Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова. Буквар 1 клас Пономарьова К."

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

СТОРІНКА 49

Поділ на склади  

Є-ва ма-лю-є, Є-ва спі-ва-є, Є-ва тан-цю-є і ви-ши-ва-є; стра-ви го-ту-є, бра-та го-ду-є, пі-дло-гу ми-є — все Є-ва вміє (І. Січовик)

� Заголовок: «Євгенко», «Жадібний Євгенко», «Хитрий Євгенко», «Жадібність Євгенка», «Жадібність»

Єв-ген го-рі-хи ро-зда-є:

— О-це — мо-є, о-це — тво-є.

— А це чи-є?

— Це теж мо-є, бо вже го-рі-хів не ста-є. А в вас та-кий Єв-ген-ко є, що так го-рі-хи ро-зда-є? (Л. Пшенична)

У жа-ді-бних лю-дей не бу-ва-є дру-зів

Жа-ді-бних ні-хто не по-ва-жа-є

Не будь жа-ді-бним, а будь ще-дрим!

 

СТОРІНКА 50

Буква ї завжди позначає два звуки = ●

їжа, їжак, їдальня

ї́жа   ї-жа  [ = ●́ | — ● ]   [й і ж а] 

їжа́к  ї-жак   [ = ● | — ●́ — ]  [й і ж а к]

їда́льня  ї-даль-ня  [ = ● | — ●́ = | = ● ]  [й і д а л' н' а]

поїхали, заїхали, приїхали

пої́хали  по-ї-ха-ли  [ — ● | = ●́ | — ● | — ● ]  [п о й і х а л и]

заї́хали  за-ї-ха-ли  [ — ● | = ●́ | — ● | — ● ]   [з а й і х а л и]

приї́хали  при-ї-ха-ли  [ — — ● | = ●́ | — ● | — ● ]  [п р и й і х а л и]

лілії, звичаї, трамваї

лі́лії   лі-лі-ї  [ = ●́ | = ● | = ● ]  [л' і л' і й і]

зви́чаї  зви-ча-ї  [ —  — ●́ | — ● | = ● ]   [з в и ч а й і]

трамва́ї  трам-ва-ї   [ —  — ● —| — ●́ | = ● ]   [т р а м в а й і]

їздити, поїзд, поїздка  

ї́здити   ї-зди-ти   [ = ●́ | — — ● | — ● ]  [й і з д и т и]

по́їзд   по-їзд  [ — ●́ | = ● — — ]  [п о й і з д]

пої́здка  по-ї-здка  [ — ● | = ●́ | — — — ● ]  [п о й і з д к а]

� Заголовок: «Їжачок», «Їжачок-хитрячок»

Ї-жа-чок-хи-тря-чок із го-лок і шпи-чок по-шив со-бі пі-джа-чок. І у то-му пі-джа-чку він гу-ля-є по сад-ку... (П. Воронько)

 

СТОРІНКА 51

Ї-ха-ли ми, ї-ха-ли, до рі-чки до-ї-ха-ли, мі-сток пе-ре-ї-ха-ли, на лу-жок за-ї-ха-ли. Ста-ли, від-по-чи-ли і да-лі по-ї-ха-ли.

� Заголовок: «Їжачок»

Ї-жа-чок на да-чі

   У-лі-тку Те-тян-ка з ба-бу-се-ю від-по-чи-ва-ли на да-чі. Я-кось у ї-хній двір зай-шов ї-жа-чок. Ба-бу-ся на-по-ї-ла йо-го мо-ло-чком. З то-го ча-су ї-жа-чок при-хо-див ко-жно-го дня. Те-тян-ка ча-сту-ва-ла йо-го ков-ба-скою, си-ром, пе-чи-вом.

— А що ї-сти-ме ї-жа-чок у-зим-ку? — стур-бо-ва-но за-пи-та-ла Те-тян-ка.

— У-зим-ку йо-му не по-трі-бна ї-жа, — від-по-ві-ла ба-бу-ся. — Він за-ля-га-є в спля-чку. Ви-мо-стить со-бі во-се-ни ку-бель-це із су-хо-ї тра-ви. І спить там аж до са-мо-ї ве-сни.

 

СТОРІНКА 52

краї, країна, Україна, українка, українець, український

краї́  кра-ї    [ — — ● | = ●́ ]   [к р а й і]

краї́на  кра-ї-на  [ — — ● | = ●́ | — ● ]  [к р а й і н а]

Украї́на  У-кра-ї-на  [ ● | — — ● | = ●́ | — ● ]   [у к р а й і н а]

украї́нка  у-кра-їн-ка [ ● | — — ● | = ●́ — | — ● ]   [у к р а й і н к а]

украї́нець  у-кра-ї-нець  [ ● | — — ● | = ●́ | — ● = ]   [у к р а й і н е ц']

украї́нський  у-кра-їн-ський [ ● | — — ● | = ●́ — | = — ● = ]  [у к р а й і н с' к и й]

Київ, київський, Миколаїв, миколаївський

Ки́їв   Ки-їв    [ — ●́ | = ● — ]  [к и й і в]

ки́ївський  ки-їв-ський  [ — ●́ | = ● — | = — ● = ]  [к и й і в с' к и й]

Микола́їв  Ми-ко-ла-їв  [ — ● | — ● | — ●́ | = ● — ]  [м и к о л а й і в]

микола́ївський   ми-ко-ла-їв-ський  [ — ● | — ● | — ●́ | = ● — | = — ● = ]  [м и к о л а й і в с' к и й]

� Заголовок «Україна», «Наша країна – Україна»
   Ми жи-ве-мо в У-кра-ї-ні. На-ша кра-ї-на ве-ли-ка і кра-си-ва. Ку-ди не по-ї-деш, по-ба-чиш зе-ле-ні га-ї, без-кра-ї по-ля, ве-ли-кі рі-ки і ма-лі ру-ча-ї.

   В У-кра-ї-ні ба-га-то міст і сіл. Го-лов-не мі-сто У-кра-ї-ни — Ки-їв.

   Ми пи-ша-є-мо-ся У-кра-ї-но-ю і лю-би-мо ї-ї

 

СТОРІНКА 53

� Заголовок: «Київ», «Поїздка в Київ», «Київ – чудове місто!»

Е-кскур-сі-я в Ки-їв

    До кла-су зай-шла Оль-га Ми-ко-ла-їв-на.

— У су-бо-ту ї-де-мо на е-кскур-сі-ю в Ки-їв, — по-ві-до-ми-ла во-на. У-сі зра-ді-ли і по-ча-ли го-ту-ва-ти-ся до по-ї-здки.

     Ї-ха-ли по-ї-здом. На ки-їв-сько-му во-кза-лі пе-ре-сі-ли в е-кскур-сій-ний ав-то-бус і по-ї-ха-ли мі-стом.

    По-бу-ва-ли на май-да-ні Не-за-ле-жно-сті, у Му-зе-ї во-ди. По-ба-чи-ли ви-ста-ву в ляль-ко-во-му те-а-трі. Ми-лу-ва-ли-ся Дні-пром. Прой-шли-ся по Пей-за-жній а-ле-ї.

    Пі-сля е-кскур-сі-ї із за-хо-пле-нням ді-ли-ли-ся сво-ї-ми вра-же-ння-ми. Ки-їв — чу-до-ве мі-сто!

Київ – столиця України

 

СТОРІНКА 54

Буква ф позначає твердий звук — або пом’якшений звук --

� буква ф на початку слова: фартух

буква ф у середині слова: телефон

буква ф у кінці слова: шарф

Одягає фартух. Бачить телефон. Одягає шарф

фарту́х   фар-тух  [ — ● — | — ●́ — ]   [ф а р т у х]

телефо́н  те-ле-фон  [ — ● | — ● | — ●́ — ]  [т е л е ф о н]

шарф  [ — ● — — ]  [ш а р ф]

фарба, фабрика, фазан

фа́рба  фар-ба [ — ●́ — | — ● ]  [ф а р б а]

фа́брика   фа-бри-ка   [ — ●́ | — — ● | — ● ]  [ф а б р и к а]

фаза́н  фа-зан [ — ● | — ●́ — ]  [ф а з а н]

форма, фокус, фотограф

фо́рма  фор-ма  [ — ●́ — | — ● ]  [ф о р м а]

фо́кус  фо-кус    [ — ●́ | — ● — ]  [ф о к у с]

фото́граф  фо-то-граф   [ — ● | — ●́ | — — ● — ]  [ф о т о г р а ф]

футбол, футболіст, футбольний

футбо́л  фу-тбол [ — ● — | — ●́ — ]  [ф у т б о л]

футболі́ст   фу-тбо-ліст  [ — ● | — — ● | = ●́ — — ]  [ф у т б о л' і с т]

футбо́льний  фу-тболь-ний [ — ● | — — ●́ = | — ● = ]  [ф у т б о л' н и й]

Інші завдання дивись тут...