Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Сформулюйте визначення понять «необоротна реакція», «оборотна реакція».

Необоротні реакції — це хімічні реакції, що відбуваються в одному напрямку й завершуються повним перетворенням реагентів на продукти реакції.

Оборотні реакції — це хімічні реакції, які одночасно відбуваються у двох протилежних напрямках (прямому та зворотному)

 

Вправа 2 Назвіть чинники, за яких реакції є необоротними. Випадання осаду, виділення газу, утворення малодисоційованої речовини 

 

Вправа 3 Наведіть приклади необоротних та оборотних реакцій.

Реакції йонного обміну з випадання осаду, виділення газу, утворення малодисоційованої речовини є необоротними. 

Реакція розкладу амоній хлориду й сполучення продуктів реакції з утворенням амоній хлориду; перетворення кисню на озон й озону на кисень; утворення під час грози нітроген (ІІ) оксиду й розпад його до вихідних речовин; окиснення нітроген(ІІ) оксиду до нітроген (ІV) оксиду, який знову розкладається до нітроген (ІІ) оксиду й кисню; реакції взаємодії водню з йодом, водню з азотом, води із сульфур (ІV) оксидом, сульфур (ІV) оксиду з киснем є оборотними

 

Вправа 4 Укажіть два ряди, у яких наведено схеми тільки необоротних реакцій.

А НСl + AgNO3 → ; BaCl2 + Na2SO4 → 

Б NO + O2 → ; CaCO3

В N2 + H2 → ; SO2 + O2

Г AlCl3 + NaOH → ; Fe(NO3)2 + KOH →

Відповідь: А, Г

 

Вправа 5 Укажіть два ряди, у яких наведено схеми тільки оборотних реакцій.

А НСl + AgNO3 → ; BaCl2 + Na2SO4

Б NO + O2 → ; CaCO3

В NH4Cl → ; H2O →

Г H2 + I2 → ; N2 + O2

Відповідь: В, Г

 

Вправа 6 Допишіть праві частини рівнянь реакцій, доберіть коефіцієнти:

а) AgNO3 + NaCl = AgCl + NaNO3

б) Zn(OH)2 + H2SO4 = ZnSO4 + 2H2O

в) N2 + 3H22NH3

г) Na2SO4 + BaCl2 = 2NaCl + BaSO4

ґ) NH3 + H2O ⇄ NH4+ + OH-

д) Na2SO3 + H2SO4 = Na2SO4 + H2O + SO2

 

Вправа 7 У разі запаморочення людині підносять до носа шматочок вати, змочений нашатирним спиртом. Поясніть, яку речовину в медицині називають нашатирним спиртом та яка реакція відбувається під час його застосування.  Нашатирний спирт є водним розчином амоніаку з масовою часткою розчиненої речовини 10%. Різкий запах амоніаку здатний вивести людину зі стану непритомності:

NH4OH -> NH3 + H2O

 

Вправа 8 Під дією на кальцій карбонат високої температури виділився газ об’ємом 4,48 л (н.у.). Обчисліть масу кальцій карбонату, що вступив у реакцію розкладу.

Відомо: V(CO2)=4,48 л

Знайти: m(СaCO3)-?

Розв'язування

Складаємо рівняння реакції:

х г                 4,48 л 

CaCO3 = CaO + CO2

100 г              22,4 л

M(CaCO3)=100 г/моль, маса 1 моль=100 г

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л

х=m(CaCO3)=4,48 л • 100 г : 22,4 л=20 г

Відповідь: 20 г

 

Вправа 9 Натрій карбонат масою 424 г з масовою часткою домішок 20% піддали дії етанової кислоти до повної їхньої взаємодії. Обчисліть масу утвореної солі, назвіть її.

Відомо: mіз дом.(Na2CO3)=424 г, ω(Na2CO3)=20%

Знайти: m(С2H5COONa)-?

Розв'язування

mчистий(Na2CO3)=ω(Na2CO3)mіз дом.(Na2CO3):100%=20%424 г:100%=84,8 г

Записуємо рівняння реакції:

 84,8 г                            х г

Na2CO3 + 2CH3COOH -> 2CH3COONa + H2O + CO2

 106 г                            164 г 

M(Na2CO3)=106 г/моль, маса 1 моль=106 г

M(CH3СOONa)=82 г/моль, маса 1 моль=82 г, а маса 2 моль=164 г

х=m(C2H5COONa)=84,8 г • 164 г : 106 г = 131,2 г

Відповідь: 131,2 г; натрій етаноат

 Інші завдання дивись тут...

  • ok
    ok
    2 червня 2022 15:10