Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

Вправа 1 Наведіть приклади класифікацій кислот з неорганічної й органічної хімії.

КЛАСИФІКАЦІЯ ОРГАНІЧНИХ КИСЛОТ

1. За кількістю атомів Гідрогену кислоти поділяються на:

 одноосновні: HCl, HBr, HI, HNO3

 двохосновні: H2S, H2CO3, H2SO3, H2SO4, H2SiO3

 трьохосновні: H3PO4

2. За наявністю Оксигена кислоти поділяють на:

 оксигеновмісні: HNO3, H2CO3, H2SO3, H2SO4, H2SiO3, H3PO4

 безоксигенові: HCl, HF, HNO3, HI, H2S

КЛАСИФІКАЦІЯ НЕОРГАНІЧНИХ КИСЛОТ

1. За кількістю карбоксильних груп карбонові кислоти поділяють на:

― одноосновні (монокарбонові): метанова H―COOH, етанова CH3―COOH

― багатоосновні (дикарбонові, трикарбонові тощо): малонова НOOССН2COOH

2. За будовою вуглеводневого залишку кислоти бувають:

― насичені (залишок має лише одинарні зв’язки): етанова СH3COOH, пропанова С2H5COOH, пальмітинова С15Н31СООН, стеаринова С17Н35СООН

― ненасичені (у залишку наявний один чи кілька подвійних зв’язків): олеїнова С17Н33СООН

― ароматичні (вуглеводневий залишок містить бензенове кільце).

3. За кількістю атомів Карбону в молекулі кислоти поділяють на:

― нижчі (до 10 атомів Карбону): метанова H―COOH, етанова СН3―СООН, пропанова С2H5COOH, бутанова С3H7COOH, 

― вищі (понад 10 атомів Карбону): пальмітинова С15Н31СООН, стеаринова С17Н35СООН, олеїнова С17Н33СООН

 

Вправа 2 Поясніть суть кислотних дощів. Це всі види опадів (дощ, сніг, град, туман), кислотність яких нижча за 5,5, тобто хімічний аналіз показує наявність у них сульфітної, сульфатної, нітритної, нітратної кислот.

 

Вправа 3 Назвіть антропогенні й природні причини появи в атмосфері оксидів неметалічних елементів.

Антропогенні: спалювання пального у двигунах транспортних засобів, на теплових електростанціях, заводах, населенні пункти, неякісне технічне обладнання тощо

Природні: вивердження вулканів, під час електричних розрядів (блискавок), гниття органічних решток

 

Вправа 4 Чим небезпечні кислотні дощі? 

Зменшують урожаї сільськогосподарських культур, спричиняють різні захворювання у рослин, тварин і людей, руйнують будівлі і пам’ятники із мармуру та вапняку, порушують цілісність лакофарбових покриттів і скла, сприяють корозії металевих виробів

 

Застосовуємо

Вправа 1 Із переліку наведених формул виберіть і класифікуйте формули кислот: NH3, HCl, H2SO4, Na2SO3, Cu(OH)2, H3PO4, H2S, HNO3, NO2.

Одноосновні: HCl, HNO3

Двохосновні: H2SO4, H2S

Трьохосновні: H3PO4

Оксигеновмісні:H2SO4, H3PO4, HNO3

Безоксигенові: HCl, H2S

 

Вправа 2 Є речовини: літій оксид, нітратна кислота, купрум (ІІ) гідроксид, ферум (ІІ) оксид, кальцій гідроксид, сульфатна кислота, барій хлорид, цинк сульфат, карбон (ІV) оксид. Які з цих речовин взаємодіятимуть із хлоридною кислотою? Складіть рівняння можливих реакцій.

Li2O + 2HCl = 2LiCl + H2O

Cu(OH)2 + 2HCl = CuCl2 + 2H2O

FeO + 2HCl = FeCl2 + H2O

Ca(OH)2 + 2HCl = CaCl2 + 2H2O

 

Вправа 3 Підготуйте розповідь про способи вирішення проблеми кислотних дощів.

Cпособи скорочення викидів кислоутворювальних речовин в атмосферу::

1. Установлювати пиловловлювачі й фільтри для очищення газоподібних викидів, викликаних антропогенними чинниками.

2. Користуватись високоякісним пальним для автомобілів.

3. Застосовувати альтернативні джерела енергії, упроваджувати безвідходні технології.

4. Застосовувати фізико-хімічні і хімічні методи очищення викидів в атмосферу.

5. Створення екологічно безпечних виробництв.

Інші завдання дивись тут...