Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

Вправа 1 Дайте визначення й наведіть приклади кислих і середніх солей.

Середні солі — продукти повного заміщення атомів Гідрогену йонами металічного елемента в молекулі кислоти. Їхні кислотні залишки не містять атомів Гідрогену

Приклади: Na2SO4, Ca3(PО4)2, K2CO3

Кислі солі — продукт неповного заміщення Гідрогену в кислоті катіонами металічного елемента, тому кислотні залишки таких солей містять Гідроген

Приклади: NaНSO4, NaН2РО4, Na2НРО4, Ca(HSO4)2

 

Вправа 2 Назвіть хімічні властивості середніх солей. Реагують з металами, що стоять у ряді активності металів ліворуч від металу, що утворив сіль, з лугами, з кислотами, з солями в розчині, деякі (карбонати, силікати, нітрати) розкладаються під час прокалювання 

 

 

Вправа 3 Що вам відомо про добування кислих солей?

Добування кислих солей:

1. Взаємодія кислот з недостачею основи:

NaOH + H2SO4 = NaHSO4 + H2O

1 моль     1 моль

2. Взаємодія основи з надлишком кислотного оксиду:

Ca(OH)2 + 2CO2 = Ca(HCO3)2

1 моль        2 моль

 

Вправа 4 Назвіть відомі вам поклади солей в Україні. Родовища кухонної солі в Україні розташовані поблизу Артемівська Донецької області та в Карпатах

 

Вправа 5 Наведіть приклади використання солей. 

Сіль NaCl є харчовою добавкою, консервувальним і лікарським засобами.

Сіль CaSO4 є будівельним матеріалом, її також використовують для виготовлення відбитків форм, статуеток, для накладання пов’язки при переломах.

Сіль KNO3 є добривом, її також використовують у виробництві пороху, сірників.

Вапняк СaCO3 використовують у металургії, будівництві, виробництві скла, цементу, кальцій карбіду, негашеного та гашеного вапна, укріплюють дороги, вапнують кислотні ґрунти; крейду  СaCOвикористовують у паперовій і гумовій промисловості як наповнювач, у будівництві та під час ремонту приміщень для побілки, вона входить до складу зубного порошку, нею роблять записи на класній дошці; мармур CaCO3 використовують у виготовленні скульптур, як облицювальний матеріал у будівництві; ісландський шпат CaCO3 застосовують в оптиці.

Сіль Ca(H2PO4)2 є фосфорним добривом.

Сіль KСl є калійним добривом.

Сіль AgNO3 використовують у посрібленні різних виробів. 

 

Застосовуємо 

Вправа 1 Складіть формули солей: кальцій гідрогенкарбонат Сa(HCO3)2, барій ортофосфат Ba3(PO4)2, алюміній хлорид AlCl3, магній гідрогенортофосфат MgHPO4, натрій карбонат Na2CO3, купрум (ІІ) нітрат Cu(NO3)2.

Класифікуйте їх на середні та кислі солі, солі безоксигенових і оксигеновмісних кислот.

Середні: Ba3(PO4)2, AlCl3, Na2CO3, Cu(NO3)2

Кислі: Ca(HCO3)2, MgHPO4

Безоксигенові: AlCl3

Оксигеновмісні: Ca(HCO3)2, Ba3(PO4)2, MgHPO4, Na2CO3, Cu(NO3)2

 

Вправа 2 Із переліку формул випишіть окремо формули оксидів, основ, кислот, солей.

Оксиди: MgO, CO, N2O5

Основи: KОН, Ва(OH)2, Zn(OH)2

Кислоти: HNO3, H2SiO3

Солі: СuSO4, K2SO4, LiHSO4

 

Вправа 3 Складіть якомога більше рівнянь реакцій добування ферум (ІІ) хлориду.

1. Взаємодія металу з кислотою:

Fe + 2HCl = FeCl2 + H2

2. Взаємодія металу з розчином солі іншого металічного елемента:

Fe + CuCl2 = FeCl2 + Cu↓

3. Взаємодія металу з неметалом (добувають солі безоксигенових кислот):

Fe + Cl2 = FeCl2

4. Взаємодія основного або амфотерного оксиду з кислотою:

FeО + 2HCl = FeCl2 + H2О

5. Взаємодія кислоти з основою:

Fe(ОH)2 + 2HCl = FeCl2 + 2H2О

6. Взаємодія між солями в розчині:

FeSO4 + BaCl2 = FeCl2 + BaSO4

 

Вправа 4 Укажіть, між якими парами речовин відбудеться взаємодія в розчині.

А залізо і станум (ІІ) хлорид 

Б цинк і магній сульфат

В свинець і натрій хлорид 

Г мідь і цинк сульфат

Відповідь: А

 

Вправа 5* Через деякий час маса залізної пластинки, зануреної в розчин купрум (ІІ) сульфату, збільшилася на 1,32 г, а катіонів Купруму (2+) в розчині не залишилось. Обчисліть масу солі, що прореагувала.

Відомо: маса залізної пластинки mпластинки(Fe) після реакції збільшилася за рахунок осідання на ній міді m(Cu) і переходу в розчин заліза m(Fe), тобто mпластинки(Fe)+m(Сu)-m(Fe)=mпластинки(Fe)+1,32 г, звідси

m(Сu)-m(Fe)=mпластинки(Fe)+1,32 г-mпластинки(Fe), тому

m(Cu)-m(Fe)=1,32 г

Знайти: m(CuSO4)-?

Розв'язування

І спосіб

1. Запишемо рівняння реакції:

Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu

За хімічним рівнянням в реакцію вступає 1 моль Fe і утворюється 1 моль Cu, тому обчислюємо молярні маси речовин й, відповідно, маси 1 моль.

M(Fe)=56 г/моль, тому маса 1 моль m(Fe)=56 г

M(Cu)=64 г/моль, тому маса 1 моль m(Cu)=64 г

За рівнянням реакції різниця мас m(Cu)-m(Fe)=64 г - 56 г=8 г виникає, коли осідає 1 моль міді.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

різниця мас 8 г виникає при осіданні на пластинці 1 моль Cu, а

різниця мас 1,32 г — х моль Cu

х=v(Cu)=1,32 г • 1 моль : 8 г=0,165 моль

2. За рівнянням реакції v(Fe):v(CuSO4)=1:1, тому

v(CuSO4)=v(Cu)=0,165 моль

3. Знаходимо масу CuSO4 кількістю речовини 0,165 моль:

M(CuSO4)=160 г/моль

m(CuSO4)=v(CuSO4)M(CuSO4)=0,165 моль160 г/моль=26,4 г

ІІ спосіб

1. Запишемо рівняння реакції:

Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu

2. Обчислимо кількість речовини заліза і міді, що беруть участь в реакції, склавши алгебраїчне рівняння.

За хімічним рівнянням в реакцію вступає 1 моль Fe і утворюється 1 моль Cu, тому

v(Fe)=v(Cu)=х моль

Маса заліза, яка переходить в розчин:

m(Fe)=v(Fe)•M(Fe)=х моль • 56 г/моль=56х г

Маса міді, що осідає на пластинці:

m(Cu)=v(Cu)•M(Cu)=х моль • 64 г/моль=64х г

Маса пластинки після реакції:

64х - 56х=1,32

8х=1,32

х=1,32:8

х=0,165, тобто v(Fe)=v(Cu)=0,165 моль

3. За рівнянням реакції v(Fe):v(CuSO4)=1:1, тому

v(CuSO4)=v(Cu)=0,165 моль

4. Знаходимо масу CuSO4 кількістю речовини 0,165 моль:

M(CuSO4)=160 г/моль

m(CuSO4)=v(CuSO4)M(CuSO4)=0,165 моль160 г/моль=26,4 г

Відповідь: 26,4 г

Інші завдання дивись тут...

  • Іван
    Зовсім не до книжки. -----> Приклади взяті з тексту параграфа і частково з малюнка 71. Використання солей.
    22 квітня 2020 19:24