Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Поясніть суть явища алотропії на прикладах. Алотропія — це явище утворення неметалічними елементами декількох простих речовин, що різняться за складом молекул і будовою. Наприклад, алотропні модифікації Оксигену - кисень О2 і азот О3 — різняться складом молекул. Алотропні модифікації Сульфуру — ромбічна сірка S8, моноклітинна сірка S8, пластична сірка Sn — різняться структурою кристалічних ґратків і кількістю атомів в молекулі

 

Вправа 2 Охарактеризуйте алотропні модифікації: 

а) Оксигену;

Кисень О2  газ, без кольору й запаху, температура кипіння –183°С, майже нерозчинний у воді, реакційна здатність висока

Озон О3  газ блакитного кольору, має запах свіжості, температура кипіння –112°С, добре розчинний у воді, реакційна здатність дуже висока

б) Сульфуру;

Ромбічна сірка S8 — кристалічна речовина лимонно-жовтого кольору без запаху, трохи важча за воду, густина —2,07 г/см3, температура плавлення 112,8°С

Моноклітинна сірка S8 — утворюється в інтервалі температур 95,4–119,3°С. Кристали мають голчасту форму,  важча за воду, густина — 1,96 г/см3

Пластична сірка Sn — довгі ланцюги, які легко розтягуються, густина — 2,046 г/см3, з часом перетворюється на ромбічну

в) Фосфору;

Білий форсор Р4  воскоподібна речовина, з характерним часниковим запахом, нерозчинна у воді, але добре розчиняється в бензині, сірковуглеці й амоніаку, у темряві світиться, летка та легкоплавка (температура плавлення 44°С), температура займання 40°С, густина — 1,8 г/см3, дуже отруйна, реакційна здатність дуже висока

Червоний форсор Рn —  порошок червоного кольору, без запаху, нерозчинний у воді й органічних розчинниках, нелеткий, температура займання — майже 260°С, густина – 2,3 г/см3, реакційна здатність низька

Чорний форсор Рn —  м'яка кристалічна речовина чорного кольору з металічним блиском без запаху, ромбічної форми і шаруватої будови, жирна на дотик, нерозчинна у воді й органічних розчинниках, температура займання 490°С, температура плавлення 1000°С, неотруйна, напівпровідник, реакційна здатність середня

 

Вправа 3. Складіть рівняння реакцій і розгляньте їх як окисно-відновні: 

а) сірки з магнієм, алюмінієм, воднем, киснем;

сірки з магнієм:

S + Mg = MgS

S0 + Mg0  Mg+2S-2

           Mg0 - 2e- -> Mg+2  2│2│1

Окисник S0 + 2e- -> S-2      2│ │1

сірки з алюмінієм:

3S + 2Al = Al2S3

S0 + Al0  Al2+3S3-2

           Al0 - 3e- -> Al+3   3│6│2

Окисник S0 +2e- -> S-2       2│ │3

сірки з воднем:

S + H2 = H2S

S0 + H20  H2+1S-2

           2H0 - 2e- -> 2H+1    2│2│1 

Окисник S0 + 2e- -> S-2      2│  │1

сірки з киснем:

S + O2 = SO2

S0 + O20  S+4O2-2

Відновник S0 -4e- -> S+4       4│4│1

             O20 + 4e- -> 2O-2   4│ │1

б) кисню з міддю, воднем;

кисню з міддю:

O2 + 2Cu = 2CuO

O20 + Cu0  Cu+2O-2

           Cu0 -2e- ->Cu+2     2│4│2

Окисник O20 + 4e- -> 2O-2   4│ │1

кисню з воднем:

O2 + 2H2 = 2H2O

O20 + H20  H2+1O-2

           H20 - 2e- -> 2H+1       2│4│2

Окисник O20 + 4e- -> 2О-2      4│ │1  

в) фосфору з киснем, сіркою, кальцієм;

фосфору з киснем:

4P + 5O2 = 2P2O5

P0 + O2 P2+5O5-2

Відновник P0 -5e- ->P+5         5│20│4

             O20 + 4e- -> 2O-2   4│   │5

фосфору з сіркою:

2P + 3S = P2S3

P0 + S0  P2+3S3-2

Відновник P0 - 3e- -> P+3       3│6│2

            S0 + 2e- -> S-2      2│ │3

фосфору з кальцієм:

2P + 3Ca = Ca3P2

P0 + Ca0  Ca3+2P2-3

           Ca0 - 2e- -> Ca+2       2│6│3

Окисник P0 + 3e- -> P-3         3│ │2     

г) вуглецю з воднем, киснем, ферум (ІІ) оксидом, хром (ІІІ) оксидом.

вуглецю з воднем:

C + 2H2 = CH4

C0 + H20  C+4H-1

ВІдновник C0 - 4e- -> C+4       4│4│1

            H20 + 2e- -> 2H-1    2│ │2

вуглецю з киснем:

C + O2 = CO2

C0 + O20  C+4O2-2

ВІдновник C0 - 4e- -> C+4       4│4│1

            O20 + 4e- -> 2O-1    4│ │1

вуглецю з ферум (ІІ) оксидом:  

С + 2FeO = 2Fe + CO2

C0 + Fe+2→ Fe0 + C+4O2

ВІдновник C0 - 4e- -> C+4       4│4│1

            Fe+2 + 2e- -> Fe0     2│ │2

вуглецю з хром (ІІІ) оксидом:

3C + 2Cr2O3 = 4Cr + 3CO2

C0 + Cr2+3O3  Cr0 + C+4O2 

ВІдновник C0 - 4e- -> C+4       4│12│3

            Cr+3 + 3e- -> Cr0      3│   │4

 

Вправа 4 Позначте прості речовини, що є алотропними модифікаціями одного елемента.

А сірка, сульфур (ІV) оксид  

Б бор, бор оксид  

В алмаз, фулерен

Г карбон, карбон (ІV) оксид

Відповідь: В

 

Вправа 5 Укажіть модифікацію Карбону, твердішу за сталь.

А фулерен  

Б алмаз  

В графен  

Г графіт

Відповідь: В

 

Вправа 6 Укажіть просту речовину, що світиться в темряві.

А пластична сірка  

Б червоний фосфор  

В алмаз  

Г білий фосфор

Відповідь: Г

 

Вправа 7 Позначте окисник і відновник у реакції, що відбувається за схемою:

ZnO + C → Zn + CO2↑.

А відновник С+2 

Б окисник Zn0

В окисник Zn+2

Г відновник С0

Відповідь: В

 

Вправа 8 Під час згоряння вуглецю в атмосфері кисню утворився карбон (ІV) оксид об’ємом 112 л (н.у.). Обчисліть масу вуглецю й об’єм кисню, що прореагували.

Відомо: V(C)=112 л

Знайти: m(C)-?, V(O2)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

х г     у л     112 л

C  +   O2  =   CO2

12 г  22,4 л  22,4 л

M(С)=12 г/моль, маса 1 моль=12 г

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л

х=m(C)=12 г  112 л : 22,4 л = 60 г

у=V(O2)=22,4 л  112 л : 22,4 л = 112 л

Відповідь: 60 г вуглецю і 112 л кисню

 

Вправа 9 У лабораторії провели експеримент на відновні властивості водню. Крізь порошок купрум (ІІ) оксиду масою 1,6 г пропустили водень у надлишку. Обчисліть об’єм водню (н.у.), що витратився, і масу та кількість речовини міді, що утворилася.

Відомо: m(CuO)=1,6 г

Знайти: V(H2)-?, m(Cu)-?, v(Cu)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

1,6 г     х л     у г

CuO  +   H2  = Cu + H2O

80 г     22,4л   64 г

M(СuO)=80 г/моль, маса 1 моль=80 г

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л

M(H2)=2 г/моль, маса 1 моль=2 г

M(Сu)=64 г/моль, маса 1 моль=64 г

х=V(H2)=1,6 г • 22,4 л : 80 г=0,448 л

у=m(Cu)=1,6 г • 64 г : 80 г=1,28 г

v(Cu)=m(Cu):M(Cu)=1,28 г : 64 г/моль=0,02 моль

Відповідь: 0,448 л H2, 1,28 г і 0,02 моль Cu

 

Вправа 10 Цинк оксид масою 32,4 г повністю відновили вуглецем. Обчисліть масу цинку та об’єм карбон (ІV) оксиду (н.у.), що утворилися. Якій кількості речовини відповідає такий об’єм?

Відомо: m(ZnO)=32,4 г

Знайти: m(Zn)-?, V(CO2)-?, v(CO2)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

32,4 г           x г    у л

ZnO  +   C  = Zn + CO2

81 г             65 г  22,4 л

M(ZnO)=81 г/моль, маса 1 моль=81 г

M(Zn)=65 г/моль, маса 1 моль=65 г

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л

x=m(Zn)=32,4 г • 65 г : 81 г=26 г

у=V(CO2)=32,4 г • 22,4 л : 81 г=8,96 л

v(CO2)=V(CO2):VM=8,96 л : 22,4 л/моль=0,4 моль

Відповідь: 26 г Zn, 8,96 л і 0,4 моль СО2

Інші завдання дивись тут...