Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Поясніть суть процесу гідролізу солей.  Гідроліз солей — це реакції обміну йонів солі з водою, унаслідок чого утворюється слабкий електроліт

 

Вправа 2 Охарактеризуйте гідроліз солі, утвореної: 

а) слабкою основою та сильною кислотою; Полягає у взаємодії катіону солі з молекулами води з вивільненням йонів Гідрогену. Реакція розчину кислотна (рН<7)

б) сильною основою та слабкою кислотою; Полягає у взаємодії аніону солі з молекулами води з вивільненням гідроксидіонів. Реакція розчину лужна (рН>7)

в) слабкою основою та слабкою кислотою. Відбувається за катіоном та аніоном залежно від того, які йони переважають у розчині: йони Гідрогену чи гідроксид-іони. Якщо їхня кількість однакова — реакція нейтральна (рН=7)

 

Вправа 3 Укажіть сіль, утворену сильною основою та сильною кислотою.

А K2СО3  

Б Na2S  

В NaNO3 

Г Na2SO3

Відповідь: В

 

Вправа 4 Укажіть сіль, утворену сильною основою та слабкою кислотою.

А LiCl 

Б К2SO3  

В КNO3  

Г ВaСl2

Відповідь: Б

 

Вправа 5 Позначте сіль, розчин якої матиме лужну реакцію.

А KCl  

Б Na2S  

В NaNO3 

Г Na2SO4

Відповідь: Б

 

Вправа 6 Позначте сіль, розчин якої матиме кислотну реакцію.

А NH4NO3 

Б (NH4)2

В (NH4)2CO3 

Г (NH4)2SO3

Відповідь: А

 

Вправа 7 Складіть рівняння реакцій гідролізу солей:

На наш погляд доцільно від йонних рівнянь переходити до молекулярних, а не навпаки, як викладено у підручнику.

а) Zn(NO3)2

Cіль дисоціює в розчині Zn(NO3)2 ⇄ Zn2+ + 2NO3-, де

Zn2+ - катіон слабкої основи і гідролізується за схемою:

I стадія: Zn2+ + H―OH ⇄ ZnOH+ + H+

ІІ стадія: ZnOH+ + HOH ⇄ Zn(OH)2 + H+  ― практично не відбувається

тому

Zn2+ + H2⇄ ZnOH+ + H+

Zn2+ + 2NO3- + H2⇄ ZnOH+ + 2NO3- + H+

Zn(NO3)2 + H2⇄ Zn(OH)NO3 + HNO3

б) K2SO3

Cіль дисоціює в розчині K2SO3 ⇄ 2K+ + SO32-, де

SO32- - аніон слабкої кислоти і гідролізується за схемою:

I стадія: SO32- + H―OH ⇄ HSO3- + OH-

ІІ стадія: HSO3-+ + H-OH ⇄ H2SO3 + OH- - практично не відбувається

SO32- + H2O ⇄ HSO3- + OH-

SO32- + 2K+ + H2⇄ HSO3- + 2K+ + OH- 

K2SO3 + H2O ⇄ KHSO3 + KOH

в) (NH4)2S

Cіль дисоціює в розчині (NH4)2⇄ 2NH4+ + S2-де

NH4+ - катіон слабкої основи і гідролізується за схемою:

NH4+ + H―OH ⇄ NH4OH + H+а

S2- - аніон слабкої кислоти і гідролізується за схемою:

I стадія: S2- + H―OH ⇄ HS- + OH-

ІІ стадія: HS-+ + HOH ⇄ H2S + OH- практично не відбувається

Таким чином маємо:

NH4+ + S2– + 2Н2О  NH4ОН + H+ +НS- OH-

2NH4+ + S2– + 2Н2О  NH4ОН + H+ +НS- + NH4+ + OH-

2NH4+ + S2– + 2Н2О  2NH4ОН + Н2S

(NH4)2S + 2Н2О  2NH4ОН + Н2S↑

   

Вправа 8 Поясніть, як змінять своє забарвлення індикатори в розчинах: 

а) AlCl3; Лакмус і метиловий оранжевий змінять забарвлення на рожеве, бо реакція розчину кислотна (Ph<7)

б) CH3COONa; Фенолфталеїн змінить забарвлення на малинове, лакмус ― на синє, а метиловий оранжевий ― на жовте, бо реакція розчину лужна (Ph>7)

в) CH3COONH4. Індикатори не змінять своє забарвлення, бо реакція розчину нейтральна (Ph7)

Інші завдання дивись тут...