Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Поясніть розміщення металічних елементів у періодичній системі.

Металічні елементи  починають кожний період (крім першого) періодичної системи, утворюють парні ряди великих періодів і головні підгрупи І–ІІІ груп. До металічних елементів належать усі d- та f- елементи

 

Вправа 2 Поясніть, чому металічні елементи віддають електрони під час хімічних реакцій. Бо на зовнішньому енергетичному рівні мають невелику кількість електронів (1–3), крім Стануму, Плюмбуму, Бісмуту й Полонію

 

Вправа 3 Охарактеризуйте принцип утворення металічного зв’язку.

Металічний зв’язок виникає під час взаємодії вільних електронів, сукупність яких називають електронним газом, або усуспільненими електронами, з катіонами металічних елементів, що розміщуються у вузлах кристалічних ґраток. Ці катіони утворюються внаслідок втрати атомами електронів.

 

Вправа 4 Охарактеризуйте фізичні властивості металів на основі їхньої кристалічної будови.

Електро- й теплопровідність металів зумовлена наявністю вільних електронів, що безперервно рухаються, причому залежно від розмірів атомів та йонів і кількості електронів, електропровідність й теплопровідність металів є різною 

Властивий усім металам металічний блиск спричиняє електронний газ, що рухається між щільно упакованими йонами, відбиває світлові промені

Ковкість і пластичність металів зумовлена наявністю у вузлах кристалічних ґраток однойменно заряджених йонів, які під дією на метал сили зміщуються, а рух електронів унеможливлює їхній відрив від маси металічного тіла

Усі метали за звичайних умов — тверді речовини, крім ртуті

 

Вправа 5 Складіть рівняння реакцій за схемою:

К → КОН → К2SO4 → BaSО4.

2K + 2H2O = 2KOH + H2

2KOH + CuSO4 = K2SO4 + Cu(OH)2

K2SO4 + Ba(NO3)2 = 2KNO3 + BaSO4

 

Вправа 6 Складіть рівняння реакцій за схемами:

а) барій → барій оксид → барій гідроксид → барій сульфат;

2Ba + O2 = 2BaO

BaO + H2O = Ba(OH)2

Ba(OH)2 + Na2SO4 = 2NaOH + BaSO4

б) Mg → MgO → MgCl2 → Mg(OH)2.

2Mg + O2 = 2MgO

MgO + 2HCl = MgCl2 + H2O

MgCl2 + 2NaOH = 2NaCl + Mg(OH)2

 

Вправа 7 Купрум (ІІ) оксид масою 1,6 г прореагував з хлоридною кислотою, що містить кислоту масою 1,5 г. Обчисліть масу утвореного купрум (ІІ) хлориду.

Відомо: m(CuO)=1,6 г, m(HCl)=1,5 г

Знайти: m(CuCl2)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

1,6 г    x г        у г        

CuO + 2HCl  =  CuCl2 + H2O

80 г     73 г      135 г

M(CuO)=80 г/моль, маса 1 моль=80 г 

M(HCl)=36,5 г/моль, маса 1 моль=36,5 г, а маса 2 моль=73 г

M(CuCl2)=135 г/моль, маса 1 моль=135 г

x=m(HCl)=1,6 г • 73 г : 80 г=1,46 г

Для повної взаємодії 1,6 г CuO треба взяти HCl масою 1,46 г, а за умовою задачі його маса становить 1,5 г, отже, кислота — у надлишку, тому розрахунок здійснюємо за масою оксиду.

у=m(CuCl2)=1,6 г • 135 г : 80 г=2,7 г

ІІ спосіб

M(CuO)=80 г/моль, M(HCl)=36,5 г/моль

v(СuO)=m(CuO):M(CuO)=1,6 г : 80 г/моль=0,02 моль

v(HCl)=m(HCl):M(HCl)=1,5 г : 36,5 г/моль=0,041 моль

Записуємо рівняння реакції: CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O

За рівнянням реакції 1 моль CuO реагує з 2 моль HCl. Отже, з 0,02 моль CuO прореагує удвічі більша кількість речовини HCl, тобто 0,04 моль, але кількість речовини кислоти становить 0,041 моль, отже, кислоту  взято в надлишку, тому розрахунок здійснюємо за даними оксиду.

За рівнянням реакції v(CuO):v(CuCl2)=1:1, тому

v(CuCl2)=v(CuO)=0,02 моль

M(CuCl2)=135 г/моль

m(CuCl2)=v(CuCl2)M(CuCl2)=0,02 моль135 г/моль=2,7 г

Відповідь: 2,7 г CuCl2

 

Вправа 8 Цинк масою 7 г вступив у реакцію із сульфатною кислотою масою 9,8 г. Обчисліть масу цинк сульфату й об’єм водню (н.у.), що утворилися.

Відомо: m(Zn)=7 г, m(H2SO4)=9,8 г

Знайти: m(ZnSO4)-?, V(H2)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

х г    9,8 г       у г      z л

Zn +  H2SO4 = ZnSO4 + H2

65 г   98 г      161 г   22,4 л

M(Zn)=65 г/моль, маса 1 моль=65 г 

M(H2SO4)=98 г/моль, маса 1 моль=98 г

M(ZnSO4)=161 г/моль, маса 1 моль=161 г

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л

x=m(Zn)=9,8 г • 65 г : 98 г=6,5 г

Для повної взаємодії 9,8 г H2SO4 треба взяти Zn масою 6,5 г, а за умовою задачі його маса становить 7 г, отже, цинк — у надлишку, тому розрахунок здійснюємо за масою кислоти.

у=m(ZnSO4)=9,8 г • 161 г : 98 г=16,1 г

z=V(H2)=9,8 г • 22,4 л : 98 г=2,24 л

ІІ спосіб

M(Zn)=65 г/моль, M(H2SO4)=98 г/моль

v(Zn)=m(Zn):M(Zn)=7 г : 65 г/моль=0,107 моль

v(H2SO4)=m(H2SO4):M(H2SO4)=9,8 г : 98 г/моль=0,1 моль

Записуємо рівняння реакції: Zn+H2SO4=ZnSO4+H2

За рівнянням реакції 1 моль H2SO4 реагує з 1 моль Zn. Отже, з 0,1 моль H2SO4 реагує однакова кількість речовини цинку, тобто 0,1 моль, але кількість речовини цинку становить 0,107 моль, отже, цинк взятий в надлишку, тому розрахунок здійснюємо за даними кислоти.

За рівнянням реакції v(H2SO4):v(ZnSO4):v(H2)=1:1:1, тому

(ZnSO4)=v(H2)=v(H2SO4)=0,1 моль

M(ZnSO4)=161 г/моль

m(ZnSO4)=v(ZnSO4)M(ZnSO4)=0,1 моль161 г/моль=16,1 г

V(H2)=v(H2)VM=0,1 моль22,4 л/моль=2,24 л

Відповідь: 16,1 г ZnSO4 i 2,24 л H2

 

Вправа 9 Барій оксид масою 4,59 г прореагував з нітратною кислотою масою 4,6 г. Обчисліть масу й кількість речовини утвореної солі. Назвіть продукти реакції.

Відомо: m(BaO)=5,59 г, m(HNO3)=4,6 г

Знайти: m(Ba(NO3)2)-?, v(Ba(NO3)2)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

4,59 г    x г          у моль        

BaO + 2HNO3  =  Ba(NO3)2 + H2O

153 г    126 г        1 моль

M(BaO)=153 г/моль, маса 1 моль=153 г 

M(HNO3)=63 г/моль, маса 1 моль=63 г, а маса 2 моль=126 г

x=m(HNO3)=4,59 г • 126 г : 153 г=3,78 г

Для повної взаємодії 4,59 г BaO треба взяти HNO3 масою 3,78 г, а за умовою задачі її маса становить 4,6 г, отже, кислота — у надлишку, тому розрахунок здійснюємо за масою оксиду.

у=v(Ba(NO3)2)=4,59 г • 1 моль : 153 г=0,03 моль

M(Ba(NO3)2)=261 г/моль

m(BaNO3)=v(BaNO3)M(BaNO3)=0,03 моль261 г/моль=7,83 г

ІІ спосіб

M(BaO)=153 г/моль, M(HNO3)=63 г/моль

v(BaO)=m(BaO):M(BaO)=4,59 г : 153 г/моль=0,03 моль

v(HNO3)=m(HNO3):M(HNO3)=4,6 г : 63 г/моль=0,073 моль

Записуємо рівняння реакції: BaO + 2HNO3 = Ba(NO3)2 + H2O

За рівнянням реакції 1 моль BaO реагує з 2 моль HNO3. Отже, з 0,03 моль BaO прореагує удвічі більша кількість речовини HNO3, тобто 0,06 моль, але кількість речовини кислоти становить 0,073 моль, отже, кислоту  взято в надлишку, тому розрахунок здійснюємо за даними оксиду.

За рівнянням реакції v(BaO):v(Ba(NO3)2=1:1, тому

v(Ba(NO3)2)=v(BaO)=0,03 моль

M(Ba(NO3)2)=261 г/моль

m(Ba(NO3)2)=v(Ba(NO3)2)M(Ba(NO3)2)=0,03 моль261 г/моль=7,83 г

Відповідь: 7,83 г i 0,03 моль BaNO3

Інші завдання дивись тут...