Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Охарактеризуйте мінеральні добрива:

а) нітратні;

Калійна селітра KNO3, амоніачна селітра NН4NO3, кальцієва селітра Са(NO3)2, натрієва селітра NаNO3, амоній сульфат (NН4)2SO4, карбамід CO(NH2)2

б) фосфатні;

Простий суперфосфат Са(Н2РО4)2Н2О + СаSO4•2Н2О, подвійний суперфосфат Са(Н2РО4)2Н2О, преципітат СаНРО42О

в) калійні.

Калій хлорид KCl, калійна селітра KNO3 

 

Вправа 2 Поясніть вплив мінеральних добрив на ріст і розвиток рослин. Під впливом полярних молекул води добрива дисоціюють на йони, у складі яких макроелементи (Нітроген, Калій, Фосфор) всмоктуються кореневою системою та транспортуються по стеблу до всіх органів для повноцінного росту і розвитку рослин. За участю атомів і йонів макроелементів у рослині утворюються вуглеводи, білки, жири, нуклеїнові кислоти, вітаміни тощо

 

Вправа 3 Натрій нітрат, який використовують як нітратне добриво, може не тільки бути корисним, а й завдавати шкоди. Висловте своє судження щодо користі та шкоди цієї речовини. Корисним є раціональне використання нітратного добрива, тобто внесення у необхідній і достатній кількості для досягнення балансу поживних речовин у ґрунті, забезпечення рослин необхідними хімічними елементами, підвищення врожайності сільськогосподарських культур без шкоди довкіллю. Надмірне застосування нітратного добрива не збільшує врожайність, а призводить до накопичення нітратів у рослинах, питній (колодязній) воді і шкодить здоров'ю людей        

 

Вправа 4 Установіть відповідність (позначено однаковим кольором) між формулами та назвами добрив.

А Сa(Н2РO4)2Н2O

Б (NH4)2SO4

В KNO3

Г CO(NH2)2

1 калієва селітра

2 карбамід

3 подвійний суперфосфат

4 простий суперфосфат

5 амоній сульфат

Відповідь: А-3, Б-5, В-1, Г-2

 

Вправа 5 Обчисліть масову частку Нітрогену в амоній сульфаті.

Відомо: амоній сульфат (NH4)2SO4

Знайти: w(N)-?

Розв'язування

Mr((NH4)2SO4)=132

w(N)=2Ar(N):Mr((NH4)2SO4)=214 : 132 = 0,2121, або 21,21%

Відповідь: 21,21%

 

Вправа 6 Натрій ортофосфат кількістю речовини 0,4 моль повністю прореагував з кальцій хлоридом. Обчисліть маси продуктів реакції.

Відомо: v((Na3PO4)=0,4 моль

Знайти: m(NaCl)-?, V(Ca3(PO4)2)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

0,4 моль                 x г         у г                

2Na3PO4 + 3CaCl2 = 6NaCl + Ca3(PO4)2

2 моль                   351 г      310 г

M(NaCl)=58,5 г/моль, маса 1 моль=58,5 г, а маса 6 моль=351 г 

M(Ca3(PO4)2)=310 г/моль, маса 1 моль=310 г 

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л, а 2 моль займуть удвічі більший об'єм, тобто 44,8 г

x=m(NaCl)=0,4 моль • 351 г : 2 моль=70,2 г

y=m(Ca3(PO4)2)=0,4 моль • 310 г : 2 моль=62 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: 2Na3PO4+3CaCl2=6NaCl+Ca3(PO4)2

За рівнянням реакції v(Na3PO4):v(NaCl):v(Ca3(PO4)2)=2:6:1, тому

v(NaCl)=6v(Na3PO4):2=60,4 моль:2=1,2 моль

v(Ca3(PO4)2)=v(Na3PO4):2=0,4 моль:2=0,2 моль

M(NaCl)=58,5 г/моль, M(Ca3(PO4)2)=310 г/моль

m(NaCl)=v(NaCl)M(NaCl)=1,2 моль58,5 г/моль=70,2 г

m(Ca3(PO4)2)=v(Ca3(PO4)2)M(Ca3(PO4)2)=0,2 моль310 г/моль=62 г

Відповідь: 70,2 г NaCl; 62 Ca3(PO4)2

 

Вправа 7 Нітратна кислота масою 126 кг прореагувала з амоніаком об’ємом 60 м3 (н.у.). Обчисліть масу утвореного амоній нітрату.

Відомо: m(HNO3)=126 кг, V(NH3)=60 м3

Знайти: m(NH4NO3)-?

Розв'язування

I спосіб

Записуємо рівняння реакції:

126 кг    х м3     y кг     

HNO3 + NH3  = NH4NO3

63 кг    22,4 м3  80 кг  

M(HNO3)=63 кг/кмоль, маса 1 кмоль=63 кг

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 м3

M(NH4NO3)=80 кг/кмоль, маса 1 кмоль=80 кг

x=V(NH3)=126 кг • 22,4 м3 : 63 кг=44,8 м3

Для повної взаємодії 126 кг HNO3 треба взяти NH3 об'ємом 44,8 м3, а за умовою задачі його об'єм становить 60 м3, отже, амоніак — у надлишку, тому розрахунок здійснюємо за масою нітратної кислоти.

y=m(NH4NO3)=126 кг • 80 кг : 63 кг=160 кг

ІІ спосіб

v(NH3)=V(NH3):VM=60 м3 : 22,4 м3/кмоль=2,68 кмоль

M(HNO3)=63 кг/кмоль

v(HNO3)=m(HNO3):M(HNO3)=126 кг : 63 кг/кмоль=2 кмоль

Записуємо рівняння реакції: HNO3 + NH3 = NH4NO3

За рівнянням реакції 1 кмоль HNO3 реагує з 1 кмоль NH3. Отже, з 2 кмоль HNO3 прореагує 2 кмоль NH3, але кількість речовини NH3 становить 2,68 кмоль, отже, її взято в надлишку, тому розрахунок здійснюємо за даними нітратної кислоти.

За рівнянням реакції v(HNO3):v(NH4NO3)=1:1, тому

v(NH4NO3)=v(HNO3)=2 кмоль

M(NH4NO3)=80 кг/кмоль

m(NH4NO3)=v(NH4NO3)M(NH4NO3)=2 кмоль80 кг/кмоль=160 кг

Відповідь: 160 кг

 

Вправа 8 Вам відомо, що для росту зеленої маси рослин використовують нітратні добрива: натрієву, калієву, кальцієву й амоніачну селітри, карбамід. Обчисліть та порівняйте, яке з цих добрив економічно найвигідніше вносити в ґрунт за вмістом Нітрогену в них.

Відомо: NaNO3, KNO3, Ca(NO3)2, NH4NO3CO(NH2)2

Знайти: порівняти їх за вмістом Нітрогену в них?

Розв'язання

Mr(NaNO3)=85, Mr(KNO3)=101, Mr(Ca(NO3)2)=164, Mr(NH4NO3)=80, Mr(CO(NH2)2)=60

w1(N)=Ar(N):Mr(NaNO3)=14:85=0,1647, або 16,47%

w2(N)=Ar(N):Mr(KNO3)=14:101=0,1386, або 13,86%

w3(N)=2•Ar(N):Mr(Ca(NO3)2)=2•14:164=0,1707, або 17,07%

w4(N)=2•Ar(N):Mr(NH4NO3)=2•14:80=0,35, або 35%

w5(N)=2•Ar(N):Mr(CO(NH2)2)=2•14:60=0,4667, або 46,67%

Відповідь: в карбаміді вміст Нітрогену найбільший

Інші завдання дивись тут...