Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Укажіть перелік, укладений лише з назв неметалічних елементів.

А Сульфур, Оксиген, Калій, Купрум

Б Хлор, Гелій, Гідроген, Фосфор

В Флуор, Ферум, Нітроген, Натрій

Г Силіцій, Карбон, Магній, Цинк

Відповідь: Б

 

Вправа 2 Укажіть неметалічний елемент одного із Сульфуром періоду.

А Na 

Б P 

В Cr 

Г N

Відповідь: Б 

 

Вправа 3 Укажіть символ неметалічного елемента, атом якого на зовнішньому енергетичному рівні має 4 електрони.

А Ti 

Б Pb 

В Si 

Г Be

Відповідь: В

 

Вправа 4 Укажіть ряд неметалічних елементів однієї групи з Бромом.

А Оксиген і Флуор

Б Хлор і Манган

В Селен і Криптон

Г Флуор і Неон

Відповідь: Б

 

Вправа 5 Укажіть ряд неметалічних елементів, що належать до однієї підгрупи.

А Нітроген і Фосфор

Б Алюміній і Скандій

В Літій і Натрій

Г Хлор і Аргон

Відповідь: А

 

Вправа 6 Укажіть ряд, який складається лише з назв алотропних модифікацій.

А сірка ромбічна, сірка моноклінна, сірчистий газ

Б графіт, алмаз, карбін

В фосфор білий, фосфор червоний, фосфін

Г кисень, озон, вода

Відповідь: Б 

 

Вправа 7 Укажіть сполуку неметалічного елемента з Гідрогеном, водний розчин якої має лужне середовище.

А гідроген хлорид

Б гідроген сульфід

В метан

Г амоніак

Відповідь: Г

 

Вправа 8 Укажіть газоподібну речовину, густина за повітрям якої менше одиниці.

А азот

Б озон

В хлороводень

Г сульфур (ІV) оксид

Відповідь: А

Dповітря(N2)=M(N2):M(повітря)=28:29=0,96<1

 

Вправа 9 Укажіть речовину з найбільшою розчинністю у воді.

А кисень

Б водень

В амоніак

Г азот

Відповідь: В

 

Вправа 10 Установіть відповідність між назвою та формулою сполук Нітрогену.

Назва  Формула

1 нітроген (ІV) оксид 

2 амоніак

3 амоній нітрат 

4 нітратна кислота

А NH3

Б NH4NO3

В HNO3

Г NO2

Д HNO2

Відповідь: 1-Г,2-А,3-Б,4-В

 

Вправа 11 Укажіть, якому хімічному елементу належить електронна формула

1s22s22p63s23p1.

А Силіцію

Б Алюмінію

В Сульфуру

Г Натрію

Відповідь: Б

 

Вправа 12 Укажіть назву частинки, яка має однакову із сульфід-аніоном електронну формулу.

А атом Флуору

Б аніон Хлору

В атом Аргону

Г катіон Магнію

Відповідь: В

 

Вправа 13 Розташуйте наведені формули за схемою генетичного зв’язку сполук Сульфуру.

А SO2

Б H2SO4

В BaSO4

Г SO3

Відповідь: АГБВ

 

Вправа 14 Проаналізуйте твердження 1 і 2 й укажіть правильний варіант відповіді.

1. Алотропія Оксигену зумовлена різним кількісним складом молекул алотропних модифікацій.

2. Ґрунти з рН>7 належать до кислотних ґрунтів.

А правильне лише твердження 1

Б правильне лише твердження 2

В правильні обидва твердження

Г неправильні обидва твердження

Відповідь: А

 

Вправа 15 Установіть відповідність між йонами та речовинами, за допомогою яких можна виявити в розчині присутність кожного з них.

Йон  Речовина-індикатор

1 SO42– 

2 NH4+ 

3 CO32– 

4 Cl 

А вода

Б луг

В хлоридна кислота

Г барій хлорид

Д аргентум (I) нітрат

Відповідь: 1-Г,2-Б,3-В,4-Д

 

Вправа 16 Укажіть речовини, у реакції між якими Нітроген виявляє відновні властивості.

А азот і водень

Б натрій гідроксид і нітратна кислота

В нітроген (ІІ) оксид і кисень

Г мідь і нітратна кислота (конц.)

Відповідь: Г

Cu + 4HNO3 (конц.) = Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

Cu0 + HN+5O3  → Cu+2(NO3)2 + 2N+4O2↑ + 2H2O

Відновлення — це процес приєднання електронів атомом (йоном) зі зниженням ступеня окиснення: N+5 → N+4

 

Вправа 17 Укажіть назву речовини, за допомогою якої можна визначити в розчині йони Феруму (3+).

А аргентум (I) хлорид

Б хлоридна кислота

В натрій гідроксид

Г барій нітрат

Відповідь: В

 

Вправа 18 Змішали розчин масою 200 г з масовою часткою натрій сульфату 14,2% і розчин масою 200 г з масовою часткою барій хлориду 5,2%. Обчисліть масу утвореного осаду.

Відомо: m1(р-ну)=200 г, m2(р-ну)=200 г, w(Na2SO4)=14,2%, w(BaCl2)=5,2%

Знайти: m(BaSO4)-?

Розв'язання

m(Na2SO4)=m1(р-ну)w(Na2SO4):100%=200 г  14,2%:100%=28,4 г

m(BaCl2)=m2(р-ну)w(BaCl2):100%=200 г  5,2%:100%=10,4 г

M(Na2SO4)=142 г/моль, M(BaCl2)=208 г/моль

n(Na2SO4)=m(Na2SO4):M(Na2SO4)=28,4 г : 142 г/моль=0,2 моль

n(BaCl2)=m(BaCl2):M(BaCl2)=10,4 г : 208 г/моль=0,05 моль

Запишемо рівняння реакції:

BaCl2 + Na2SO4 = 2NaCl + BaSO4

За рівнянням реакції 1 моль солі BaCl2 реагує з 1 моль солі Na2SO4, тому з 0,05 моль BaCl2 прореагує однакова кількість речовини Na2SO4, тобто 0,05 моль. За умовою задачі є 0,2 моль, отже, натрій сульфат взятий в надлишку, він реагує не повністю, тому розрахунки будемо проводити за даними барій хлориду

За рівнянням реакції n(BaCl2):n(BaSO4)=1:1, тому

n(BaSO4)=n(BaCl2)=0,05 моль

M(BaSO4)=233 г/моль

m(BaSO4)=n(BaSO4)M(BaSO4)=0,05 моль233 г/моль=11,65 г

Відповідь: 11,65 г

 

Вправа 19* Укажіть назву хімічного елемента V групи головної підгрупи, що має загальну формулу оксигеновмісної кислоти HЕO3, у якій він виявляє найвищий ступінь окиснення, а густина його леткої водневої сполуки за воднем дорівнює 8,5.

А Фосфор

Б Арсен

В Ванадій

Г Нітроген

Відповідь: Г

Відомо: формула сполуки HEO3, їй відповідає летка воднева сполука EH3, тому DH2(EH3)=8,5

Знайти: назву елемента Е-?

Розв'язання

DH2(EH3)=Mr(EH3):Mr(H2), звідси

Mr(EH3)=DH2(EH3)•Mr(H2)=8,52=17

Mr(EH3)=Ar(E)+3Ar(H)=Ar(E)+31=Ar(E)+3

Ar(E)+3=17, Ar(E)=17-3=14, таку відносну атомну масу має Нітроген

Відповідь: Нітроген

 

Вправа 20 Укажіть перелік, до якого увійшли назви лише металічних елементів.

A Хлор, Оксиген, Калій, Купрум

Б Гелій, Гідроген, Фосфор, Манган

В Купрум, Ферум, Кальцій, Натрій

Г Магній, Цинк, Силіцій, Карбон

Відповідь: В

 

Вправа 21 Позначте символ металічного елемента, що перебуває в одному періоді з Ферумом.

А Na 

Б Br 

В Ca 

Г Se

Відповідь: В

 

Вправа 22 Укажіть назви металічних елементів, атоми яких на зовнішньому енергетичному рівні мають 2 електрони.

А Кальцій

Б Гелій

В Ферум

Г Магній

Відповідь: АВГ

 

Вправа 23 Укажіть ознаку металічного зв’язку.

А притягування різнойменно заряджених йонів

Б утворення спільних електронних пар

В притягування між катіонами металу й вільними спільними електронами

Г сполучення двох атомів різних молекул або однієї молекули за рахунок частково заряджених атомів Гідрогену

Відповідь: В

 

Вправа 24 Укажіть назву хімічного елемента, атом якого має електронну формулу 1s22s22p63s23p63d64s2.

А Хлор

Б Кальцій

В Алюміній

Г Ферум

Відповідь: Г

 

Вправа 25 Позначте, що є спільним у будові атомів Алюмінію і Хлору.

А кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні

Б кількість енергетичних рівнів

В кількість неспарених електронів

Г кількість нейтронів

Відповідь: БВ

 

Вправа 26 Укажіть метали, які за звичайних умов взаємодіють з водою.

А калій

Б кальцій

В залізо

Г мідь

Відповідь: АБ

 

Вправа 27 Укажіть речовину, з якою НЕ взаємодіє кальцій оксид.

А вода

Б натрій гідроксид

В сульфатна кислота

Г карбон (ІV) оксид

Відповідь: Б

 

Вправа 28 Укажіть речовини, з якими взаємодіє натрій гідроксид.

А сульфур (ІV) оксид

Б цинк гідроксид

В хлоридна кислота

Г барій сульфат

Відповідь: АБВ

 

Вправа 29 Позначте пару речовин, взаємодією яких можна добути ферум (ІІ) гідроксид.

А ферум (ІІ) оксид і вода

Б залізо й вода

В залізо й сульфатна кислота

Г ферум (ІІ) сульфат і калій гідроксид

Відповідь: Г

FeSO4 + 2KOH = Fe(OH)2↓ + K2SO4

 

Вправа 30 Укажіть, осад якої речовини розчиняється в надлишку лугу.

А барій сульфат

Б алюміній гідроксид

В ферум (ІІ) гідроксид

Г аргентум (І) оксид

Відповідь: Б

Бо Al(OH)3 є амфотерним гідроксидом

 

Вправа 31 Укажіть речовину, яка взаємодіє з амоній карбонатом, ферум (ІІ) сульфатом, алюміній нітратом і ферум (ІІІ) хлоридом.

А аргентум (І) нітрат

Б натрій гідроксид

В сульфатна кислота

Г барій хлорид

Відповідь: Б

(NH4)2CO3 + 2NaOH = Na2CO3 + 2NH3 + 2H2O

FeSO4 + 2NaOH = Fe(OH)2 + Na2SO4

Al(NO3)3 + 3NaOH = 3NaNO3 + Al(OH)3

FeCl3 + 3NaOH = Fe(OH)3 + 3NaCl

 

Вправа 32 За наведеними схемами складіть рівняння реакцій та установіть послідовність розміщення рівнянь у порядку зростання загальної суми коефіцієнтів.

А Cr(OH)3 → Cr2O3 + H2O

Б K + H2O → KOH + H2

В Al2(SO4)3 + BaCl2 → BaSO4↓ + AlCl3

Г Fe + CuCl2 → Cu + FeCl2

Відповідь: ГАБВ

А 2Cr(OH)3 = Cr2O3 + 3H2O  2+1+3=6

Б 2K + 2H2O = 2KOH + H2   2+2+2+1=7

В Al2(SO4)3 + 3BaCl2 = 3BaSO4 + 2AlCl3 1+3+3+2=9

Г Fe + CuCl2 = Cu + FeCl2 1+1+1+1=4

 

Вправа 33 Виберіть пари речовин, між якими відбудеться хімічна реакція.

А натрій і вода

Б купрум (ІІ) оксид і вода

В магній оксид і хлоридна кислота

Г алюміній гідроксид і калій гідроксид

Відповідь: АВГ

У реакцію з водою вступають лише оксиди, гідрати яких є лугами

 

Вправа 34 Установіть послідовність розташування назв хімічних елементів за поширеністю їх у природі.

А Алюміній

Б Оксиген

В Силіцій

Г Ферум

Відповідь: БВАГ

 

Вправа 35 Проаналізуйте твердження 1 і 2 й укажіть правильний варіант відповіді.

1. Тимчасову жорсткість води можна усунути кип’ятінням.

2. Скло, цемент, кераміка належать до силікатних матеріалів.

А правильне лише твердження 1

Б правильне лише твердження 2

В правильні обидва твердження

Г неправильні обидва твердження

Відповідь: В

 

Вправа 36 За схемами перетворень складіть рівняння реакцій.

а) хлор → ферум (ІІІ) хлорид → ферум (ІІІ) нітрат → ферум (ІІІ) гідроксид → ферум (ІІІ) сульфат → барій сульфат;

3Cl2 + 2Fe = 2FeCl3

FeCl3 + 3AgNO3 = Fe(NO3)3 + 3AgCl

Fe(NO3)3 + 3NaOH = Fe(OH)3 + 3NaNO3

2Fe(OH)3 + 3H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 6H2O

Fe2(SO4)3 + 3BaCl2 = 3BaSO4↓ + 2FeCl3

б) азот → амоніак → амоній хлорид → амоніак → амоній гідрогенортофосфат → амоній ортофосфат → аргентум (І) ортофосфат.

N2 + H2  NH3

NH3 + HCl = NH4Cl

NH4Cl = NH3 + HCl

2NH3 + H3PO4 = (NH4)2HPO4  (амоній гідрогенортофосфат)

2(NH4)2HPO4 + (NH4)2CO3 = 2(NH4)3PO4 + H2O + CO2

(NH4)3PO4 + 3AgNO3 = Ag3PO4 + 3NH4NO3

 

Вправа 37 Назвіть одновалентний метал, наважка якого масою 18,4 г у реакції з водою витісняє водень об’ємом 8,96 л (н.у.).

Відомо: m(E)=18,4 г, V(H2)=8,96 л

Знайти: елемент Е-?

Розв'язання

n(H2)=V(H2):Vm=8,96 л : 22,4 л/моль=0,4 моль

Запишемо рівняння реакції одновалентного металу з водою:

2E + 2H2O = 2EOH + H2

За рівнянням реакції n(E):n(H2)=2:1, тому

n(E)=2n(H2)=20,4 моль=0,8 моль

M(E)=m(E):n(E)=18,4 г : 0,8 моль=23 г/моль, тому

Mr(Е)=Ar(E)=23 - таку відносну атомну масу має Натрій

Відповідь: Натрій

 

Вправа 38 Яку масу алюміній сульфіду можна добути з алюмінію масою 10,8 г і сірки масою 32 г?

Відомо: m(Al)=10,8 г, m(S)=32 г

Знайти: m(Al2S3)-?

Розв'язання

M(Al)=27 г/моль, M(S)=32 г/моль

n(Al)=m(Al):M(Al)=10,8 г : 27 г/моль=0,4 моль

n(S)=m(S):M(S)=32 г : 32 г/моль=1 моль

Запишемо рівняння реакції:

2Al + 3S = Al2S3

За рівнянням реакції 2 моль Al реагує з 3 моль S, тому 1 моль Al прореагує з 1,5 моль S. З 0,4 моль Al прореагує в 1,5 разів більше речовини S, тобто 0,6 моль. За умовою задачі є 1 моль, отже, сірка взята в надлишку, вона реагує не повністю, тому розрахунки будемо проводити за даними алюмінію

За рівнянням реакції n(Al):n(Al2S3)=2:1, тому

n(Al2S3)=n(Al):2=0,4 моль:2=0,2 моль

M(Al2S3)=150 г/моль

m(Al2S3)=n(Al2S3)M(Al2S3)=0,2 моль150 г/моль=30 г

Відповідь: 30 г

 

Вправа 39 Укажіть масу осаду, утвореного в результаті зливання розчину натрій гідроксиду масою 200 г з масовою часткою лугу 6% і розчину ферум (ІІ) сульфату масою 100 г з масовою часткою солі 15,2%.

Відомо: m1(р-ну)=200 г, m2(р-ну)=100 г, w(NaOH)=6%, w(FeSO4)=15,2%

Знайти: m(Fe(OH)2)-?

Розв'язання

m(NaOH)=m1(р-ну)w(NaOH):100%=200 г  6%:100%=12 г

m(FeSO4)=m2(р-ну)w(FeSO4):100%=200 г  15,2%:100%=30,4 г

M(NaOH)=40 г/моль, M(FeSO4)=152 г/моль

n(NaOH)=m(NaOH):M(NaOH)=12 г : 40 г/моль=0,3 моль

n(FeSO4)=m(FeSO4):M(FeSO4)=30,4 г : 152 г/моль=0,2 моль

Запишемо рівняння реакції:

2NaOH + FeSO4 = Na2SO4 + Fe(OH)2

За рівнянням реакції 2 моль лугу NaOH реагує з 1 моль солі FeSO4, тому з 0,3 моль NaOH прореагує удвічі менша кількість речовини FeSO4, тобто 0,15 моль. За умовою задачі є 0,2 моль, отже, ферум сульфат взятий в надлишку, він реагує не повністю, тому розрахунки будемо проводити за даними натрій гідроксиду.

За рівнянням реакції n(NaOH):n(Fe(OH)2)=2:1, тому

n(Fe(OH)2)=n(NaOH):2=0,3 моль:2=0,15 моль

M(Fe(OH)2)=90 г/моль

m(Fe(OH)2)=n(Fe(OH)2)M(Fe(OH)2)=0,15 моль90 г/моль=13,5 г

Відповідь: 13,5 г

 

Вправа 40 Змішали два розчини, що містили 4 моль нітратної кислоти і 3 моль натрій гідроксиду відповідно. Обчисліть кількість речовини солі, утвореної внаслідок реакції нейтралізації.

Відомо: n(HNO3)=4 моль, m(NaOH)=3 моль

Знайти: n(NaNO3)-?

Розв'язання

Запишемо рівняння реакції:

NaOH + HNO3 = NaNO3 + H2O

За рівнянням реакції 1 моль NaOH реагує з 1 моль HNO3, тому з 3 моль HNO3 прореагує однакова кількість  речовини HNO3, тобто 3 моль. За умовою задачі є 4 моль, отже, кислота взята в надлишку, вона реагує не повністю, тому розрахунки будемо проводити за даними натрій гідроксиду.

За рівнянням реакції n(NaOH):n(NaNO3)=1:1, тому

n(NaNO3)=n(NaOH)=3 моль

M(NaOH)=40 г/моль

m(NaOH)=n(NaOH)M(NaOH)=3 моль40 г/моль=120 г

Відповідь: 120 г

 

Вправа 41 Обчисліть масу осаду, утвореного внаслідок взаємодії натрій карбонату масою 10,6 г з магній хлоридом масою 10 г.

Відомо: m(Na2CO3)=10,6 г, m(MgCl2)=10 г

Знайти: m(MgСO3)-?

Розв'язання

M(Na2CO3)=106 г/моль, M(MgCl2)=95 г/моль

n(Na2CO3)=m(Na2CO3):M(Na2CO3)=10,6 г : 106 г/моль=0,1 моль

n(MgCl2)=m(MgCl2):M(MgCl2)=10 г : 95 г/моль=0,105 моль

Запишемо рівняння реакції:

Na2CO3 + MgCl2 = 2NaCl + MgCO3

За рівнянням реакції 1 моль солі Na2CO3 реагує з 1 моль солі MgCl2, тому з 0,1 моль Na2CO3 прореагує однакова кількість речовини MgCl2, тобто 0,1 моль. За умовою задачі є 0,105 моль, отже, магній хлорид взятий в надлишку, він реагує не повністю, тому розрахунки будемо проводити за даними натрій карбонату

За рівнянням реакції n(Na2CO3):n(MgСO3)=1:1, тому

n(MgСO3)=n(Na2CO3)=0,1 моль

M(MgCO3)=84 г/моль

m(MgCO3)=n(MgCO3)M(MgCO3)=0,1 моль84 г/моль=8,4 г

Відповідь: 8,4 г

 

Вправа 42 Цинкову пластинку масою 10 г занурили в розчин купрум (ІІ) сульфату. Після того, як уся сіль прореагувала, маса пластинки дорівнювала 9,92 г. Визначте масу солі, що була в розчині.

Відомо: маса цинкової пластинки після реакції зменшилася за рахунок осідання на ній міді m(Cu) і переходу в розчин цинку m(Zn), тобто маємо:

10 г+m(Сu)-m(Zn)=9,92 г, звідси

m(Zn)-m(Cu)=10 г - 9,92 г=0,08 г

Знайти: m(СuSO4)-?

Розв'язування

І спосіб

1. Запишемо рівняння реакції:

Zn + CuSO4 = ZnSO4 + Cu↓

За хімічним рівнянням в реакцію вступає 1 моль Zn і утворюється 1 моль Cu, тому обчислюємо молярні маси речовин й, відповідно, маси 1 моль.

M(Zn)=65 г/моль, тому маса 1 моль 65 г

M(Cu)=64 г/моль, тому маса 1 моль 64 г

За рівнянням реакції різниця мас m(Zn)-m(Cu)=65 г - 64 г=1 г виникає, коли осідає 1 моль міді.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

різниця мас 1 г виникає при осіданні на пластинці 1 моль Cu, а

різниця мас 0,08 г — х моль Cu

х=n(Сu)=0,08 г • 1 моль : 1 г=0,08 моль

2. За хімічним рівнянням n(Cu):n(СuSO4)=1:1, тому

n(CuSO4)=n(Cu)=0,08 моль

3. Знаходимо масу CuSO4 кількістю речовини 0,08 моль.

M(CuSO4)=160 г/моль

m(CuSO4)=n(CuSO4)M(CuSO4)=0,08 моль160 г/моль=12,8 г

ІІ спосіб

1. Запишемо рівняння реакції:

Zn + CuSO4 = ZnSO4 + Cu↓

2. Обчислимо кількість речовини цинку і міді, що беруть участь в реакції, склавши алгебраїчне рівняння.

За хімічним рівнянням в реакцію вступає 1 моль Zn і утворюється 1 моль Cu, тому

n(Zn)=m(Cu)=х моль

Маса цинку, яка переходить в розчин:

m(Zn)=n(Zn)•M(Zn)=х моль • 65 г/моль=65х г

Маса міді, що осідає на пластинці:

m(Cu)=n(Cu)•M(Cu)=х моль • 64 г/моль=64х г

Маса пластинки після реакції:

65х - 64х=0,08

х=0,08, тобто n(Zn)=n(Cu)=0,08 моль

3. За хімічним рівнянням n(Cu):n(СuSO4)=1:1, тому

n(CuSO4)=n(Cu)=0,08 моль

4. Знаходимо масу CuSO4 кількістю речовини 0,08 моль.

M(CuSO4)=160 г/моль

m(CuSO4)=n(CuSO4)M(CuSO4)=0,08 моль160 г/моль=12,8 г

Відповідь: 12,8 г

Інші завдання дивись тут...