Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Назвіть неметалічні елементи, що утворюють леткі сполуки з Гідрогеном. Карбон С, Силіцій Si, Нітроген N, Фосфор P, Арсен As, Оксиген O, Сульфур S, Селен Se, Телур Te, Фтор F, Хлор Cl, Бром Br, Йод I

 

Вправа 2 Поясніть механізм розчинення у воді:

а) гідроген хлориду;

H+Cl- + H2+O-2 = [H3+O-2]+ +  Cl 

                         йон            йон Хлору

                     Гідроксонію

Атом Оксигену має більший заряд, ніж атом Хлору. Тому атом Оксигену з більшою силою притягує атоми Гідрогену. Під час розчинення йон Гідрогену відщеплюється від Хлору й завдяки наявності вільної електронної пари приєднується до Оксигену молекули води. Утворюється йон Гідроксонію Н3О+. Оксиген на утворення зв’язку віддав електронну пару, тому є донором, а йон Гідрогену — вільну орбіталь, тому є акцептором. Механізм утворення ковалентного зв’язку в цьому випадку є донорно-акцепторним

б) гідроген сульфіду;

H2+S-2 + H2+O-2 = [H3+O-2]+ + HS

                            йон 

                 Гідроксонію

Атом Оксигену проявляє більшу електронегативність, ніж Cульфур, тому під час розчинення цієї речовини йон Гідрогену відщеплюється від Сульфуру й завдяки наявності вільної електронної пари приєднується до Оксигену молекули води. Утворюється йон Гідроксонію Н3О+. Оксиген на утворення зв’язку віддав електронну пару, тому є донором, а йон Гідрогену — вільну орбіталь, тому є акцептором. Механізм утворення ковалентного зв’язку в цьому випадку є донорно-акцепторним

в) амоніаку.

N-3H3+ + H2+O-2 = [N-3H4+]+  +  OH

                       йон        гідроксид-іон 

                     амонію   

У молекулі амоніаку зв’язки не руйнуються, а за рахунок вільної електронної пари атома Нітрогену до нього приєднується катіон Гідрогену Н+, утворений унаслідок дисоціації води. Утворюється позитивно заряджений йон амонію [NH4]+. Нітроген на утворення зв’язку віддав електронну пару, тому є донором, а йон Гідрогену  — вільну орбіталь, тому є акцептором. Механізм утворення ковалентного зв’язку в цьому випадку є донорно-акцепторним

 

Вправа 3 Складіть рівняння реакцій водних розчинів і назвіть утворені продукти реакцій:

а) гідроген хлориду з калій, кальцій та ферум (ІІ) гідроксидами;

2HCl + 2K = 2KCl + H2↑    Калій хлорид і вода

б) гідроген сульфіду з барій гідроксидом;

H2S + Ba(OH)2 = BaS + 2H2O   Барій сульфід і вода

в) амоніаку із сульфатною кислотою.

2NH3 + H2SO4 = (NH4)2SO4  Амоній сульфат

 

Вправа 4 Загальна формула сполуки ЕН3. До її складу входить Гідроген, масова частка якого становить 17,65 %. Виведіть формулу сполуки.

Відомо: ЕН3, w(Н)=17,65%, або 0,1765

Знайти: формулу -?

Розв'язування

Мr(EH3)=3Ar(H):w(Н)=31:0,1765=17

Ar(E)=Mr(EH3)-3Ar(H)=17-31=14 - це відносна атомна маса Нітрогену N, тому формула сполуки NH3

Відповідь: NH3

 

Вправа 5 Унаслідок взаємодії натрій гідроксиду з гідроген сульфідом утворилася середня сіль масою 31,2 г. Обчисліть маси реагентів.

Відомо: m(Na2S)=31,2 г

Знайти: m(NaOH)-?, m(H2S)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

x г         у г    31,2 г    

2NaOH + H2S = Na2S + 2H2O

80 г       34 г    78 г   

M(NaOH)=40 г/моль, маса 1 моль=40 г, а маса 2 моль=80 г

M(H2S)=34 г/моль, маса 1 моль=34 г

M(Na2S)=78 г/моль, маса 1 моль=78 г

x=m(NaOH)=31,2 г • 80 г : 78 г=32 г

у=m(H2S)=31,2 г • 34 г : 78 г=13,6 г

Відповідь: 32 г NaOH, 13,6 г H2S

 

Вправа 6 Крізь сульфатну кислоту пропустили амоніак об’ємом 84 л (н.у.) з масовою часткою домішок 20%. Обчисліть масу утвореної середньої солі, назвіть її.

Відомо: V(NH3 з дом.)=84 л, w(дом.)=20%, або 0,2

Знайти: m((NH3)2SO4)-?

Розв'язування

v(NH3 з дом.)=V(NH3 з дом.):VM=84 л : 22,4 л/моль=3,75 моль

М(NH3)=17 г/моль

m(NH3 з дом.)=v(NH3 з дом.)M(HN3)=3,75 моль17 г/моль=63,75 г

w(NH3)=100%-w(дом.)=100%-20%=80%, або 0,8

m(NH3)=m(NH3 з дом.)w(NH3)=63,75 г • 0,8 =51 г

Записуємо рівняння реакції:  

 51 г                   x г  

2NH3 + H2SO4 = (NH4)2SO4

 34 г                  132 г 

М(NH3)=17 г/моль, маса 1 моль=17 г, а маса 2 моль=34 г

М((NH4)2SO4)=132 г/моль, маса 1 моль=132 

х=m((NH4)2SO4)=51 г • 132 г : 34 г=198 г

Відповідь: 198 г амоній сульфату

 

Вправа 7 Гідроген хлорид масою 24,333 г з масовою часткою домішок 0,1 прореагував з алюміній гідроксидом до утворення середньої солі. Обчисліть маси продуктів реакції та назвіть їх.

Відомо: m(HCl з дом.)=24,333 г, w(дом.)=0,1

Знайти: m(AlCl3)-?, m(H2O)-?

Розв'язування

m(дом.)=w(дом.)m(HCl з дом.)=0,124,333 г=2,4333 г

m(HCl)=m(HCl з дом.)-m(дом.)=24,333 г-2,4333 г=21,9 г

Записуємо рівняння реакції:  

21,9 г              x г       у г

3HCl + Al(OH)3 = AlCl3 + 3H2O

109,5 г            133,5 г   54 г 

М(HCl)=36,5 г/моль, маса 1 моль=36,5 г, а маса 3 моль=109,5 г

М(AlCl3)=133,5 г/моль, маса 1 моль=133,5 г

М(H2O)=18 г/моль, маса 1 моль=18 г, а маса 3 моль=54 г

х=m(AlCl3)=21,9 г • 133,5 г : 109,5 г=26,7

у=m(Н2О)=21,9 г • 54 г : 109,5 г=10,8

Відповідь: 26,7 г алюміній хлориду і 10,8 г води

Інші завдання дивись тут...