Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Поясніть, що відображає електронна формула атома. Електронні формули, або електронні конфігурації, відображають розподіл електронів в атомі. Вони вказують на розміщення електронів на енергетичних рівнях, де цифрами 1, 2, 3, …, 7 позначають енергетичний рівень, літерами s-, p-, d-, f- — енергетичні підрівні та форму орбіталей, а цифрою в степені — кількість електронів на підрівні

 

Вправа 2 Напишіть електронні формули атомів елементів 2 періоду та поясніть, які зміни спостерігаються в будові атомів елементів.

3Li 1s22s1, 4Be1s22s2, 5B 1s22s22p16C 1s22s22p27N 1s22s22p38O 1s22s22p4

9F 1s22s22p510Nе 1s22s22p6

Зі зростанням заряду ядра атома послідовно збільшується кількість електронів в електронній оболонці атома, зменшується атомний радіус, бо збільшуються сили притягання  

 

Вправа 3 Поясніть, як, крім електронної формули, можна зобразити структуру електронних оболонок атомів.  Графічними електронними формулами. Орбіталь позначають квадратом (його називають енергетичною коміркою), а електрони — стрілками. Якщо квадрат вільний — на орбіталі відсутній електрон, якщо є одна стрілка — електрон неспарений, якщо дві стрілки, спрямовані в протилежних напрямках, — спарені електрони з антипаралельними спінами

 

Вправа 4 Охарактеризуйте на основі електронних і графічних електронних формул розміщення s-, p-, d-елементів у періодичній системі. 

s-елементи розміщуються в головних підгрупах (підгрупи А) І та ІІ груп періодичної системи, до них також належить Гелій, р-елементи  в головних підгрупах ІІІ — VІІІ груп, d-елементи  в побічних підгрупах І — VІІІ груп.

У Періодичній системі (коротка форма) клітинки з s-елементами зазвичай фарбують у рожевий колір, з р-елементами  у жовтий колір, з d-елементами  у синій колір і f-елементами  у зелений колір

 

Вправа 5 Проаналізуйте відмінності електронних конфігурацій атомів s-, p-, d-елементів 1–4 періодів.

Електронні конфігурації цих елементів відрізняються типами підрівнів, що заповнюються останніми. У s- елементів останнім заповнюється один s-підрівень, у p-елементів - останніми заповнюються від одного до трьох p-підрівні, у d-елементів - від одного до п'яти d-підрівні

 

Вправа 6 Поясніть, що означає принцип «мінімальної енергії». Електрон займає вільну орбіталь з найменшою енергією, тобто цей електрон найміцніше притягується ядром атома

 

Вправа 7 Охарактеризуйте основний та збуджений стани атома на прикладі атомів Сульфуру та Хлору, поясніть валентні стани та ступені окиснення цих елементів у сполуках.

Cтани атома Сульфуру та їхні характеристики:

Електронна формула.

Стан атома

Валент-

ність

Ступінь

окиснення

Формула

речовини

Характеристика 

стану

1s22s22p63s23p43d0

Основний стан

II -2 H2S

На зовнішньому

рівні два неспа-

рені р-електрони

1s22s22p63s23p33d1

Перший збуджений

стан

IV +4 H2SO3

На зовнішньому

рівні чотири не-

спарені електро-

ни: 3 р та 1 d.

Цей стан нестій-

кий,тому сполуки

швидко розпада-

ються

1s22s22p63s13p33d2

Другий збуджений

стан

VI +6

H2SO4

SO3

На зовнішньому

рівні шість не-

спарених елект-

ронів: 1 s, 3 р

та 2 d

Cтани атома Хлору та їхні характеристики:

Електронна формула.

Стан атома

Валент-

ність

Ступінь

окиснення

Формула

речовини

Характеристика 

стану

1s22s22p63s23p53d0

Основний стан

 I  -1  HCl

На зовнішньому

рівні один неспа-

рений р-електрон

1s22s22p63s23p43d1

Перший збуджений стан

 III  +3  HClO2

На зовнішньому

рівні три неспаре-

ні електрони:

2 р та 1 d

1s22s22p63s13p33d2

Другий збуджений стан

 V  +5  HClO3

На зовнішньому

рівні п’ять неспа-

рених електронів:

3 р та 2 d

1s22s22p63s13p33d3

Третій збуджений стан

 VII  +7

Cl2O7,

HClO4

На зовнішньому

рівні сім неспаре-

них електронів: 

1 s, 3 р та 3 d

Вправа 8 Укажіть електронну формулу атома Силіцію в основному стані.

А 1s22s22p63s23p3  

Б 1s22s22p63s23p1  

В 1s22s22p63s23p4

Г 1s22s22p63s23p2

Відповідь: Г

 

Вправа 9 Укажіть електронну формулу атома Хлору в другому збудженому стані.

А 1s22s22p63s23p33d2

В 1s22s22p63s23p53d0

Б 1s22s22p63s13p33d3

Г 1s22s22p63s23p5

Відповідь: А, Б

 

Вправа 10 Укажіть графічну електронну формулу атома Фосфору в збудженому стані.

Відповідь: В

Інші завдання дивись тут...

  • Поліна
    Тут відповіді для 11 класу
    8 вересня 2019 20:13
  • настя
    почему я не могу скопировать текст ---> Тимчасово копіювання не є доступним.
    2 квітня 2023 18:53