Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Визначте пару речовин, між якими відбудеться необоротна реакція (складіть рівняння реакції):

а) кальцій гідроксид і ортофосфатна кислота;

Са(OH)2 + H3PO4= Ca3(PO4)2 + H2O

б) калій сульфат і нітратна кислота.

Відповідь: а)

 

Вправа 2 Укажіть якомога більше класифікаційних ознак реакції горіння магнію. Екзотермічна, сполучення, окисно-відновна, необоротна

 

Вправа 3 До оборотних чи необоротних хімічних реакцій належить взаємодія натрій сульфіду з нітратною кислотою? До необоротних

Відповідь обґрунтуйте. Бо є реакцією обміну, що супроводжується виділенням газу

 

Вправа 4 У якому напрямку зміститься рівновага екзотермічної оборотної реакції

SO2 (газ) + O2 (газ) ⇄ SO3 (газ) + Q, якщо:

а) підвищити температуру; У напрямку зворотної реакції

б) збільшити тиск? У напрямку прямої реакції

 

Вправа 5 У якому напрямку зміститься рівновага екзотермічної оборотної реакції

NO + O2 ⇄ NO2, якщо:

а) підвищити температуру; У напрямку зворотної реакції

б) збільшити тиск? У напрямку прямої реакції

 

Вправа 6 У якому напрямку зміститься рівновага ендотермічної оборотної реакції

CO + H2 ⇄ СH4 + H2O (газ), якщо:

а) підвищити температуру; У напрямку прямої реакції

б) збільшити тиск? У напрямку оборотної реакції

 

Вправа 7 Укажіть правильні твердження щодо реакції, яка відбувається за схемою: СО + О2 -> СО2

1. Оборотна реакція. 

2. Необоротна реакція. 

3. Реакція заміщення.

4. Реакція сполучення.

5. Окисно-відновна реакція.

А 1, 3, 5

Б 1, 4, 5

В 2, 3, 5

Г 2, 4, 5

Відповідь: Г

 

Вправа 8 Укажіть правильні твердження щодо реакції, що відбувається за схемою:

4НСl (газ) + О2 (газ) ⇄ 2Cl2 (газ) + 2H2О (газ).

1. Зі збільшенням тиску хімічна рівновага зміститься в напрямку прямої реакції.

2. Зі збільшенням тиску хімічна рівновага зміститься в напрямку зворотної реакції.

3. Збільшення тиску не вплине на зміщення хімічної рівноваги цієї реакції.

4. Додавання гідроген хлориду змістить хімічну рівновагу в напрямку зворотної реакції.

5. Додавання хлору змістить хімічну рівновагу в напрямку зворотної реакції.

А 1, 2

Б 2, 3

В 1, 4

Г 1, 5

Відповідь: Г

 

Вправа 9 У якому напрямку зміститься рівновага оборотної реакції

N2O4 (газ) ⇄ 2NO2 (газ); ΔH=58,0 кДж, якщо: 

а) збільшити тиск; У напрямку зворотної реакції

б) додати реагент прямої реакції; У напрямку прямої реакції

в) видалити реагент зворотної реакції; У напрямку прямої реакції

г) підвищити температуру? У напрямку прямої реакції

 

Вправа 10 Запропонуйте способи зміщення рівноваги оборотної реакції

3CuO (тв.) + 2NH3 (газ) ⇄ 3Cu (тв.) + N2 (газ) + 3H2O (газ) у напрямку прямої реакції.

Відповідь: зменшити тиск, збільшити концентрацію одного з реагентів чи забрати з системи один із продуктів реакції

 

Вправа 11 Гідроліз яких солей відбувається за катіоном, а яких — за аніоном:

а) плюмбум (ІІ) нітрат; За катіоном

б) аргентум (І) нітрат; -

в) калій нітрат; -

г) калій сульфіт; За аніоном

д) калій силікат? За аніоном

.

Вправа 12 Укажіть назву речовини, у водному розчині якої колір універсального індикаторного папірця зміниться на синій.

А натрій хлорид

Б натрій карбонат

В ферум (ІІ) хлорид

Г цинк сульфат

Відповідь: Б 

 

Вправа 13 Якою є реакція середовища водного розчину ферум (ІІІ) хлориду? Кислотна

Відповідь обґрунтуйте. Сіль утворена слабкою основою та сильною кислотою, тому гідроліз полягає у взаємодії катіону солі з молекулами води з вивільненням йонів Гідрогену

 

Вправа 14 Якою є реакція середовища водного розчину рідкого мила С15Н31СООK? Лужна

Відповідь обґрунтуйте. Сіль утворена сильною основою та слабкою кислотою, тому гідроліз полягає у взаємодії аніону солі з молекулами води з вивільненням гідроксид-іонів

 

Вправа 15 Обчисліть масу кальцій карбонату, необхідну для добування термічним способом вуглекислого газу об’ємом 4,48 л (н.у.), якщо його відносний вихід становить 88%.

Відомо: Vпрактичний(CO2)=4,48 л, η=88%

Знайти: m(СаСО3)-?

Розв'язування

V(СО2)=(Vпрактичний(СО2):η)100%=(4,48 л: 88%)100%=5 л

v(CO2)=V(CO2):Vm=5 л : 22,4 л=0,223 моль

Записуємо рівняння реакції:

СaCO3 -> CO2 + H2O

За рівнянням реакції v(CaCO3):v(CO2)=1:1, тому

v(CaCO3)=v(CO2)=0,223 моль

M(CaCO3)=100 г/моль

m(CaCO3)=v(CaCO3)M(CaCO3)=0,223 моль100 г/моль=22,3 г

Відповідь: 22,3 г

 

Вправа 16 Взаємодією заліза з хлоридною кислотою масою 200 г і масовою часткою гідроген хлориду 18,25 % добули водень об’ємом 10 л (н.у.). Обчисліть відносний вихід газоподібного продукту цієї реакції.

Відомо: m(розчину)=200 г, Vпрактичне(H2)=10 л, w(HCl)=18,25%, або 0,1825

Знайти: η-?

Розв'язування

m(HCl)=m(розчину)w(HCl)=200 г0,1825=36,5 г

M(НCl)=36,5 г/моль

v(НCl)=m(НCl):M(НCl)=36,5 г : 36,5 г/моль=1 моль

Записуємо рівняння реакції:

Fe + 2HCl= FeCl2 + H2

За рівнянням реакції v(HCl):v(H2)=2:1, тому

v(H2)=v(HCl):2=1 моль:2=0,5 моль

Vтеоретичний(H2)=v(H2)•Vm=0,5 моль22,4 г/моль=11,2 л

η=Vпрактичний(H2):Vтеоретичний(H2)=10 л : 11,2 л = 0,893, або 89,3%

Відповідь: 89,3%

 

Вправа 17 Киснем об’ємом 56 л (н.у.) окиснили сульфур (IV) оксид і добули сульфур (VІ) оксид кількістю речовини 4 моль. Обчисліть відносний вихід продукту реакції.

Відомо: V(O2)=56 л, vпрактична(SO3)=4 моль

Знайти: η-?

Розв'язування

v(O2)=V(O2):Vm=56 л : 22,4 л/моль=2,5 моль

Записуємо рівняння реакції:

O2 + 2SO2 = 2SO3

За рівнянням реакції v(O2):v(SO3)=1:2, тому

v(SO3)=2v(O2)=22,5 моль=5 моль

Vтеоретичний(SO3)=v(SO3)Vm=5 моль22,4 л/моль=112 л

Vпрактичний(SO3)=vпрактична(SO3)Vm=4 моль22,4 л/моль=89,6 л

η=Vпрактичний(H2):Vтеоретичний(H2)=89,6 л : 112 л = 0,8, або 80%

Відповідь: 80%

 

Вправа 18 Обчисліть масу хрому, що утворюється внаслідок відновлення хром (ІІІ) оксиду масою 45,6 г алюмінієм, якщо відносний вихід хрому становить 94%.

Відомо: m(Cr2O3)=45,6 г, η=94%

Знайти: mпрактична(Сr)-?

Розв'язування

M(Cr2O3)=152 г/моль

v(Cr2O3)=m(Cr2O3):M(Cr2O3)=45,6 г : 152 г/моль=0,3 моль

Записуємо рівняння реакції:

Сr2O3 + 2Al = Al2O3 +2Cr

За рівнянням реакції v(Cr2O3):v(Cr)=1:2, тому

v(Cr)=2v(Cr2O3)=20,3 моль=0,6 моль

Vтеоретичний(Сr)=v(Cr)Vm=0,6 моль22,4 л/моль=13,44 л

Vпрактичний(Сr)=(Vтеоретичний(Сr)η):100%=(13,44 л94%):100%=12,63 л

v(Cr)=Vпрактичний(Cr):Vm=12,63 л : 22,4 л/моль=0,563 моль

M(Cr)=52 г/моль

m(Cr)=v(Cr)M(Cr)=0,563 моль52 г/моль=29,3 г

Відповідь: 29,3 г.

 

Вправа 19

Унаслідок пропускання вуглекислого газу крізь розчин барій гідроксиду масою 285 г з масовою часткою розчиненої речовини 12 % добули 37,43 г барій карбонату. Обчисліть відносний вихід цієї солі.

Відомо: m(р-ну Ba(OH)2)=285 г, w(Ba(OH)2)=12%mпрактична(BaCO3)=37,43 г

Знайти: η-?

Розв'язування

m(Ba(OH)2)=m(розчину)w(Ba(OH)2):100%=285 г12:100=34,2 г

M(Ba(OH)2)=171 г/моль

v(Ba(OH)2)=m(Ba(OH)2):M(Ba(OH)2)=34,2 г : 171 г/моль=0,2 моль

Записуємо рівняння реакції:

Ba(OH)2 + CO2 = BaCO3 + H2O

За рівнянням реакції v(Ba(OH)2):v(BaCO3)=1:1, тому

v(BaCO3)=v(BaCO3)=0,2 моль

M(BaCO3)=197 г/моль

mтеоретичнa(BaCO3)=v(BaCO3)M(BaCO3)=0,2 моль197 г/моль=39,4 г

η=mпрактичнa(BaCO3):mтеоретичнa(BaCO3)=37,43 г : 39,4 г = 0,95, або 95%

Відповідь: 95%.

Інші завдання дивись тут...