Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Укажіть протонне число s-елемента.

А 6

Б 11

В 13

Г 16

Відповідь: Б

 

Вправа 2 Укажіть протонне число р-елемента.

А 20

Б 26

В 19

Г 17

Відповідь: Г

 

Вправа 3 Укажіть протонне число d-елемента.

А 10

Б 15

В 20

Г 26

Відповідь: Г

 

Вправа 4 Укажіть символ хімічного елемента, електронна конфігурація зовнішнього енергетичного рівня якого 2s22p5.

А Cr

Б N

В P

Г F

Відповідь: Г

 

Вправа 5 Укажіть назву хімічного елемента за його електронною формулою

1s22s22p63s23p5Збуджений чи основний стан атома передає ця електронна формула?

А Нітроген

Б Оксиген

В Сульфур

Г Хлор

Відповідь Г, основний

 

Вправа 6 Укажіть електронну формулу атома, що перебуває у збудженому стані.

А 1s22s22p63s1

Б 1s22s22p63s23p33d1

В 1s22s2

Г 1s22s22p63s23p6

Відповідь: Б

 

Вправа 7 Визначте характерну ознаку елемента, розташованого у 3 періоді й V групі періодичної системи.

А у збудженому стані має електронну конфігурацію 1s22s22p63s23p5

Б належить до d-елементів

В максимальний ступінь окиснення +5

Г заряд ядра атома +12

Відповідь: В

 

Вправа 8 Укажіть назву хімічного елемента, у атома якого в основному стані найбільше неспарених електронів.

А Неон

Б Натрій

В Карбон

Г Нітроген

Відповідь: Г

 

Вправа 9 Укажіть електронну конфігурацію атома Карбону у збудженому стані.

А 1s22s22p2

Б 1s22s22p63s23p1

В 1s22s12p3

Г 1s22s22p5

Відповідь: В

 

Вправа 10 Укажіть назву хімічного елемента, у атомі якого всі електрони в основному стані спарені.

А Неон

Б Хлор

В Карбон

Г Сульфур

Відповідь: А

 

Вправа 11 Схожі властивості з Натрієм має хімічний елемент з електронною формулою атома…

А 1s22s22p2

Б 1s22s1

В 1s22s22p3

Г 1s22s22p6

Відповідь: Б

 

Вправа 12 Проаналізуйте твердження 1 і 2 й виберіть правильний варіант відповіді.

1. Кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні атомів елементів головних підгруп збігається з номером групи.

2. Кількість електронів в електронній оболонці атома збігається з атомним номером елемента.

А правильне лише твердження 1

Б правильне лише твердження 2

В правильні обидва твердження

Г неправильні обидва твердження

Відповідь: В

 

Вправа 13 Проаналізуйте твердження 1 і 2 й виберіть правильний варіант відповіді.

1. У переліку Карбон, Бром, Оксиген, Магній, Флуор, Літій, Хлор переважають елементи з однаковою електронною формулою зовнішнього енергетичного рівня атома в основному стані.

2. Електронні оболонки атомів Натрію, Фосфору, Сульфуру, Аргону мають однакову кількість енергетичних рівнів.

А правильне лише твердження 1

Б правильне лише твердження 2

В правильні обидва твердження

Г неправильні обидва твердження

Відповідь: Б

 

Вправа 14 Проаналізуйте твердження 1 і 2 й виберіть правильний варіант відповіді.

1. В електронних конфігураціях атомів Калію і Феруму різна кількість енергетичних рівнів.

2. Атоми Калію і Феруму мають однакову кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні.

А правильне лише твердження 1

Б правильне лише твердження 2

В правильні обидва твердження

Г неправильні обидва твердження

Відповідь: Г

19K 1s22s22p63s23p64s1  i  26Fe 1s22s22p63s23p63d64s2

 

Вправа 15 Проаналізуйте твердження 1 і 2 й виберіть правильний варіант відповіді.

1. Валентними електронами в атомі Феруму є d- і p-електрони.

2. Для Карбону і Силіцію можливими є ступені окиснення +2 і +4.

А правильне лише твердження 1

Б правильне лише твердження 2

В правильні обидва твердження

Г неправильні обидва твердження

Відповідь: Б

 

Вправа 16 Розташуйте назви хімічних елементів за збільшенням кількості неспарених електронів у їхніх атомах в основному стані.

А Бор

Б Фосфор

В Ферум

Г Оксиген

Відповідь: АГБВ

 

Вправа 17 Розташуйте елементи за збільшенням кількості s-електронів в їхніх атомах.

А Натрій

Б Нітроген

В Кальцій

Г Сульфур

Відповідь: БАГВ

 

Вправа 18 Укажіть спільні характеристики атомів Оксигену й Сульфуру.

А однакова кількість енергетичних рівнів

Б однакова кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні

В однаковий вищий ступінь окиснення

Г належать до р-елементів

Відповідь: Б, Г

 

Вправа 19 Розташуйте формули бінарних сполук Хлору за збільшенням його ступеня окиснення.

А Cl2O

Б Cl2O7

В Cl2О5

Г HCl

Відповідь: ГАВБ

Чим ви можете пояснити таку різноманітність ступенів окиснення Хлору? Здатністю атома Хлору перебувати у збудженому стані

 

Вправа 20 Установіть відповідність між загальною електронною формулою зовнішнього енергетичного рівня атомів хімічних елементів однієї головної підгрупи і номером групи.

Електронна формула Група

1 ns2

2 ns2np2

3 ns2np5

4 ns1

А I

Б II

В III

Г IV

Д VII

Відповідь: 1-Б, 2-Г, 3-Д, 4-А

 

Вправа 21 Складіть формулу оксигеновмісної кислоти, у якій Сульфур має максимальний ступінь окиснення.

Відповідь: H2SO4

 

Вправа 22 Про який валентний стан Фосфору свідчать формули двох його кислот: НРО3 та Н3РО4?

HPVO3 та H3PVO4

Відповідь: валентність V

 

Вправа 23 Класифікуйте елементи на групи s-, p-, d-елементів: Магній, Алюміній, Ферум, Нітроген, Гідроген, Флуор.

Відповідь: Магній, Гідроген - це s-елементи; Алюміній, Нітроген, Флуор - це р-елементи; Ферум - це d-елемент

Інші завдання дивись тут...