Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

Вправа 1 У чому полягають особливості будови атома Феруму та його місце в періодичній системі порівняно з Алюмінієм?

Електронна формула атома Алюмінію 1s22s22p63s23p1,

а атома Феруму 1s22s22p63s23p63d6

У атома Алюмінію є 13 електронів (порядковий номер 13), які перебувають на трьох енергетичних рівнях (Алюміній - елемент 3 періоду), на зовнішньому енергетичному рівні містяться три електрони, з них, 2 s-електрони і 1 р-електрон, тому Алюміній є p-елементом і розташовується в головній підгрупі ІІІ групи.

У атома Феруму є 26 електронів (порядковий номер 26), які перебувають на чотирьох енергетичних рівнях (Ферум - елемент 4 періоду), на зовнішньому енергетичному рівні містяться два s-електрони, а 6 електронів заповнюють третій d-підрівень, тому Ферум є d-елементом і розташовується в побічній підгрупі VIII групи.

 

Вправа 2 Поясніть, на підставі чого Ферум помістили у VІІІ групу періодичної системи. У електронній оболонці атома Феруму на d-підрівні третього енергетичного рівня перебуває шість електронів. А в сумі з двома електронами четвертого енергетичного рівня їх вісім. 

 

Вправа 3 Схарактеризуйте фізичні властивості заліза. Залізо — сріблясто-білий із сіруватим відтінком метал, пластичний, добре проводить струм й тепло, легко намагнічується та розмагнічується, має густину 7,87 г/см3 і температуру плавлення 1539°С

 

Вправа 4. Перелічіть хімічні властивості заліза. 

Залізо взаємодіє з киснем, іншими неметалами, з кислотами, з солями  

До активних чи малоактивних речовин належить залізо? До активних речовин

 

Застосовуємо 

Вправа 1 Установіть відповідність між електронними формулами атомів і назвами хімічних елементів.

Електронна формула Назва елемента

1 1s22s22p63s2

2 1s22s22p63s23p3

3 1s22s22p63s23p63d64s2 

4 1s22s22p63s23p1

А Сульфур

Б Ферум

В Магній

Г Фосфор

Д Алюміній

Відповідь: 1-В, 2-Г, 3-Б, 4-Д

 

Вправа 2 Розташуйте формули речовин за збільшенням ступеня окиснення Феруму: Fe(OH)3, Fe, FeCl2.

Відповідь: Fe, FeCl2, Fe(OH)3

Fe+3(OH)3, Fe0, Fe+2Cl2.

 

Вправа 3 Чи належать розглянуті в параграфі якісні реакції з визначення в розчинах йонів Феруму(2+), Феруму(3+) до окисно-відновних? Відповідь обґрунтуйте. Ні, не належать, бо хімічні реакції відбуваються без зміни ступеня окиснення хімічних елементів

 

Вправа 4 Порівняйте об’єм водню (н.у.), що виділяється під час взаємодії заліза масою 16,8 г з достатньою кількістю: а) хлоридної кислоти; б) води.

Відомо: m(Fe)=16,8 г

Знайти: V1(H2)-?, V2(H2)-?

Розв'язання

M(Fe)=56 г/моль

v(Fe)=m(Fe):M(Fe)=16,8 г:56 г/моль=0,3 моль

а) запишемо рівняння реакції: Fe + 2HCl = FeCl2 + H2

За рівнянням реакції v(Fe):v(H2)=1:1, тому

v(H2)=v(Fe)=0,3 моль

V1(H2)=v(H2)VM=0,3 моль22,4 л/моль=6,72 л

б) запишемо рівняння реакції: 3Fe + 4H2O = Fe3O4 + 4H2

За рівнянням реакції v(Fe):v(H2)=3:4, тому

v(H2)=4v(CO2):3=40,3 моль:3=0,4 моль

V2(H2)=v(H2)VM=0,4 моль22,4 л/моль=8,96 л

Отже, V1(H2)<V2(H2)

Відповідь: а) < б)

 

Вправа 5 Обчисліть масу ферум (ІІІ) хлориду, що утворився в реакції заліза кількістю речовини 0,2 моль з достатньою кількістю хлору.

Відомо: v(Fe)=0,2 моль

Знайти: m(FeCl3)-?

Розв'язання

Запишемо рівняння реакції: 2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3

За рівнянням реакції v(Fe):v(FeCl3)=2:2=1:1, кількість речовини однакова, тому

v(FeCl3)=v(Fe)=0,2 моль

M(FeCl3)=162,5 г/моль

m(FeCl3)=v(FeCl3)M(FeCl3)=0,2 моль162,5 г/моль=32,5 г

Відповідь: 32,5 г 

 

Вправа 6* Залізну пластинку масою 100 г занурили в розчин купрум (ІІ) сульфату масою 200 г. Після завершення реакції маса пластинки збільшилась на 0,2 г. Обчисліть масову частку солі у розчині, взятому для реакції.

Відомо: mпласт.(Fe)=100 г; mпласт.(Fe,Сu)=100,2 г, m(р-ну)=200 г

Знайти: w(CuSO4)-?

Розв'язування

Маса залізної пластинки збільшилася за рахунок осідання на ній міді і становить 100 г + 0,2 г = 100,2 г. Нехай х г - маса заліза, що утворилося після реакції. Тоді в реакцію вступило залізо масою (100 - х) г, а утворилася мідь масою (100,2 - х) г.  

Запишемо рівняння реакції:

(100 - х) г                        (100,2 - х) г

    Fe    +  CuSO4  =  FeSO4  +  Cu

  56 г                                  64 г

M(Fe)=56 г/моль, маса 1 моль=56 г

M(Cu)=64 г/моль, маса 1 моль=64 г

(100-х):56=(100,2-х):64, за властивістю пропорції

(100-х)64=(100,2-х)56

6400-64х=5611,2-56х

64х-56х=6400-5611,2

8х=788,8

х=788,8 : 8

х=98,6 г

m(Fe)=100 - 98,6 г=1,4 г

v(Fe)=m(Fe):M(Fe)=1,4 г : 56 г/моль=0,025 моль

За рівнянням реакції v(Fe):v(CuSO4)=1:1, тому

v(CuSO4)=v(Fe)=0,025 моль

M(CuSO4)=160 г/моль

m(CuSO4)=v(CuSO4)M(CuSO4)=0,025 моль160 г/моль=4 г

w(CuSO4)=m(CuSO4):m(р-ну)=4 г : 200 г = 0,02, або 2%

Відповідь: 2%

Інші завдання дивись тут...