Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Поясніть склад і назви солей. 

Солі утворюють клас неорганічних речовин, склад яких розглядають як похідні кислот, у молекулах яких один або декілька атомів Гідрогену заміщуються на йони металічних елементів. 

Назви солей утворюють із назви металічного елемента й назви кислотного залишку та зазначають валентність тих металічних елементів, у яких вона змінна.

 

Вправа 2 Назвіть солі за їхніми формулами:

BaCl2барій хлорид, Fe(NO3)3ферум (III) нітрат, Al2(SO4)3алюміній сульфат, KF ― калій фторид, ZnS ― цинк сульфід, Li2SO4літій сульфат, Na3PO4натрій ортофосфат, MgBr2магній бромід.

 

Вправа 3 Охарактеризуйте хімічні властивості середніх солей.

1. Взаємодія з металами, причому метал у солі має бути менш активнішим:

CuSO4 + Fe = FeSO+ Cu↓

2. Взаємодія з кислотами ― йонні реакції, один із продуктів реакції має бути видалений:

СаСО3 + 2HCl = CaCl2 + CO2↑ + H2O

3. Взаємодія з лугами ― йонні реакції, один із продуктів реакції має бути видалений:

FeCl3 + 3NaOH = Fe(OH)3↓ + 3NaCl

4. Взаємодія розчинів солей  йонні реакції, один із продуктів реакції має бути видалений:

CaCl2+ Na2CO3= CaCO3↓ + 2NaCl

5. Взаємодія з кислотними оксидами:

СаСО3 + SiO2= CaSiO3+ CO2↑.

6. Розклад деяких солей за нагрівання:

CaCO3 = CaO + H2O

 

Вправа 4 Допишіть праві частини рівнянь реакцій, доберіть коефіцієнти:

а) HgCl2 + Zn = ZnCl2 + Hg

б) BaBr2 + H2SO4 = BaSO4 + 2HBr 

в) Cu(NO3)2 + 2NaOH = Cu(OH)2 + 2NaNO3

г) 3(NH4)2SO44NH3↑ + N2↑ + 3SO2↑ + 6H2O

 

Вправа 5 Складіть рівняння реакцій за схемами:

а) Са → СаО → Са(ОН)2 → СаСО3 → СО2 → Na2CO3 → NaCl;

2Ca + O2 = 2CaO

CaO + H2O = Ca(OH)2

Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O

CaCO3 = CaO + CO2

CO2 + 2NaOH = Na2CO3 + H2O

Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + CO2+ H2O

б) Н2 → NH3 → NH4Cl → NH4OH → (NH4)2SO4 → SO2 → K2SO3.

3H2 + N2 ⇄ 2NH3

NH3 + HCl = NH4Cl

NH4Cl + NaOH = NH4OH + NaCl

6NH4OH + Al2(SO4)3 = 3(NH4)2SO4 + 2Al(OH)3

3(NH4)2SO4 = 4NH3↑ + N2↑ + 3SO2↑ + 6H2O

SO2 + 2KOH = K2SO3 + H2O

 

Вправа 6 Кальцій карбонат масою 12,5 г з масовою часткою домішок 0,2 піддали дії хлоридної кислоти. Обчисліть об’єм газу (н. у.), що утворився.

Відомо: m(СaCO3 з дом.)=12,5 г, ω(дом.)=0,2

Знайти: V(CO2)-?

Розв'язування

І спосіб

m(дом.)=ω(дом.)m(CaCO3 з дом.)=0,212,5 г=2,5 г

m(CaCO3)=m(CaCO3 з дом.)-m(дом.)=12,5 г-2,5 г=10 г

Записуємо рівняння реакції:  

10 г                                 x л

CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + H2O + CO2

100 г                                22,4 л

М(CaCO3)=100 г/моль, маса 1 моль=100 г

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л

х=V(CO2)=10 г • 22,4 л : 100 г=2,24 л

II спосіб

ω(СaCO3)=1-ω(дом.)=1-0,2=0,8

m(CaCO3)=m(CaCO3 з дом.)ω(СaCO3)=12,5 г0,8=10 г

М(CaCO3)=100 г/моль

v(CaCO3)=m(CaCO3):M(CaCO3)=10 г : 100 г/моль=0,1 моль

Записуємо рівняння реакції:  

CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + H2O + CO2

За рівнянням реакції v(CaCO3):v(CO2)=1:1, тому

v(CO2)=v(CaCO3)=0,1 моль

V(CO3)=v(CO3)VM=0,1 моль22,4 л/моль=2,24 л

Відповідь: 2,24 л

 

Вправа 7 Натрій сульфіт масою 25,2 г прореагував з надлишком хлоридної кислоти. Обчисліть масу утвореної солі й об’єм газу (н.у.), що утворилися.

Відомо: m(Na2SO3)=25,2 г

Знайти: m(NaCl)-?, V(SO2)-?

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:  

25,2 г                х г              у л

Na2SO3 + 2HCl = 2NaCl + H2O + SO2

126 г                117 г          22,4 л

М(Na2SO3)=126 г/моль, маса 1 моль=126 г

М(NaCl)=58,5 г/моль, маса 1 моль=58,2 г, а маса 2 моль=117 г

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л

х=m(NaCl)=25,2 г • 117 г : 126 г=23,4 г

у=V(SO2)=25,2 г • 22,4 л : 126 г=4,48 л

ІІ спосіб

М(Na2SO3)=126 г/моль,

v(Na2SO3)=m(Na2SO3):M(Na2SO3)=25,2 г : 126 г/моль=0,2 моль

Записуємо рівняння реакції:     

Na2SO3 + 2HCl = 2NaCl + H2O + SO2

За рівнянням реакції v(Na2SO3):v(NaСl):v(SO2)=1:2:1, тому

v(NaCl)=2v(Na2SO3)=20,2 моль=0,4 моль

v(SO2)=v(Na2SO3)=0,2 моль

М(NaCl)=58,5 г/моль

m(NaCl)=v(NaCl)M(NaCl)=0,2 моль58,5 г/моль=11,7 г

V(SO2)=v(SO2)VM=0,2 моль22,4 л/моль=4,48 л

Відповідь: 23,4 г NaCl i 4,48 л SO2

 

Вправа 8 У трьох пробірках під шифрами є розчини натрій хлориду, барій хлориду й амоній хлориду. Поясніть, як довести, що в усіх трьох пробірках наявні хлориди, та якими реактивами необхідно скористатися, щоб визначити кожну з цих речовин. Складіть рівняння реакцій.

Реактивом для підтвердження всіх хлоридів є сіль аргентум (I) нітрат HNO3:

NaCl + AgNO3 = NaNO3 + AgCl↓  Білий сирнистий осад

BaCl2 + 2AgNO3 = Ba(NO3)2 + 2AgCl↓  Білий сирнистий осад

NH4Cl + AgNO3 = NH4NO3 + AgCl↓  Білий сирнистий осад

Реактивом на катіони Барію Ba2+ є аніони SO42-, що є у складі солі, наприклад, Na2SO4:

BaCl2 + Na2SO4 = NaCl + BaSO4↓  Білий кристалічний осад, нерозчинний у лугах і кислотах

Реактивом на катіони Амонію NH4+ є аніони ОН-, що є у складі лугів, наприклад, NaOH:

NH4Cl + NaOH = NaCl + H2O + NH3  Вологий лакмусовий папірець стає синім

Інші завдання дивись тут...