Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

Вправа 1 Схарактеризуйте фізичні властивості нітратної та сульфатної кислот.

Нітратна кислота — безбарвна рідина з різким характерним запахом, летка, "димить на повітрі", має невисоку температуру кипіння, змішуюється з водою в будь-яких співвідношеннях з утворенням розчинів

Безводна сульфатна кислота — важка оліїста рідина, безбарвна, без запаху, має невисоку температуру кипіння, змішуюється з водою в будь-яких співвідношеннях з утворенням розчинів

 

Яких засобів безпеки слід дотримуватися під час роботи з ними? Під час виготовлення розчину чи розбавлення концентрованих кислот, обов’язково слід наливати кислоту в склянку з водою, а не навпаки

 

Вправа 2 У чому полягають особливості хімічних властивостей нітратної кислоти? У реакціях з металами окиснювальна дія нітратної кислоти пов’язана зі зміною ступеня окиснення Нітрогену, водень не виділяється, а окиснюється з утворенням води

 

Вправа 3 Назвіть можливі продукти відновлення Нітрогену в реакціях нітратної кислоти з металами та Сульфуру в реакціях концентрованої сульфатної кислоти з металами.

У реакціях нітратної кислоти з металами утворюється сіль нітратної кислоти (нітрат), вода й один із газоподібних нітрогеновмісних продуктів відновлення Нітрогену: N+4O2, N+2O, N2+4O, N20, N-3Н3, N-3Н4NO3

У реакціях концентрованої сульфатної кислоти з металами утворюється сіль сульфатної кислоти (сульфат), вода й один із продуктів відновлення Сульфуру: S+4O2, S0, H2S-2

 

Вправа 4 Чим відрізняються взаємодії з металами концентрованої й розбавленої сульфатної кислоти?  Концентрована сульфатна кислота, на відміну від розбавленої сульфатної кислоти, реагує і з тими металами, що в ряді активності розташовані після водню, зокрема міддю, ртуттю та сріблом

 

Застосовуємо

Вправа 1 Складіть план дослідження з розпізнавання концентрованої й розбавленої сульфатної кислоти. Спрогнозуйте очікувані результати.

Беручи до уваги те, що концентрована сульфатна кислота, на відміну від розбавленої, є дуже сильним окисником і обвуглює органічні речовини, треба обережно нанести краплю кожної кислоти на грудочку цукру або папір. За обвугленням органічної речовини розпізнаємо концентровану і розбавлену сульфатну кислоти

 

Вправа 2 Укажіть правильне твердження щодо нітратної кислоти.

А Нітроген у її молекулі має ступінь окиснення –3 

Б добре розчиняється у воді

В сильний окисник

Г не взаємодіє з міддю

 

Вправа 3 Укажіть назви речовин, з якими реагує концентрована сульфатна кислота.

А водень  

Б барій хлорид

В мідь

Г кисень

 

Вправа 4 Укажіть правильне твердження.

А концентрована нітратна кислота взаємодіє з цинком з виділенням нітроген (ІI) оксиду

Б у реакції дуже розбавленої нітратної кислоти з магнієм ступінь окиснення Нітрогену змінюється від +5 до –3

В нітратна й сульфатна кислоти погано розчиняються у воді

Г концентрована сульфатна кислота реагує з металами з виділенням водню

Відповідь: Б

Mg+HN+5O3 (дуже розб.)→Mg (NO3)2+N-3Н3↑+H2O

 

Вправа 5 Укажіть схему, у якій атом Нітрогену приєднує 5 електронів.

А NO3 → NН3

Б N2 → NО

В NО → NО2

Г NO3 → N2

Відповідь: Г

Г N+5 +5е → N0

 

Вправа 6 Використовуючи метод електронного балансу, перетворіть схему в рівняння реакції, розгляньте окисно-відновні процеси.

Zn + H2SO4 (конц.) → А + Б + SO2

Zn0 + H2S+6O4 (конц.) → Zn+2SO4 + H2O + S+4O2

Відновник Zn0 - 2e- -> Zn+2     2│2│1 процес окиснення

Окисник S+6 + 2e- -> S+4        2│  │1 процес відновлення 

Zn + 2H2SO4 (конц.) = ZnSO4 + 2H2O + SO2

 

Вправа 7 Обчисліть, чи вистачить міді масою 32 г для одержання купрум (ІІ) нітрату, якщо для реакції використати концентровану нітратну кислоту масою 600 г з масовою часткою розчиненої речовини 50%

Відомо: m(Cu)=32 г, m(розчину)=600 г, w(HNO3)=50%, або 0,5

Знайти: чи вистачить міді-?

Розв'язання

І спосіб

m(HNO3)=m(розчину)w(HNO3)=600 г •0,5=300 г

M(HNO3)=63 г/моль

n(HNO3)=m(HNO3):M(HNO3)=300 г : 63 г/моль = 4,76 моль

Запишемо рівняння реакції:

3Сu + 8HNO3 = 3Cu(NO3)2 + 4H2O + 2NO↑

За рівнянням реакції v(Cu):V(HNO3)=3:8, тому

v(Cu)=3v(HNO3):8=34,76:4=1,785 моль

M(Сu)=64 г/моль

m(Cu)=v(Cu)•M(Cu)=1,785 моль64 г/моль=114,24 г

32 г < 114,24 г

ІІ спосіб

m(HNO3)=m(розчину)w(HNO3)=600 г •0,5=300 г

M(HNO3)=63 г/моль, M(Cu)=64 г/моль

n(HNO3)=m(HNO3):M(HNO3)=300 г : 63 г/моль = 4,76 моль

n(Сu)=m(Cu):M(Cu)=32 г : 64 г/моль=0,5 моль

Запишемо рівняння реакції:

3Сu + 8HNO3 = 3Cu(NO3)2 + 4H2O + 2NO↑

За рівнянням реакції v(Cu):v(HNO3)=3:8

v(Cu)=3v(HNO3):8=34,76:4=1,785 моль

0,5 моль < 1,785 моль

Відповідь: не вистачить 

Інші завдання дивись тут...

  • Єгор
    Топ
    4 жовтня 2021 20:16