Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Де в періодичній системі розташовані неметалічні елементи? 

Неметалічні елементи розміщені в головних підгрупах ІІІ—VІІІ груп періодичної системи і перебувають праворуч від ламаної лінії, що проведена від Бору до Астату, в її довгому варіанті

Назвіть найпоширеніші у природі неметалічні елементи. У земній корі - Оксиген, Силіцій, Гідроген; у Всесвіті - Гідроген і Гелій; у земній атмосфері - Нітроген і Оксиген, у ґрунтах - Оксиген і Силіцій, у біосфері - Оксиген та Гідроген, у живій природі - Оксиген, Карбон та Гідроген

 

Вправа 2 Схарактеризуйте фізичні властивості неметалів.

Неметали за звичайних умов можуть перебувати в різних агрегатних станах (наприклад, водень, фтор, хлор, кисень, озон, азот є газами, бром — рідиною, йод  твердою речовиною), для них характерні невисокі температури плавлення і кипіння (винятки — бор, силіцій, графіт, алмаз), вони не проводять електричного струму (виняток графіт), не розчиняються або слабо розчиняються у воді

 

Вправа 3 Дайте визначення адсорбції. Адсорбція — вибіркове поглинання речовини з газового чи рідкого середовища поверхнею твердого тіла

 

Вправа 1 Запишіть формули неметалів, у яких назва неметалічного елемента збігається з назвою простої речовини. В, Ne, P, Cl2, Ar, As, Se, Br2, Kr, Te, I2, Xe, At, Rn

 

Вправа 2 Розташуйте неметали — кисень, азот, фтор — у порядку зростання кількості спільних електронних пар у молекулах. Відповідь підтвердьте записом структурних формул молекул цих речовин.

F-F O=O N≡N

Відповідь: фтор, кисень, азот

 

Вправа 3 Де більше молекул: у порції йоду масою 25,4 г чи в порції хлору об’ємом 11,2 л (н. у.)?

Відомо: m(I2)=25,4 г, V(Cl2)=254

Знайти: n(I2)-?, N(Cl2)-?

M(I2)=254 г/моль

n(I2)=m(I2):M(I2)=25,4 г : 254 г/моль=0,1 моль

n(Сl2)=V(Cl2):VM=11,2 л : 22,4 л/моль=0,5 моль

n(Cl2)>n(I2), тому й число молекул N(Cl2)>N(I2)

Відповідь: молекул більше у порції речовини хлору.

 

Вправа 4 Який об’єм за нормальних умов займуть: 

а) кисень масою 6,4 г;

Відомо: m(O2)=6,4 г

Знайти: V(O2)-?

M(O2)=32 г/моль

n(O2)=m(O2):M(O2)=6,4 г : 32 г/моль=0,2 моль

V(O2)=n(O2)•VM=0,2 моль • 22,4 л/моль=4,48 л

Відповідь: 4,48 л

б) азот кількістю речовини 3 моль?

Відомо: n(N2)=3 моль

Знайти: V(N2)-?

V(N2)=n(N2)•VM=3 моль • 22,4 л/моль=67,2 л

Відповідь: 67,2 л

 

Вправа 5 Які з газоподібних неметалів легші за повітря: кисень, водень, фтор, хлор, азот? Водень і азот

Треба знайти відносні густини цих газів за повітрям і порівняти їх: якщо відносна густина газу за повітрям менша за одиницю, тоді газ легший за повітря.

Відповідь обґрунтуйте.

Dповітря2)=M(О2):M(повітря)=32:29=1,1

Dповітря(H2)=M(H2):M(повітря)=2:29=0,06   <1

Dповітря(F2)=M(F2):M(повітря)=38:29=1,24

Dповітря(Cl2)=M(Cl2):M(повітря)=71:29=2,5

Dповітря(N2)=M(N2):M(повітря)=28:29=0,97  <1

Відповідь: водень і азот легші за повітря.

 

Вправа 6 Водень і аргон змішали в рівних об’ємах й утвореною сумішшю заповнили гумову кульку. Чи буде така кулька підніматися до стелі? Так, буде підніматися до стелі.

Відповідь підтвердьте розрахунками.

1 спосіб

За умовою задачі об'єми газів однакові, тому однаковими є їх кількості речовини. Приймемо кількості речовини v(H2)=v(Ar)=1 моль

Обчислюємо маси 1 моль водню і 1 моль аргону та 2 моль повітря:

m(H2)=v(H2)M(H2)=1 моль2 г/моль=2 г

m(Ar)=v(Ar)M(Ar)=1 моль•40 г/моль=40 г

m(повітря)=2 мольM(повітря)=2 моль•29 г/моль=58 г

Порівняємо масу 2 моль цієї суміші з масою 2 моль повітря:

m(суміші):m(повітря)=(m(H2)+m(Ar)):m(повітря)=(2 г + 40 г):58 г=0,72

2 спосіб

За умовою задачі об'єми газів однакові, тому однаковими є їх кількості речовини. Приймемо кількості речовини v(H2)=v(Ar)=1 моль.

Обчислюємо маси 1 моль водню і 1 моль аргону.

m(H2)=v(H2)M(H2)=1 моль2 г/моль=2 г

m(Ar)=v(Ar)M(Ar)=1 моль•40 г/моль=40 г

Обчислюємо сумарну кількість речовини газів в суміші:

v(суміші)=v(H2)+v(Ar)=1 моль+1 моль=2 моль

Середня молярна маса суміші – це маса всіх її складових, узятих у сумарній кількості речовини суміші 1 моль:

M(суміші)=(2 г + 40 г):2 моль=21 г/моль

Dповітря(cуміші)=M(суміші):M(повітря)=21:29=0,7

0,7 < 1

Відповідь: так, буде підніматися до стелі.

Інші завдання дивись тут...