Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Поясніть, як ви розумієте поняття «експеримент», «шкільний хімічний експеримент».

Експеримент — цілеспрямований вплив на досліджуваний об’єкт для виявлення тих чи інших ознак, властивостей та процесів. Формує вміння спостерігати, аналізувати й робити висновки. 

Шкільний хімічний експеримент передбачає проведення демонстраційних і лабораторних дослідів та практичних робіт. Його особливістю є розв’язування експериментальних задач.

 

Вправа 2 Охарактеризуйте типи експериментальних задач у хімії.

Це задачі на вивчення властивостей та розпізнавання, дослідження якісного складу й добування речовин, установлення генетичних зв’язків і пояснення спостережень. Для успішного розв’язання експериментальних задач треба знати якісні реакції на катіони й аніони.

 

Вправа 3 Установіть відповідність (позначено однаковим кольором) між катіонами й аніонами для якісного визначення речовин.

А Ba2+

Б Al3+

В Ca2+

Г Ag+

1 NO3

2 CO32–

3 SO42–

4 OH

5 PO43–

Відповідь: А-3, Б-4, В-2, Г-5

 

Вправа 4 Установіть відповідність між катіонами, аніонами й ознаками реакцій для якісного визначення речовин.

А Ba2+

Б Cu2+

В Fe3+ 

Г Ag+ 

1 OH

2 SO42-

3 Cl 

4 PO43–

І жовтий осад

ІІ бурий осад

ІІІ білий нерозчинний у кислотах осад

ІV синій осад

Відповідь: А-2-ІІІ, Б-1-IV, В-1-IІ, Г-4-І

 

Вправа 5 Складіть рівняння реакцій взаємодії: 

а) кальцій нітрату з натрій карбонатом;

Ca(NO3)2 + Na2CO3 = CaCO3↓ + 2NaNO3

б) калій ортофосфату з аргентум(І) нітратом;

K3PO4 + 3AgNO3 = Ag3PO4 + 3KNO3

в) барій хлориду з калій сульфатом;

BaCl2 + K2SO4 = BaSO4 + 2KCl

г) алюміній хлориду з натрій гідроксидом;

AlCl3 + 3NaOH = Al(OH)3 + 3NaCl

ґ) калій сульфіду з аргентум(І) нітратом;

K2S + 2AgNO3 = 2KNO3 + Ag2S

д) цинк нітрату з натрій гідроксидом.

Zn(NO3)2 + 2NaOH = Zn(OH)2 + 2NaNO3

 

Вправа 6 Барій нітрат кількістю речовини 0,3 моль повністю прореагував з натрій сульфатом. Обчисліть масу осаду, що утворився. Назвіть речовину, що випала в осад.

Відомо: v((Ba(NO3)2)=0,3 моль

Знайти: v(NaCl)-?, V(NH3)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

0,3 моль                   x г             

Ba(NO3)2 + Na2SO4 = BaSO4 + 2NaNO3

1 моль                    233 г  

M((BaSO4)=233 г/моль, маса 1 моль=233 г

x=m(BaSO4)=0,3 моль • 233 г : 1 моль=69,9 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: Ba(NO3)2+Na2SO4=BaSO4+2NaNO3

За рівнянням реакції v(Ba(NO3)2):v(BaSO4)=1:1, тому

v(BaSO4)=v(Ba(NO3)2)=0,3 моль

M((BaSO4)=233 г/моль

m(BaSO4)=v(BaSO4)M(BaSO4)=0,3 моль233 г/моль=69,9 г

Відповідь: 69,9 г барій сульфату

 

Вправа 7 Ферум (ІІІ) хлорид масою 18 г прореагував з натрій гідроксидом масою 12 г. Обчисліть масу та кількість речовини ферум (ІІІ) гідроксиду й масу утвореного натрій хлориду.

Відомо: m(FeCl3)=18 г, m(NaOH)=12 г

Знайти: m(Fe(OH)3)-?, v(Fe(OH)3)-?, m(NaCl)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

12 г        х г        у г          z г  

3NaOH + FeCl3 = Fe(OH)3↓ + 3NaCl

120 г     162,5 г    107 г      175,5 г

M(NaOH)=40 г/моль, маса 1 моль=40 г, а маса 3 моль=120 г

M(FeCl3)=162,5 г/моль, маса 1 моль=162,5 г 

M(Fe(OH)3)=107 г/моль, маса 1 моль=107 г

M(NaCl)=58,5 г/моль, маса 1 моль=58,5 г, а маса 3 моль=175,5 г

x=m(FeCl3)=12 г • 162,5 г : 120 г=16,25 г

Для повної взаємодії 12 г NaOH треба взяти FeCl3 масою 16,25 г, а за умовою задачі його маса становить 18 г, отже, ферум (III) хлорид — у надлишку, тому розрахунок здійснюємо за масою натрій гідроксиду.

у=m(Fe(OH)3)=12 г • 107 г : 120 г=10,7 г

z=m(NaCl)=12 г • 175,5 г : 120 г=17,55 г

v(Fe(OH)3)=m(Fe(OH)3):M(Fe(OH)3)=10,7 г : 107 г = 0,1 моль

ІІ спосіб

M(FeCl3)=162,5 г/моль, M(NaOH)=40 г/моль

v(FeCl3)=m(FeCl3):M(FeCl3)=18 г : 162,5 г/моль=0,11 моль

v(NaOH)=m(NaOH):M(NaOH)=12 г : 40 г/моль=0,3 моль

Записуємо рівняння реакції: 3NaOH + FeCl3 = Fe(OH)3↓ + 3NaCl

За рівнянням реакції 3 моль NaOH реагує з 1 моль FeCl3, тому 1 моль NaOH реагує з утричі меншою кількістю речовини FeCl3. Отже, з 0,3 моль NaOH прореагує 0,1 моль FeCl3, але кількість речовини цієї солі становить 0,11 моль, отже, сіль взято в надлишку, тому розрахунок здійснюємо за даними натрій гідроксиду.

За рівнянням реакції v(NaOH):v(Fe(OH)3):v(NaCl)=3:1:3, тому

v(Fe(OH)3)=v(NaOH):3=0,3 моль:3=0,1 моль

v(NaCl)=3v(NaOH):3=30,3 моль:3=0,3 моль

M(Fe(OH)3)=107 г/моль, M(NaCl)=58,5 г/моль 

m(Fe(OH)3)=v(Fe(OH)3)M(Fe(OH)3)=0,1 моль107 г/моль=10,7 г

m(NaCl)=v(NaCl)M(NaCl)=0,3 моль58,5 г/моль=17,55 г

Відповідь: 10,7 г і 0,1 моль Fe(OH)3; 17,55 г NaCl

Інші завдання дивись тут...