Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

Вправа 1 Дайте визначення оборотних і необоротних реакцій, наведіть приклади.

Реакції, що відбуваються в одному напрямку і закінчуються повним перетворенням реагентів на продукти реакції, називаються необоротними реакціями.

Прикладами необоротних реакцій є реакції йонного обміну з утворенням осаду, малодисоційованої речовини чи виділенням газу.

Оборотні реакції — це реакції, що за одних і тих самих умов відбуваються одночасно у протилежних напрямках, тому реагенти однієї реакції є продуктами другої i навпаки.

Прикладами оборотних реакцій є взаємодія водню з азотом, бромом і йодом, води із сульфур (ІV) оксидом, сульфур (ІV) оксиду з киснем, дисоціація води і слабких кислот тощо.

 

Вправа 2 Чим відрізняються записи рівнянь оборотних і необоротних реакцій? Оборотність реакції позначають двома стрілками у протилежних напрямах, а необоротність    стрілкою 

 

Вправа 3 Яку реакцію називають прямою, а яку — зворотною? Взаємодію взятих для оборотної реакції реагентів називають прямою реакцією, а взаємодію утворюваних продуктів реакції — зворотною реакцією

Наведіть приклади. Утворення амоніаку  пряма реакція, а його розклад  зворотна

 

Вправа 4 Якими явищами супроводжуються необоротні реакції між електролітами? Випаданням осаду, виділенням газу або утворенням малодисоційованої речовини

 

Вправа 5 Наведіть приклади відомих вам оборотних реакцій. Гідрування і гідратація ненасичених сполук, естерифікація

 

Застосовуємо

Вправа 1 Установіть відповідність між явищем, що свідчить про перебіг хімічної реакції, та її реагентами.

Явище Реагенти

1 випадання осаду

2 виділення газу

3 утворення мало-

дисоційованої речовини

А натрій хлорид і калій сульфат

Б натрій сульфат і барій хлорид

В ортофосфатна кислота і натрій

                              гідроксид

Г калій карбонат і хлоридна кислота

Відповідь: 1-Б, 2-Г, 3-В

 

Вправа 2 Назвіть якомога більше типів хімічних реакцій, до яких належить взаємодія азоту з воднем. Сполучення, окисно-відновна, оборотна, каталітична, екзотермічна

N2(г) + 3Н2(г) ⇄ 2NHз(г), ΔН<0

 

Вправа 3 Складіть рівняння можливих необоротних хімічних реакцій між розбавленою сульфатною кислотою та:

а) калій гідроксидом;

2KOH + H2SO4 = K2SO4 + H2O

б) фосфор (V) оксидом;

в) барій нітратом;

H2SO4 + Ba(NO3)2 = BaSO4+ 2HNO3

г) міддю;

д) цинком;

H2SO4 + Zn = ZnSO4 + H2

е) ферум (ІІІ) оксидом.

3H2SO4 + Fe2O3 = Fe2(SO4)3 + 3H2O

 

Вправа 4 Чи відбудеться необоротна реакція між:

а) калій нітратом і натрій гідроксидом;

Реакція обміну не відбудеться, бо не супроводжується випаданням осаду, виділенням газу або утворенням малодисоційованої речовини:

KNO3 + NaOH  KOH + NaNO3

K+ + NO3- + Na+ + OH- = K+ + OH- + Na+ + NO3-

б) кальцій гідроксидом і ортофосфатною кислотою?

Реакція відбудеться, бо супроводжується утворенням малодисоційованої речовини:

3Сa(OH)2 + 2H3PO4 = Ca3(PO4)2↓ + 6H2O

 

Вправа 5 До скорочених йонних рівнянь реакцій доберіть по одному прикладу молекулярних рівнянь реакцій, не повторюючи приклади з підручника.

Al3+ + 3OH = Al(OH)3

AlCl3 + 3KOH = Al(OH)3 + 3KCl

2H+ + SO32– = H2O + SO2

H2SO4 + Na2SO3 = Na2SO4 + H2O + SO2

Ba2+ + SO42– = BaSO4

Ba(OH)2 + K2SO4 = BaSO4+ 2KOH

3Ag+ + PO43– = Ag3PO4

3AgNO3 + K3PO4 = Ag3PO4+ 3KNO3

Інші завдання дивись тут...

  • Артем
    Спасибо огромное, очень помогли.
    19 квітня 2021 17:22