Інші завдання дивись тут...

Вправа 275 Речовини атомної чи молекулярної будови мають бути основою надтвердих і термостійких матеріалів? Речовини атомної будови

Відповідь обґрунтуйте. Оскільки сили міжмолекулярної взаємодії є значно слабкіші за сили ковалентного зв'язку, тому речовини молекулярної будови мають невелику твердість у порівнянні з речовинами атомної будови

 

Вправа 276 За матеріалами з інтернету з’ясуйте склад біогазу. Склад біогазу: 55-75% метану, 25-45% СО2, незначні домішки водню (Н2) і сірководню (Н2S), азоту, ароматичних вуглеводнів, галогено-ароматичних вуглеводнів 

Які його компоненти є горючими речовинами? Вуглеводні

 

Вправа 277 Чому, на ваш погляд, вважають, що майбутнє — за електромобілями? Бо електромобілі   екологічно чистий вид транспорту

 

Вправа 278 Натрій карбонат виробляють у промисловості нагріванням натрій гідрогенкарбонату. Складіть відповідне хімічне рівняння.

NaHCO3 = Na2CO3 + H2O + CO2

Які тривіальні назви обох солей? Питна сода і кальцинована сода

 

Вправа 279 Надпровідні властивості має сполука Магнію з Бором. Визначте її формулу, якщо масова частка Бору в сполуці становить 47,8%.

Відомо: MgxBy, ω(B)=47,8%

Знайти: формулу MgxBy-?

Розв'язування

ω(Mg)=100%–ω(B)=100%–47,8%=52,2%

У 100 г такої речовини маса атомів Магнію становить 47,8 г, атомів Бору — 52,2 г. Розраховуємо співвідношення індексів у формулі сполуки (співвідношення кількостей речовини елементів):

x:y=n(Mg):n(B)=m(Mg)/М(Mg):m(B)/М(B)=52,2/24:47,8/11=2,175:4,34

Якщо співвідношення між атомами виражене не цілими, а дробовими числами, то вважаємо, що менше число дорівнює одиниці, а більше число ділимо на нього. Тоді

х:у=2,175/2,175:4,34/2,175=1:1,99≈1:2, отже, формула сполуки MgB2

Відповідь: MgB2

 

Вправа 280 Яку масу подвійного суперфосфату Ca(H2PO4)2●H2O як фосфорного добрива може замінити 1 т металургійного шлаку із масовою часткою Фосфору 3,1%?

Відомо: m(шлаку)=1 т=1000 кг, w(P)=3,1%

Знайти: m((Ca(H2PO4)2Н2O)?

Розв'язування

1. Обчислюємо масу Фосфору в 1 т шлаку:  

m(P)=w(P)•m(шлаку):100%=3,1%•1000 кг:100%=31 кг

2. Обчислюємо молярні маси подвійного суперфосфату і Фосфору.

M(Сa(H2PO4)2Н2O)=252 кг/кмоль, M(P)=31 кг/кмоль

3. У 1 моль Ca(H2PO4)2Н2Oабо 252 кг сполуки, міститься 2 моль, або 62 кг, Фосфору. За допомогою пропорції визначаємо масу подвійного суперфосфату і розв'язуємо її:

252 кг Ca(H2PO4)2Н2O містять 62 кг Фосфору, а

х кг  Ca(H2PO4)2Н2O  31 кг Фосфору

х=252 кг • 31 кг : 62 кг=126 кг

Відповідь: 126 кг

 

Вправа 281 Метод переробки відходів гіпсу CaSO42H2O полягає у пропусканні суміші двох об’ємів амоніаку і одного об’єму вуглекислого газу в суспензію гіпсу у воді. Напишіть рівняння відповідної реакції та з’ясуйте сфери використання обох її продуктів.

CaSO42H2O + 2NH4OH + CO2 = (NH4)2SO4 + CaCO3 + 3H2O

Амоній сульфат можна використовувати в сільському господарстві як добриво, а також переробляти в сульфатну кислоту.

Кальцій карбонат (крейду) можна використовувати в будівельній промисловості та в сільському господарстві для вапнування (усунення надмірної кислотності) ґрунтів і як добриво.

 

Вправа 282 Які маси амоній сульфату і кальцій карбонату утворяться із 1 т відходів гіпсу (див. вправу 281), якщо масова частка гіпсу в них становить 43%, а відносний вихід продуктів реакції — 90%?

Відомо: m(відходів)=1 т=1000 кг, w(CaSO42H2O)=43%, η=90%

Знайти: m((NH4)2SO4)-?, m(СаСО3)-?

Розв'язування

І спосіб

1. Обчислюємо масу гіпсу в 1 т, або 1000 кг відходах:

m(CaSO42H2O)=m(відходів)w(CaSO42H2O):100%=1000 кг43%:100%=

=430 кг

2. Обчислюємо кількість речовини гіпсу масою 430 кг.

М(CaSO4●2H2O)=172 кг/кмоль

n(CaSO42H2O)=m(CaSO42H2O):M(CaSO42H2O)=430 кг : 172 кг/кмоль=

=2,5 кмоль

3. Записуємо рівняння реакції:

CaSO42H2O + 2NH4OH + CO2 = (NH4)2SO4 + CaCO3 + 3H2O

За рівнянням реакції n(CaSO42H2O):n((NH4)2SO4):n(CaCO3)=1:1:1, тому

n((NH4)2SO4)=n(CaCO3)=n(CaSO42H2O)=2,5 кмоль

4. Обчислюємо теоретичні маси (NH4)2SO4 і CaCO3 кількістю речовини 2,5 кмоль.

М((NH4)2SO4)=132 кг/кмоль, (CaCO3)=100 кг/кмоль

mтеор.((NH4)2SO4)=n((NH4)2SO4)M((NH4)2SO4)=2,5 кмоль132 кг/кмоль=330 кг

mтеор.(CaCO3)=n(CaCO3)M(CaCO3)=2,5 кмоль100 кг/кмоль=250 кг

5. Обчислюємо практично отримані маси амоній сульфату і кальцій карбонату.

mпракт.((NH4)2SO4)=mтеор.((NH4)2SO4)η:100%=330 кг•90%:100%=297 кг

mпракт.(CaCO3)=mтеор.(CaCO3)η:100%=250 кг•90%:100%=225 кг

II спосіб

1. Обчислюємо масу гіпсу в 1 т, або 1000 кг відходах:

m(CaSO42H2O)=m(відходів)w(CaSO42H2O):100%=1000 кг43%:100%=

=430 кг

2. Записуємо рівняння реакції:

    430 кг                                  х кг         у кг

CaSO42H2O + 2NH4OH + CO2 = (NH4)2SO4 + CaCO3 + 3H2O

    172 кг                             132 кг      100 кг

М(CaSO4●2H2O)=172 кг/кмоль, маса 1 кмоль=172 кг

М((NH4)2SO4)=132 кг/кмоль, маса 1 кмоль=132 кг

М(CaCO3)=100 кг/кмоль, маса 1 кмоль=100 кг

х=mтеор.((NH4)2SO4)=430 кг • 132 кг : 172 кг=330 кг

у=mтеор.(СаСО3)=430 кг • 100 кг : 172 кг=250 кг

3. Обчислюємо практично отримані маси амоній сульфату і кальцій карбонату.

mпракт.((NH4)2SO4)=mтеор.((NH4)2SO4)η:100%=330 кг•90%:100%=297 кг

mпракт.(CaCO3)=mтеор.(CaCO3)η:100%=250 кг•90%:100%=225 кг

Відповідь: одержали 297 кг (NH4)2SO4) і 225 кг СаСО3

Інші завдання дивись тут...