Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Охарактеризуйте:

а) елемент Ферум за розміщенням у періодичній системі та будовою атома;

Електронна формула атома Феруму 1s22s22p63s23p63d6

У атома Феруму є 26 електронів (порядковий номер 26), які перебувають на чотирьох енергетичних рівнях (Ферум - елемент 4 періоду), на зовнішньому енергетичному рівні містяться два s-електрони, а 6 електронів заповнюють третій d-підрівень, тому Ферум є d-елементом і розташовується в побічній підгрупі VIII групи

б) фізичні та хімічні властивості заліза.

Залізо — сріблясто-білий метал, що має сіруватий відтінок, важкий (густина 7,87 г/см3), тугоплавкий, пластичний, ковкий, електро- й теплопровідний, легко намагнічується

Залізо є достатньо активним металом і за певних умов реагує з неметалами, водою, кислотами, солями в розчині

 

Вправа 2 Складіть рівняння реакцій за наведеною схемою. Назвіть утворені речовини.

Fe  → FeCl2 → Fe(OH)2 → FeO → Fe

Fe + 2HCl = FeCl2 + H2

Утворені речовини: ферум (II) хлорид і водень

FeCl2 + 2NaOH = 2NaCl + Fe(OH)2

Утворені речовини: натрій хлорид і ферум (II) гідроксид

 Fe(OH)2↓=FeO + H2O    Термічний розклад

Утворені речовини: ферум (II) оксид і вода

FeO + CO = Fe + CO2

Утворені речовини: залізо і вуглекислий газ

Fe  → FeCl3 → Fe(OH)3 → Fe2O3 → Fe → Fe2(SO4)3

2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3

Утворені речовини: ферум (III) хлорид

FeCl3 + 3NaOH = 3NaCl + Fe(OH)3

Утворені речовини: натрій хлорид і ферум (III) гідроксид

 2Fe(OH)3↓=Fe2O3 + 3H2O    Термічний розклад

Утворені речовини: ферум (III) оксид і вода

Fe2O3 + 3CO = 2Fe + 3CO2

Утворені речовини: залізо і вуглекислий газ

2Fe + 6H2SO4 (конц.) = Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2(при нагріванні)

Утворені речовини: ферум (III) сульфат, сульфур (IV) оксид і вода

 

Вправа 3 Позначте агрегатний стан заліза за звичайних умов.

А твердий 

Б рідкий 

В газоподібний 

Г плазма

Відповідь: А

 

Вправа 4 Позначте дві фізичні властивості заліза.

А крихкість

Б пластичність  

В електропровідність

Г нетеплопровідність

Відповідь: БВ 

 

Вправа 5 Установіть відповідність між лівими та правими частинами рівнянь реакцій, поданих за допомогою схем.

А FeO + HCl → 

Б Fe(OH)3 + HNO3 → 

В Fe + CuSO4 → 

Г FeSO4 + NaOH →

1 FeSO4 + Cu

2 Fe(NO3)3 + H2O

3 FeCl2 + H2O

4 FeCl3 + H2

5 Fe(OH)2 + Na2SO4

Відповідь: А-3, Б-2, В-1, Г-5

А FeO + HCl → FeCl2 + H2O

Б Fe(OH)3 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2O

В Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Г FeSO4 + NaOH → Fe(OH)2 + Na2SO4

 

Вправа 6 Позначте речовини 1, 2, 3 у ланцюгу перетворень:

Відповідь: 1Г2А3В

Fe + Cl2  FeCl3

FeCl3 + KOH → KCl + Fe(OH)3

Fe(OH)3 + HNO3 → Fe(NO3)2 + H2O

 

Вправа 7 Позначте речовини 1, 2, 3, 4 у ланцюгу перетворень:

Відповідь: 1В2А3Г4Б

Fe + H2SO4  FeSO4 + H2

FeSO4 + KOH → K2SO4 + Fe(OH)2

Fe(OH)2 + HCl → FeCl2 + H2O

 

Вправа 8 Позначте назву речовини, що є реактивом на катіони Fe(2+) і Fe(3+).

А натрій сульфат  

Б натрій гідроксид 

В натрій хлорид

Г натрій сульфід

Відповідь: Б

 

Вправа 9 Обчисліть і позначте масу заліза, що прореагувало з хлоридною кислотою, якщо утворилася сіль кількістю речовини 0,3 моль.

А 18,8 г 

Б 16,6 г 

В 17,6 г 

Г 16,8 г

Відповідь: Г

Відомо: v(FeCl3)=0,3 моль

Знайти: m(Fe)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

х г             0,3 моль     

2Fe + 6HCl = 2FeCl3 + 3H2

112 г           2 моль

M(Fe)=56 г/моль, маса 1 моль=56 г, а маса 2 моль=112 г

x=m(Fe)=0,3 моль • 112 г : 2 моль=16,8 г

Відповідь: 16,8 г

 

Вправа 10 Обчисліть і позначте кількість речовини ртуті, що виділиться внаслідок взаємодії меркурій (ІІ) нітрату із залізом масою 22,4 г.

А 0,35 моль 

Б 0,4 моль 

В 0,45 моль 

Г 0,3 моль

Відповідь: Б

Відомо: m(Fe)=22,4 г

Знайти: v(Hg)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

             22,4 г              x моль      

Hg(NO3)2 + Fe = Fe(NO3)2 + Hg↓

             56 г                 1 моль

M(Fe)=56 г/моль, маса 1 моль=56 г

x=v(Hg)=22,4 г • 1 моль : 56 г=0,4 моль

Відповідь: 0,4 моль

 

Вправа 11 Обчисліть і позначте масу осаду, що утвориться внаслідок взаємодії ферум (ІІ) броміду масою 75,6 г з розчином барій гідроксиду.

А 33,5 г 

Б 32,5 г 

В 30,5 г 

Г 31,5 г

Відповідь: Г

Відомо: m(FeBr2)=75,6 г

Знайти: v(Fe(OH)2)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

75,6 г                    x г      

FeBr2 + Ba(OH)2 = Fe(OH)2↓ + BaBr2

216 г                    90 г

M(FeBr2)=216 г/моль, маса 1 моль=216 г

M(Fe(OH)2)=90 г/моль, маса 1 моль=90 г

x=m(Fe(OH)2)=75,6 г • 90 г : 216 г=31,5 г

Відповідь: 31,5 г

Інші завдання дивись тут...