Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Назвіть чинники, що спричиняють зміни в довкіллі. Природні і антропогенні

 

Вправа 2 Охарактеризуйте природні й антропогенні чинники впливу на зміни в навколишньому середовищі.

До природних чинників належать:

― виникнення землетрусів;

― виверження вулканів;

― стихійні лиха;

― космічний пил;

― продукти вивітрювання гірських порід і ґрунтів.

Чинниками антропогенного забруднення навколишнього середовища стала виробнича діяльність людини:

― будівництво теплових, атомних і гідроелектростанцій;

― робота металургійних, хімічних, нафтопереробних, целюлозно-паперових комбінатів, цементних заводів;

― хімізація сільського господарства, гірничодобувна промисловість;

― стрімкий розвиток військової промисловості;

― збільшення кількості автотранспорту;

― катастрофи з отруйними речовинами, нафтою, нафтопродуктами на залізниці, у водах Світового океану;

― фізичний вплив: шум, вібрація; виділення великої кількості теплоти промисловості, спалюванням відходів

 

Вправа 3 Охарактеризуйте екологічні проблеми:

а) людства;

Основними проблемами визнано:

1) глобальне потепління клімату;

2) виснаження озонового шару;

3) накопичення в ґрунті токсичних металів і пестицидів;

4) кислотні дощі;

5) виснаження природних ресурсів планети;

6) забруднення великих територій радіонуклідами

б) України.

Екологічні проблеми України стосуються:

 радіаційного забруднення;

 нестачі питної води;

 неконтрольованого вирубування лісів;

 забруднення шкідливими речовинами сільськогосподарських угідь;

 відсутності державної політики з утилізації відходів;

 відсутності очисних споруд на хімічних виробництвах

 

Вправа 4 Поясніть роль хімії в розв’язанні екологічної проблеми. 

Полягає в:

 знаннях складу, будови та властивостей речовин для передбачення їхнього впливу на довкілля;

 пошуку нових джерел відновлювальної енергетики;

 використанні хіміко-аналітичних методів контролю в довкіллі та якості хімічної продукції;

 розробці методів очищення води та природних водойм;

 пошуку альтернативних джерел енергії для автотранспорту й техніки;

 дезактивації шкідливих речовин військової справи та радіоактивних відходів, їхнього безпечного схову

 

Вправа 5 Складіть рівняння реакцій, що відображають утворення кислотних дощів та їхній вплив на довкілля.

SO2 + H2O = H2SO3

SO3 + H2O = H2SO4

2NO2 + H2O = HNO3 + HNO2

 

Вправа 6 Ферум (ІІ) сульфід масою 17,6 кг повністю прореагував з киснем. Обчисліть об’єм сульфур (ІV) оксиду (н.у.), що виділиться в атмосферу за відсутності очисних споруд.

Відомо: m(FeS)=17,6 кг

Знайти: V(SO2)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

17,6 кг                      x кг                

2FeS  + 3O2 = 2FeO + 2SO2

176 кг                      44,8 м3

M(FeS)=88 кг/кмоль, маса 1 кмоль=88 кг, а маса 2 кмоль=176 кг

За н.у. 1 кмоль газу займає об'єм 22,4 м3, а 2 кмоль ― удвічі більший об'єм, тобто 44,8 м3

х=V(SO2)=17,6 кг • 44,8 м3 : 176 кг=4,48 м3

ІI спосіб

M(FeS)=88 кг/кмоль

v(FeS)=m(FeS):M(FeS)=17,6 кг : 88 кг/кмоль=0,2 кмоль

Записуємо рівняння реакції: 2FeS + 3O2 = 2FeO + 2SO2            

За рівнянням реакції v(FeS):v(SO2)=2:2, кількість речовини однакова, тому

v(SO2)=v(FeS)=0,2 кмоль

V(SO2)=v(SO2)VM=0,2 кмоль22,4 м3/кмоль=4,48 м3

Відповідь: 4,48 м3

 

Вправа 7 Для збільшення врожайності в теплиці подають карбон (ІV) оксид з балонів. Поясніть, з якою метою це роблять. Для процесу утворення органічних речовин ― це реакція фотосинтезу.

Обчисліть масу органічної речовини, що утвориться, і який об’єм кисню виділиться, якщо рослинами поглинуто 67,2 м3 карбон (ІV) оксиду.

Відомо: V(CO2)=67,2 м3

Знайти: m(C6H12O6)-?, V(O2)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

67,2 м3             х кг        у м3                

6СO2 + 6H2O -> C6H12O6 + 6O2

134,4 м3           180 кг    134,4 м3

M(С6Н12О6)=180 кг/кмоль, маса 1 кмоль=180 кг

За н.у. 1 кмоль газу займає об'єм 22,4м3,а 6 кмоль - у 6 разів більший об'єм,тобто 134,4м3

х=m(C6H12O6)=67,2 м3 • 180 кг : 134,4 м3=90 кг

х=V(O2)=67,2 м3 • 134,4 м3 : 134,4 м3=67,2 м3

ІI спосіб

v(СО2)=V(CO2):VM=67,2 м3 : 22,4 м3/кмоль=3 кмоль

Записуємо рівняння реакції:

6СO2 + 6H2O -> C6H12O6 + 6O2            

За рівнянням реакції v(CO2):v(C6H12O6):v(O2)=6:1:6, тому

v(C6H12O6)=v(CO2):6=3 кмоль:6=0,5 кмоль

v(O2)=6v(CO2):6=63 кмоль:6=3 кмоль

M(С6Н12О6)=180 кг/кмоль

m(С6H12O6)=v(С6H12O6)M(С6H12O6)=0,5 кмоль180 кг/кмоль=90 кг

V(O2)=v(СO12)VM(СO2)=3 кмоль22,4 м3/кмоль=67,2 м3

Відповідь: 90 кг С6H12O6 i 67,2 м3 O2

 

Вправа 8 Під час спалювання вугілля на ТЕЦ у повітря викидається сульфур (ІV) оксид масою 2,1 т. Обчисліть масу сульфатної кислоти, яку можна добути із сульфур (ІV) оксиду, що викидається в атмосферу впродовж доби.

Відомо: m(SO2)=2,1 т=2100 кг

Знайти: m(H2SO4)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції окиснення SO2:

2100 кг       x кмоль                

2SO2 + O2 = 2SO3

128 кг        2 кмоль

M(SO2)=64 кг/кмоль, маса 1 кмоль=64 кг, а маса 2 кмоль=128 кг

х=v(SO3)=2100 кг • 2 кмоль : 128 кг=32,812 кмоль

Записуємо рівняння реакції добування H2SO4:

32,812 кмоль       x кг                

SO3  +  H2O = H2SO4

1 кмоль           98 кг

M(Н2SO4)=98 кг/кмоль, маса 1 кмоль=98 кг

х=m(Н2SO4)=32,812 кмоль • 98 кг : 1 кмоль=3215,6 кг=3,2 т

ІI спосіб

M(SO2)=64 кг/кмоль

v(SO2)=m(SO2):M(SO2)=2100 кг : 64 кг/кмоль=32,812 кмоль

Записуємо рівняння реакції окиснення SO2:            

2SO2 + O2 = 2SO3

За рівнянням реакції v(SO2):v(SO3)=2:2, кількість речовини однакова, тому

v(SO3)=v(SO2)=32,812 кмоль

Записуємо рівняння реакції добування H2SO4:              

SO3 + H2O = H2SO4

За рівнянням реакції v(SO3):v(H2SO4)=1:1, тому

v(H2SO4)=v(SO3)=32,812 кмоль

M(Н2SO4)=98 кг/кмоль

m(H2SO4)=v(H2SO4)M(H2SO4)=32,812 кмоль98 кг/кмоль=3215,5 кг=3,2 т

Відповідь: 3,2 т

Інші завдання дивись тут...