Інші завдання дивись тут...

Вправа 261 Знайдіть відповідність:

Формула оксиду Тип оксиду

1) I2O5

2) Ag2O

3) Cl2O

4) PbO

5) FeO

а) оснóвний оксид;

б) амфотерний оксид;

в) кислотний оксид.

 

 

Відповідь: 1-в, 2-а, 3-в, 4-б, 5-а

 

Вправа 262 Назвіть два кислотних оксиди, взаємодія яких з водою є оборотною реакцією. Карбон (IV) оксид і сульфур (IV) оксид

Запишіть відповідні хімічні рівняння.

СO2 + H2 H2CO3

SO2 + H2⇄ H2SO3

 

Вправа 263 Складіть рівняння усіх можливих реакцій між двома оксидами, використавши такий перелік сполук: ZnO, MgO, P2O5, SO3, Li2O.

3MgO + P2O5 = Mg3(PO4)2

MgO + SO3 = MgSO4

3Li2O + P2O5 = 2Li3PO4

Li2O + SO3 = Li2SO4

Між собою взаємодіють основні і кислотні оксиди

 

Вправа 264 За яких умов відбувається реакція між натрій хлоридом і сульфатною кислотою? Дайте обґрунтування й запишіть відповідне хімічне рівняння. Розчини сполук не використовують, бо реакція обміну не відбувається, адже реагенти і продукти реакції є розчинними у воді. Реакцію можна здійснити лише за відсутності води, причому взаємодіі речовин сприяє нагрівання. Сульфатна і хлоридна кислоти сильні, але перша нелетка, а друга - летка.  Буде виділятися хлороводень. 

Записуємо хімічне рівняння добування хлороводню і хлоридної кислоти (хлороводень, розчинений у воді), вказавши умови здійснення реакції:

2NaCl (тв.) + H2SO(конц.) = Na2SO4 + 2HCl↑ при нагріванні.

 

Вправа 265 Нітратна кислота взаємодіє з барій карбонатом, але не реагує з барій хлоридом і барій сульфатом. Поясніть ці факти і напишіть хімічне рівняння в молекулярній і йонно-молекулярній формах.  Кислоти взаємодіють з солями, якщо утворюється малорозчинна сіль або летка сполука.

2HNO3 + BaCO3 = Ba(NO3)2 + H2O + CO2

2H+ + 2NO3- + BaCO3 = Ba2+ + 2NO3- + H2O + CO2

2H+ + BaCO3 = Ba2+ + H2O + CO2↑  - летка сполука

 

2HNO3 + BaCl2 = Ba(NO3)2 + 2HCl

2H+ + 2NO3- + Ba2+ + 2Cl- = Ba2+ + 2NO3- + 2H+ + 2Cl-

 

2HNO3 + BaSO4 = Ba(NO3)2 + H2SO4

2H+ + 2NO3- + Ba2+ + SO42- = Ba2+ + 2NO3- + 2H+ + SO42-

 

Вправа 266 Солі Ag2S і NaNO3 не вступають у реакції обміну з іншими солями. Наведіть відповідні пояснення. Бо сіль Ag2S не розчиняється у воді, а реакції обміну між солями відбуваються в розчині. Усі солі Натрію і нітрати є розчинними у воді, тому жодна з новоутворених солей не буде випадати в осад.

 

Вправа 267 Напишіть рівняння реакцій для здійснення таких перетворень:

а) KCl → KNO3 → K2SO4 → KOH;

KCl + AgNO3 = KNO3 + AgCl↓

2KNO3 + H2SO4 (конц.) = K2SO4 + 2HNO3

K2SO4 + Ba(OH)2 = 2KOH + BaSO4

б) SO3 → H2SO4 → Al2(SO4)3 → Na2SO4;

SO3 + H2O = H2SO4

3H2SO4 + 2Al(OH)3= Al2(SO4)3 + 6H2O

Al2(SO4)3 + 6NaOH = 2Al(OH)3 + 3Na2SO4

в) Р → Р2O5 → H3РО4 → Nа3РО4 → NаН2РО4

4P + 5O2 = 2P2O5

P2O5 + 3H2O = 2H3PO4

H3PO4 + 3NaOH = Na3PO4 + 3H2O

Na3PO4 + 2H3PO4 = 3NaH2PO4

 

Вправа 268 Унаслідок взаємодії 10,7 г амоній хлориду з достатньою кількістю концентрованого розчину лугу добули 4,03 л амоніаку (н.у.). Обчисліть відносний вихід цього продукту реакції.

Відомо: m(NH4Cl)=10,7 г, Vпракт.(NH3)=4,03 л

Знайти: η-?

Розв'язування

І спосіб

M(NH4Cl)=53,5 г/моль

n(NH4Cl)=m(NH4Cl):M(NH4Cl)=10,7 г : 53,5 г/моль=0,2 моль

Записуємо рівняння реакції:

NH4Cl + NaOH = NaCl + NH3 + H2O

За рівнянням реакції n(NH4Cl):n(NH3)=1:1, тому

n(NH3)=n(NH4Cl)=0,2 моль

Vтеор.(NH3)=n(NH3)Vм=0,2 моль22,4 л/моль=4,48 л

η=Vпракт.(NH3):Vтеор.(NH3)=4,03 л : 4,48 л=0,90, або 90%

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:

10,7 г                         х л

NH4Cl + NaOH = NaCl + NH3 + H2O

53,5 г                       22,4 моль

M(NH4Cl)=53,5 г/моль, маса 1 моль=53,5 г

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л

х=Vтеор.(NH3)=10,7 л • 22,4 л/моль : 53,5 г=4,48 л

η=Vпракт.(NH3):Vтеор.(NH3)=4,03 л : 4,48 л=0,90, або 90%

Відповідь: 90%

 

Вправа 269 Суміш 27,6 г калій карбонату і 7,1 г фосфор (V) оксиду нагріли до завершення виділення газу. Що являв собою твердий залишок після реакції? Обчисліть масові частки речовин у ньому.

Відомо: m(K2CO3)=27,6 г, m(P2O5)=7,1 г

Знайти: масові частки твердого залишку-?

Розв'язання

1. Знаходимо кількість речовини K2CO3 i P2O5:

M(K2CO3)=138 г/моль, M(P2O5)=142 г/моль

n(K2CO3)=m(K2CO3):M(K2CO3)=27,6 г : 138 г/моль=0,2 моль

n(P2O5)=m(P2O5):M(P2O5)=7,1 г : 142 г/моль=0,05 моль

2. Запишемо рівняння реакції: 3K2CO3 + P2O5 =2K3PO4 + 3CO2

За рівнянням реакції 3 моль калій карбонату реагує з 1 моль оксиду, тому з 0,05 моль оксиду прореагує утричі більша кількість речовини калій карбонату, тобто 0,15 моль. За умовою задачі є 0,2 моль, отже, сіль взято в надлишку, вона реагує не повністю, тому розрахунки будемо проводити за даними Р2О5.

За рівнянням реакції n(P2O5):n(K3PO4)=1:2, тому

n(K3PO4)=2n(P2O5)=20,05 моль=0,1 моль

3. Знаходимо масу K3PO4:

M(K3PO4)=212 г/моль

m(K3PO4)=n(K3PO4)M(K3PO4)=0,1 моль212 г/моль=21,2 г

4. Знаходимо масу залишку K2CO3, що не прореагував:

nзал.(K2CO3)=0,2 моль - 0,15 моль=0,05 моль

mзал.(K2CO3)=nзал.(K2CO3)M(K2CO3)=0,05 моль138 г/моль=6,9 г

5. Розраховуємо сумарну масу твердого залишку:

m(залишку)=mзал.(K2CO3)+m(K3PO4)=21,2 г + 6,9 г=28,1 г

6. Обчислюємо масові частки речовин у твердому залишку:

w(K3PO4)=m(K3PO4):m(залишку)=21,2 г : 28,1 г=0,754, або 75,4%

w(K2CO3)=m.(K2CO3):m(залишку)=6,9 г : 28,1 г=0,246, або 24,6%

Відповідь: 75,4% K3PO4 i 24,6% K2CO3.  

Інші завдання дивись тут...