Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Поясніть розміщення металічних елементів у періодичній системі.

У періодичній системі неметалічні елементи розміщені в правій верхній частині від діагоналі, яку умовно можна провести від Бору до Астату.

 

Вправа 2 Охарактеризуйте фізичні властивості неметалів. За нормальних умов перебувають у різних агрегатних станах: газоподібному (кисень, водень, хлор, азот, фтор), рідкому (бром) і твердому (вуглець, сірка, фосфор)не проводять електричний струм (виняток напівпровідники), мають різний колір, низькі температури плавлення та кипіння, високу леткість, у твердому стані крихкі і непластичні

 

Вправа 3 Обґрунтуйте, чому неметали проявляють окисні властивості. 

Атоми неметалічних елементів мають на зовнішньому енергетичному рівні досить велику кількість електронів (4–8). Тому, вступаючи в хімічну взаємодію з іншими елементами, вони переважно приєднують електрони, а значить неметали проявляють окисні властивості

 

Вправа 4 Поясніть, у яких реакціях неметали проявляють відновні властивості. Неметали проявляють відновні властивості в реакціях з іншими неметалами, які є активнішими окисниками, а також у реакціях неметалів (водень, вуглець) з оксидами металічних елементів  

 

Вправа 5 Укажіть символ хімічного елемента, який має електронну конфігурацію атома 1s22s22p63s23p3.

А Р

Б As

В N

Г Se

Відповідь: А

 

Вправа 6 Допишіть праві частини рівнянь реакцій: S + O2 … ; S + H2 … . Поясніть, які властивості — окисні чи відновні — проявляє сірка.

Сірка є відновником у реакціях з киснем:

S + O2 = SO2

Відновник S0 -4e- -> 2S+4

 

Cірка є окисником у реакціях з воднем:

S + H2 = H2S

Окисник S0 +2e- -> 2S-2

 

Вправа 7 Складіть рівняння реакцій за схемою:

Р -> P2О5 -> Н3РО4 -> Са3(РО4)2.

4P + 5O2 = 2P2O5

P2O5 + 3H2O = 2H3PO4

2H3PO4 + 3Ca(OH)2 = Ca3(PO4)2 + 3H2O

 

Вправа 8 Під час реакції магнію з азотом утворився магній нітрид масою 25 г. Обчисліть маси реагентів.

Відомо: m(Mg3N2)=25 г

Знайти: m(Mg)-?, m(N2)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

x г       у г     25 г

3Mg  +  N2 = Mg3N2

72 г     28 г    100 г

M(Mg)=24 г/моль, маса 1 моль=24 г, а маса 3 моль=72 г

M(N2)=28 г/моль, маса 1 моль=28 г

M(Mg3N2)=100 г/моль, маса 1 моль=100 г

х=m(Mg)=25 г • 72 г : 100 г=18 г

у=m(N2)=25 г • 28 г : 100 г=7 г

Відповідь: 18 г Mg і 7 г N2

 

Вправа 9 Унаслідок взаємодії азоту з воднем об’ємом 9 м3 отримали амоніак об’ємом 5 м3. Обчисліть відносний вихід амоніаку.

Відомо: V(H2)=9 м3, Vпракт.(NH3)=5 м3

Знайти: η-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

  9 м3                х м3

  3H2  +  N2 <-> 2NH3

3 об'єми            2 об'єми

х=Vтеорет.(NH3)=9 м3• 2:3 = 6 м3

η=(Vпракт.(NH3):Vтеорет.(NH3))•100%=(5 м3 : 6м3) •100%=83,3%

Відповідь: 83,3%

Інші завдання дивись тут...