Інші завдання дивись тут...

Вправа 239 Виберіть правильні відповіді.

Добривом можуть слугувати:

а) нітроген (IV) оксид

б) кальцій нітрат

в) натрій гідрогенортофосфат

г) калій гідрогенкарбонат

ґ) калій оксид

Відповідь: б, в, г

Добривом може слугувати будь-яка речовина, що містить необхідний для рослини елемент і задовільняє певним вимогам: достатня розчинність у воді і нетоксичність

 

Вправа 240 У двох склянках без етикеток містяться амофос і преципітат. Як би ви розпізнали добрива за фізичними властивостями? За кольором і розчинністю у воді.

Амофос NH4H2PO4 ― гранули сірого кольору, що розчиняються у воді, а преципітат

CaHPO4•2H2O ― білий порошок, що не розчиняється у воді

 

Вправа 241 Напишіть рівняння реакцій амоніаку з кислотою, продуктами яких є складники амофосу — амоній гідрогенортофосфат і амоній дигідрогенортофосфат.

2NH4OH + H3PO4 (в надл.) = (NH4)2HPO4 + H2O

NH4OH + H3PO4 (в надл.) = NH4H2PO4 + H2O

 

Вправа 242 За матеріалами з інтернету підготуйте повідомлення про використання добрив для кімнатних рослин.

 

Вправа 243 Чи зміниться кислотність ґрунту, якщо в нього внести:

а) поташ K2CO3; Зміниться

б) калійну селітру KNO3; Не зміниться

в) амоній сульфат (NH4)2SO4? Зміниться

Якщо зміниться, то як саме? Збільшиться чи зменшиться рН ґрунтового розчину? Дайте пояснення. 

У випадку а) збільшиться рН ґрунтового розчину, бо сіль піддається гідролізу з утворенням йонів ОН-, а у випадку в) зменшиться рН ґрунтового розчину, бо сіль піддається гідролізу з утворенням катіонів Н+

 

Вправа 244 У якій речовині — аміачній селітрі чи сечовині — масова частка Нітрогену більша й у скільки разів?

Відомо: аміачна селітра NH4NO3, сечовина CO(NH2)2

Знайти: w1(N):w2(N)-?

Розв'язання

Mr(NH4NO3)=80, Mr(CO(NH2)2)=60

w1(N)=2•Ar(N):Mr(NH4NO3)=2•14:80=0,35, або 35%

w2(N)=Ar(N):Mr(CO(NH2)2)=2•14:60=0,47, або 47%

w2(N):w1(N)=0,47:0,35=1,3 разів

Відповідь: в сечовині масова частка Нітрогену в 1,3 разів більша

 

Вправа 245 Якою масою амоній сульфату можна замінити 1 т аміачної селітри під час внесення азотних добрив у ґрунт?

Відомо: m(NH4NO3)=1 т=1000 кг

Знайти: m((NH4)2SO4)-?

Розв'язування

M(NH4NO3)=80 кг/кмоль, M((NH4)2SO4)=132 кг/кмоль

1. Обчислюємо масу Нітрогену, що міститься у 1000 кг амоніачної селітри:

у 80 кг селітри NH4NO3 міститься 28 кг Нітрогену N, а

у 1000 кг селітри NH4NO3 ― х кг Нітрогену N

х = 28 кг • 1000 кг : 80 кг=350 кг

2. Обчислюємо масу амоній сульфату, в якому міститься 350 кг Нітрогену:

28 кг Нітрогену N міститься в 132 кг амоній сульфату (NH4)2SO4, а

350 кг Нітрогену N ― в х кг амоній сульфату (NH4)2SO4

х = 132 кг  350 кг : 28 кг=1650 кг = 1,650 т

Відповідь: масою 1,650 т амоній сульфату можна замінити 1 т аміачної селітри під час внесення азотних добрив у ґрунт

 

Вправа 246 Обчисліть масу преципітату, яка містить стільки Фосфору, скільки його в 1 т подвійного суперфосфату. Вважайте, що добрива є кристалогідратами і не містять домішок.

Відомо: m(Сa(H2PO4)2H2O)=1 т=1000 кг

Знайти: m(CaHPO4•2H2O)-?

Розв'язування

M(Ca(H2PO4)2•H2O)=252 кг/кмоль, M(CaHPO4•2H2O)=172 кг/кмоль

1. Обчислюємо масу Фосфору, що міститься у 1000 кг подвійного суперфосфату:

у 252 кг суперфосфату Сa(H2PO4)2H2O міститься 62 кг Фосфору P, а

у 1000 кг суперфосфату Сa(H2PO4)2H2O ― х кг Фосфору Р

х = 62 кг • 1000 кг : 252 кг=246 кг

2. Обчислюємо масу преципітату, в якому міститься 246 кг Фосфору:

31 кг Фосфору Р міститься в 172 кг преципітату CaHPO4•2H2O, а

246 кг Фосфору Р ― в х кг преципітату CaHPO4•2H2O

х = 172 кг  246 кг : 31 кг=1365 кг=1,365 т

Відповідь: масою 1,365 т преципітату можна замінити 1 т подвійного суперфосфату

Інші завдання дивись тут...