Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

Вправа 1 Який зв’язок називають ковалентним? Ковалентний хімічний зв’язок — це хімічний зв’язок, утворений завдяки тому, що два атома роблять спільними пару (пари) валентних електронів у кількості, необхідній їм для завершення зовнішніх енергетичних рівнів

Які види ковалентного зв’язку ви знаєте? Неполярний ковалентний зв’язок (спільні електронні пари рівновіддалені від ядер обох атомів) і полярний ковалентний зв’язок (спільні електронні пари зміщені до більш електронегативного атома)

 

Вправа 2 У чому полягає відмінність між йонним і ковалентним зв’язками?

Йонний зв'язок за механізмом утворення подібний до ковалентного, але має принципову відмінність: у речовинах з йонним зв'язком атоми жорстко не з'єднуються один з одним, а просто притягуються один до одного електростатистичними взаємодіями

 

Вправа 3 Поясніть донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв’язку. Ковалентний зв’язок може виникати між двома атомами, один з яких має пару електронів, а другий — вакантну (незаповнену електронами) орбіталь. Такий механізм утворення ковалентного зв’язку називається донорно-акцепторним. Атом, який надає власну (вільну) електронну пару, називається донором, а атом, який має вільну орбіталь, називають акцептором.

 

Вправа 4 Наведіть приклади речовин із різними видами хімічного зв’язку.

Ковалентний неполярний: водень, кисень, хлор

Ковалентний полярний: гідроген хлорид, сульфур (II) оксид

Йонний: кальцій хлорид, магній сульфат, натрій гідроксид
Водневий: вода, спирт, білки

Металічний: мідь, залізо, алюміній

 

Застосовуємо

Вправа 1 Розташуйте символи хімічних елементів за збільшенням електронегативності.

А C

Б F

В Ва

Г N

Відповідь: ВАГБ

 

Вправа 2 Серед наведених формул — HІ, O2, AlCl3, H2, CaO, Cl2 — переважають формули сполук з…

А ковалентним полярним зв’язком 

Б ковалентним неполярним зв’язком

В йонним зв’язком

Г водневим зв’язком

Відповідь: Б

 

Вправа 3 Укажіть напівсхему реакції, унаслідок якої утворюється сполука з ковалентним полярним зв’язком.

А Fe + Cl2

Б Na + S →

В CH4

Г N2 + H2

Відповідь: Г

 

Вправа 4 Укажіть тип хімічного зв’язку в продукті реакції сполучення простих речовин, утворених хімічними елементами з протонними числами 15 і 8.

А йонний

Б ковалентний неполярний

В металічний

Г ковалентний полярний

Відповідь: Г

 

Вправа 5 Установіть відповідність між формулами речовин і кількістю спільних електронних пар у їх молекулі.

Формула

Кількість спільних

електронних пар

1 РH3

2 HF

3 O2

4 CH4

 

А одна

Б дві

В три

Г чотири

Д п’ять

Відповідь: 1-В, 2-А, 3-Б, 4-Г

 

Вправа 6 Розташуйте формули речовин за збільшенням кількості спільних електронних пар у молекулі.

А O2

Б NH3

В SiH4

Г Н2

Відповідь: ГАБВ

 

Вправа 7*. Складіть рівняння повної взаємодії простих речовин, атоми яких мають будову зовнішніх енергетичних рівнів…2s22p2 і…3s23p4. Назвіть продукт реакції, зазначте вид хімічного зв’язку в ньому.

С + 2S=CS2  сірковуглець, ковалентний полярний хімічний зв'язок

 

Вправа 8 Порівняйте механізми утворення ковалентних зв’язків у молекулі амоніаку та йоні амонію. Що в них спільного, а що — відмінного?

У обох випадках утворення простих ковалентних зв'язків відбувається за рахунок спільних електронних пар.

Відмінність полягає в тому, що в молекулі амоніаку спільні електронні пари з’являються за рахунок об’єднання неспарених електронів обох атомів (обмінний механізм), а в йоні амонію  зміщенням неподіленої електронної пари одного атома у вільну орбіталь іншого (донорно-акцепторний механізм). У молекулі амоніаку є три прості ковалентні зв'язки, а в йоні амонію  чотири, вони однакові, хоча механізм їх утворення різний.

 

Вправа 9 Укажіть вид хімічного зв’язку в речовинах, формули яких: Al, Al2O3, MgS, Na2O, PH3, I2, Na2SO4, KNO3.

Ковалентний неполярний зв'язок: PH3, I2

Йонний зв'язок: Al2O3, MgS, Na2O, Na2SO4, KNO3

Металічний зв'язок: Al

Інші завдання дивись тут...