Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

Вправа 1 Дайте визначення основ, наведіть класифікацію і приклади.

Основи — речовини, утворені катіонами металічних елементів і гідроксид-аніонами

Основи поділяють на розчинні у воді (луги) і нерозчинні

Приклади: KOH, LiOH, NaOH - луги

Mg(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Al(OH)3 - нерозчинні основи

 

Вправа 2 Назвіть хімічні властивості лугів. Змінюють колір індикаторів, реагують з кислотами, кислотними і амфотерними оксидами, солями, з металами, оксиди та гідроксиди яких мають амфотерні властивості, з деякими органічними речовинами (наприклад, з фенолом, омилення жирів)

 

Вправа 3 Схарактеризуйте фізичні властивості натрій гідроксиду й кальцій гідроксиду. Натрій гідроксид NaOH та кальцій гідроксид Са(ОН)2 — тверді речовини білого кольору, без запаху, натрій гідроксид розчинна, а натрій карбонат малорозчинна основа. Роз’їдають шкіру, тканини, папір й інші матеріали

 

Вправа 4 Перелічіть галузі застосування натрій гідроксиду й кальцій гідроксиду.

Галузі застосування натрій гідроксиду: побутова хімія, медицина, фармація, харчова промисловість,  виробництво мила, паперу, штучних волокон, виготовлення біодизельного палива, лужних акумуляторів

Галузі застосування кальцій гідроксиду: будівництво, харчова промисловість (є у складі харчової добавки Е526), агрохімія (є у складі бордоської рідини), змулене у воді гашене вапно  вапняне молоко —  застосовують у виробництві цукру, для пом'якшення жорсткості води 

 

Застосовуємо 

Вправа 1 Укажіть характеристики, притаманні натрій гідроксиду.

А погано розчиняється у воді

Б не має запаху  

В взаємодіє з алюміній гідроксидом

Г діє на індикатор фенолфталеїн

Відповідь: БВГ

 

Вправа 2 Із переліку речовин: водень, карбон (ІV) оксид, магній, цинк гідроксид, ортофосфатна кислота, барій хлорид, купрум (ІІ) сульфат — виберіть ті, з якими реагує натрій гідроксид. Складіть рівняння реакцій.

2NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O

2NaOH + Zn(OH)2 = Na2ZnO2 + 2H2O

3NaOH + H3PO4 = Na3PO4 + 3H2O

2NaOH + CuSO4 = Cu(OH)2 + Na2SO4

 

Вправа 3 Обчисліть масу натрій гідроксиду й об’єм води, з яких можна виготовити 400 г розчину з масовою часткою лугу 15%.

Відомо: m(розчину)=400 г, w(NaOH)=15%, ρ(H2O)=1 г/мл

Знайти: m(NaOH)-?, m(H2O)-?

Розв'язання

m(NaOH)=m(розчину)w(NaOH):100%=400 г •15%:100%=60 г

m(H2O)=m(розчину)-m(NaOH)=400 г - 60 г = 340 г

V(H2O)=m(H2O):ρ(H2O)=340 г : 1 г/мл = 340 мл

Відповідь: 60 г лугу і 340 мл води

 

Вправа 4 Сульфатну кислоту повністю нейтралізували натрій гідроксидом і добули 14,2 г солі. Обчисліть кількість речовини натрій гідроксиду, що прореагував.

Відомо: m(Na2SO4)=14,2 г

Знайти: v(NaOH)-?

Розв'язання

M(Na2SO4)=142 г/моль

v(Na2SO4)=m(Na2SO4):M(Na2SO4)=14,2 г : 142 г/моль=0,1 моль

Запишемо рівняння реакції: H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O

За рівнянням реакції v(NaOH):v(Na2SO4)=2:1, тому

v(NaOH)=2v(Na2SO4)=20,1 моль=0,2 моль

Відповідь: 0,2 моль

 

Вправа 5 Через вапняну воду пропустили вуглекислий газ і добули осад масою 25 г. Обчисліть об’єм вуглекислого газу й масу кальцій гідроксиду, що прореагували (н.у.), якщо відносний вихід продукту реакції дорівнює 80%.

Відомо: mпракт.(CaCO3)=25 г, η=80%

Знайти: V(CO2)-?, mтеор.(Ca(OH)2)-?

Розв'язування

mтеор.(CaCO3)=(mпракт.(CaCO3):η)100%=(25 г : 80%)100%=31,25 г

M(CaCO3)=100 г/моль

v(CaCO3)=mтеор.(CaCO3):M(CaCO3)=31,25 г : 100 г/моль=0,3125 моль

Записуємо рівняння реакції:

Сa(OH)2 + CO2 -> CaCO3↓ + H2O

За рівнянням реакції v(Ca(OH)2):v(CO2):v(CaCO3)=1:1:1, тому

v(Ca(OH)2)=v(CO2)=v(CaCO3)=0,3125 моль

V(CO2)=v(CO2)VM=0,3125 моль22,4 л/моль=7 л

M(Ca(OH)2)=74 г/моль

m(Ca(OH)2)=v(Ca(OH)2)M(Ca(OH)2)=0,3125 моль74 г/моль=23,125 г

Відповідь: 7 л вуглекислого газу і 23,125 г кальцій гідроксиду

 

Вправа 6* Кальцій оксид, з якого добувають кальцій гідроксид, природних покладів не утворює. Поміркуйте, з яких природних сполук кальцію можна одержувати сировину для виробництва кальцій оксиду.

Кальцій оксид добувають випалюванням вапняку:

CaCO3 = CaO + CO2

 

Вправа 7 Спрогнозуйте, що станеться, якщо добуваючи алюміній гідроксид, до розчину солі Алюмінію долити надлишок розчину лугу. Розчинення осаду

 

Вправа 8 Складіть умову задачі на відносний вихід кальцій гідроксиду.

Обчисліть відносний вихід кальцій гідроксиду, якщо з кальцій оксиду кількістю речовини 10 моль одержали кальцій гідроксид масою 640 г.

Відомо: v(CaO)=10 моль, mпракт.(Ca(OH)2)=640 г

Знайти: η-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

CaO + H2O  = Ca(OH)2

За рівнянням реакції v(CaO):v(Ca(OH)2)=1:1, тому

v(Ca(OH)2)=v(CaO)=10 моль

M(Ca(OH)2)=74 г/моль

mтеор.(Ca(OH)2)=v(Ca(OH)2)M(Ca(OH)2)=10 моль74 г/моль=740 г

η=mпракт.(Ca(OH)2):mтеор.(Ca(OH)2)=640 г : 740 г=0,865, або 86,5%

Відповідь: 86,5%

Інші завдання дивись тут...