Інші завдання дивись тут... 

Page 9

Exercise 1

Friends from around the world

Друзі з усього світу

We’re all friends From around the world. We’ve got each other. We’re not alone.

Ми всі друзі з усього світу. Ми знайшли один одного. Ми не самотні.

My name is Ivan. I’m from Ukraine. She’s from the UK. Her name is Jane.

Мене звуть Іван. Я з України. Вона з Великобританії. Її звуть Джейн.

This is Paolo. He’s from Brazil. His friend’s from the USA. Her name is Jill.

Це Паоло. Він з Бразилії. Його подруга із США. Її звуть Джилл.

 

Exercise 2

– She’s from the USA. - Вона зі США.

– It’s Jill. - Це Джилл.

– He’s from Brazil. - Він із Бразилії.

– It’s Paolo. - Це Паоло.

– She’s from the UK. - Вона з Великобританії.

– It’s Jane. - Це Джейн.

– He’s from Ukraine. - Він з України.

– It’s Ivan. - Це Іван.

 

Exercise 3

Jane is from the UK. - Джейн з Великобританії.

Paolo is from Brazil. - Паоло з Бразилії.

Jill is from USA. - Джилл з США.

Ivan is from Ukraine. - Іван з України.

 

Page 10

Exercise 1

It’s Monday morning. Greg and Anna are going on a school trip to the museum. There is a new student in their class. - Ранок понеділка. Грег і Анна збираються на шкільну екскурсію до музею. У їхньому класі новий учень.

1.- Hi, ImGreg. Whatsyourname? - Привіт, я Грег. Як тебе звати?

- ImCarlos. - Я Карлос.

2.- Where are you from, Carlos? - Звідки ти, Карлос?

- I’m from Mexico, but I live here now, in London. I like this city. - Я з Мексики, але зараз живу тут, у Лондоні. Мені подобається це місто.

3. - Oh, you’re Mexican. I’m Anna. - О, ти мексиканець. Я Анна.

- And I’m Sandy. I’m Korean. - А я Сенді. Я кореянка.

- Oh! Hi. - О! Привіт.

4. - Hey, look at that! - Гей, подивіться на це!

5. - Achoo! - Апчхи!

- Ah!! - Ой!!

- He’s alive! - Він живий!

6. - Oh, sorry, guys! - Ой, вибачте, друзі!

- Greg! - Грег!

Where are the children going on Monday?

Children are going on a school trip to the museum.

 

Page 11

Exercise 2

a. She's Korean. – False - Вона кореянка.

b. His name's Greg. – True - Його звуть Грег.

с. Her name's Sandy. – True - Її звуть Сенді.

d. He's Mexican. – True - Він мексиканець.

 

Exercise 3

1. b

2. a

3. d

4. c

 

Exercise 4

- Where are you from? - Звідки ти?

- I’m from Brazil. - Я з Бразилії.

- Oh, you’re Brazilian. - О, ти бразилець.

- Where are you from? - Звідки ти?

- I’m from Ukraine. - Я з України.

- Oh, you’re Ukrainian. - О, ти українець.

- Where are you from? - Звідки ти?

- I’m from China. - Я з Китаю.

- Oh, you’re Chinese. - О, ти китаєць.

 

Page 12

Exercise 1

Megan usually goes to the ice-skating rink at half past six in the morning. She goes to school at a quarter to eight. After school, she does her homework. Megan sometimes goes shopping after dinner with her mother. She always goes to bed at eight o'clock at night.

Меган зазвичай йде на каток о пів на сьому ранку. Вона йде до школи о чверть на восьму. Після школи вона виконує домашнє завдання. Меган іноді ходить за покупками після обіду з мамою. Вона завжди лягає спати о восьмій вечора.

Pablo goes to school at a quarter past eight. After school, Pablo doesn't go home. He always goes to the chess club and plays chess. He usually goes home at six o'clock in the evening. After he does his homework, Pablo has dinner. He sometimes plays chess on his computer. Pablo usually goes to bed at nine o'clock.

Пабло йде до школи о чверть на восьму. Після школи Пабло не йде додому. Він завжди ходить у шаховий клуб і грає в шахи. Він зазвичай іде додому о шостій вечора. Зробивши домашнє завдання, Пабло вечеряє. Іноді він грає в шахи на комп’ютері. Пабло зазвичай лягає спати о дев’ятій.

What do Megan and Pablo do every day?

Megan goes to bed at eight o'clock every day. - Меган щодня лягає спати о восьмій.

Pablo goes to the chess club and plays chess every day. - Пабло щодня ходить у шаховий клуб і грає в шахи.

 

Page 13

Exercise 2

1. Megan sometimes goes to the ice-skating rink at half past six in the morning. - False - Меган іноді ходить на ковзанку о пів на сьому ранку.

2. Meganalwaysgoesshoppingafterdinner. - False - Меган завжди йде за покупками після обіду.

3. Pablo usually goes home at six o’clock in the evening.- True - Пабло зазвичай йде додому о шостій вечора.

4. Pabloneverplayschessonhiscomputer. - False - Пабло ніколи не грає в шахи на своєму комп'ютері.

 

Exercise 3

Ryan and Harry - с (usually)

Jane - a (never)

Fay - d (always)

Rob - b (sometimes)

 

Exercise 4

I always get up at seven o’clock. I always do homework after school. I sometimes watch TV after dinner. I never play computer games after dinner. I sometimes play chess. I usually play football. I always go to bed at half past nine.

Я завжди встаю о сьомій годині. Я завжди роблю домашнє завдання після школи. Я іноді дивлюся телевізор після обіду. Я ніколи не граю в комп’ютерні ігри після обіду. Я іноді граю в шахи. Я зазвичай граю у футбол. Я завжди лягаю спати о пів на десяту.

 

Exercise 5

I always get up at eight o’clock every day. I usually do homework after school. I sometimes play volleyball on Friday. I always goes to the chess club on Monday. I usually go to bed at half past nine on Sunday. I never play computer games after dinner on Wednesday.

 

Page 14

Exercise 1

– Where is he from? – Звідки він?

– He is from Korea.– Він із Кореї.

– What is he doing?– Що він робить?

– He is swimming. – Він плаває.

1. – Where is she from? – Звідки вона?

– She is from the USA. – Вона з США.

– What is she doing? – Що вона робить?

– She is skating. – Вона катається на ковзанах.

3. – Where is she from? – Звідки вона?

– She is from the USA. – Вона з США.

– What is she doing? – Що вона робить?

– She is doing karate. – Вона займається карате.

4.  – Where is he from? – Звідки він?

– He is from Ukraine. – Він з України.

– What is he doing? – Що він робить?

– He is playing computer games. – Він грає в комп’ютерні ігри.

5.  – Where is she from? – Звідки вона?

– She is from Ukraine. – Вона з України.

– What is she doing? – Що вона робить?

– She is skateboarding. – Вона катається на скейтборді.

6.  – Where is she from? – Звідки вона?

– She is from the UK. – Вона з Великобританії.

– What is she doing? – Що вона робить?

– She is doing exercise. – Вона робить вправи.

7.  – Where is he from? – Звідки він?

– He is from Mexico. – Він із Мексики.

– What is he doing? – Що він робить?

– He is riding a bike. – Він їде на велосипеді.

8.  – Where are they from? – Звідки вони?

– They are from China. – Вони з Китаю.

– What are they doing? – Що вони роблять?

– They are playing chess. – Вони грають у шахи.

9.  – Where are they from? – Звідки вони?

– They are from Brazil. – Вони з Бразилії.

– What are they doing? – Що вони роблять?

– They are playing football. – Вони грають у футбол.

 

Exercise 2

He's from the Mexico.He's riding a bike. - Він з Мексики. Він їде на велосипеді.

3. She's from the USA. She's doing karate. - Вона з США. Вона займається карате.

5. She's from the Ukraine. She's skateboarding. - Вона з України. Вона катається на скейтборді.

9. They're from the Brazil. They're playing football. - Вони з Бразилії. Вони грають у футбол.

 

Page 15

Exercise 1

Hi!

My name’s Chris and I’m ten years old. I’m from the UK. I live in Leeds. It’s a big city. I’ve got a brother. His name is Kevin. In this photo, I’m playing football. Football is my favourite sport.

Have you got any brothers or sisters?

What’s your favourite sport?

Please write back soon,

Chris

Привіт!

Мене звуть Кріс, мені десять років. Я з Великобританії. Я живу в Лідсі. Це велике місто. У мене є брат. Його звуть Кевін. На цій фотографії я граю у футбол. Футбол - мій улюблений вид спорту.

Маєш братів чи сестер?

Який твій улюблений вид спорту?

Будь ласка, напиши незабаром,

Кріс

 

Exercise 2

1. Name: Chris. - Ім'я: Кріс.

2. Age: 10 years old. - Вік: 10 років.

3. She's from: the UK. - Вона з Великобританії.

4. She lives in: Leeds. - Вона живе у: Лідсі.

5. Family: brother Kevin. - Родина: брат Кевін.

6. She likes: play football. - Їй подобається: грати у футбол

 

Exercise 3

Hello!

My name’s Olena and I’m nine years old. I’m from the Ukraine. I live in Kyiv. It’s a big city. I’ve got a sister. Her name is Natalia. Volleyball is my favourite sport. I goes to the chess club every day.

What’s your favourite sport?

Please write back soon,

Olena

 

Page 16

Exercise 1

1. It’s Monday morning. The children are going to school. A new student is at school. Her name is Yu Lin. She’s from China. She’s Chinese. She’s with her father, Mr Chen. ‘I’m scared, Dad! I haven’t got friends here,’ says Yu Lin. ‘Don’t worry, Yu Lin!’ says Mr Chen.

Ранок понеділка. Діти йдуть до школи. У школі нова учениця. Її звуть Ю Лінь. Вона з Китаю. Вона китайка. Вона з батьком, містером Чень. «Я боюся, тату! У мене тут немає друзів», - каже Ю Лінь. «Не хвилюйся, Ю Лінь!», - каже пан Чен.

2. ‘Hello! Welcome to our school. My name’s Kate. What’s your name?’ asks Kate. ‘My name is Yu Lin,’ says Yu Lin. ‘I’m Juliana. Where are you from, Yu Lin?’ asks Juliana. ‘I’m from China. My father is Chinese, but my mother is British,’ says Yu Lin. ‘I’m from Brazil,’ says Juliana.

«Привіт! Ласкаво просимо до нашої школи. Мене звуть Кейт. Як тебе звуть?», - запитає Кейт. «Мене звуть Ю Лінь», - каже Ю Лінь. «Я Юліана. Звідки ти, Ю Лінь?», - запитує Юліана. «Я з Китаю. Мій батько китаєць, але мама британка», - каже Ю Лінь. «Я з Бразилії», - каже Юліана.

3. ‘Can you play volleyball?’ asks Kate. ‘Yes, I can. I like volleyball.’ says Yu Lin. ‘Great! Come play with us!’ says Juliana.

«Ти вмієш грати у волейбол?», - запитує Кейт. «Так. Мені подобається волейбол», - каже Ю Лінь. «Чудово! Давай пограй з нами!» - каже Юліана.

4. ‘Throw the ball, Juliana.’ says Kate. ‘OK, Kate. Catch!’ says Juliana. Kate can’t catch the ball. It hits her on the head. `Oh, no! My glasses. Where are they?’ asks Kate.

«Кинь м'яч, Юліана», - каже Кейт. - «Добре, Кейт. Лови!», - каже Юліана. Кейт не може зловити м'яч. Він б'є її по голові. «О, ні! Мої окуляри. Де вони?», - питає Кейт.

5. Yu Lin finds Kate’s glasses. ‘I can see them. They are under the chair.’ says Yu Lin.

Ю Лінь знаходить окуляри Кейт. «Я їх бачу. Вони під стільцем», - каже Ю Лінь.

6. Yu Lin gives the glasses to Kate. ‘Thank you, Yu Lin. You are a good friend.’ says Kate.

Ю Лінь дає окуляри Кейт. «Дякую, Ю Лінь. Ти хороший друг», - каже Кейт.

Who is Yu Lin?

Yu Lin is a new student at school. She’s Chinese.

 

Page 18

Exercise 1

paints - малювати, claps - оплески   

reads - читати, swims - плавати

teaches - навчати, washes - мити  

 

Exercise 2

Busy Bob

He runs, he stands and then he walks. - Він біжить, стоїть, а потім йде.

He reads, he paints and then he talks. - Він читає, малює, а потім говорить.

He rides his bike, he flies his kite. - Він їздить на велосипеді, запускає повітряного змія.

He sits and watches trains go by. - Він сидить і спостерігає за поїздами.

He plays, he swims, he catches fish. - Він грає, плаває, ловить рибу.

And then he eats his favourite dish! - І тоді він їсть свою улюблену страву!

/s/ → walks - йти, paints - малювати, talks - говорити, sits - сідати, eats - їсти

/z/ → runs - бігти, stands - стояти, reads - читати, rides - їхати, flies - літати, plays - грати, swims - плавати

/iz/ → watches - дивитись, catches - ловити

 

Page 19

Exercise 1

3. Dan is swimming. - Ден плаває.

Exercise 2

What sports do you do? - I play backetball and play football. - Яким спортом ти займаєшся? – Я граю в баскетбол і футбол.

How many brothers and sisters have you got? - I’ve got two sisters. - Скільки у тебе братів і сестер? - У мене є дві сестри.

Where are you from? - I’m from Korea.  - Звідки ти? - Я з Кореї.

You’re number five? - Yes, I am - Ти номер п'ять? – Так.

 

Exercise 3

1. What do you always do in the morning? - Що ти завжди робиш вранці?

I always brush my teeth in the morning. - Я завжди чищу зуби вранці.

2. What do you usually do in the afternoon? - Що ти зазвичай робиш вдень?

I usually play volleyball in the afternoon. - Я зазвичай граю у волейбол вдень.

3. What do you sometimes do after school? - Що ти іноді робиш після школи?

I sometimes play chess with friend after school. - Я іноді граю в шахи з другом після школи.

4. What do you never do? - Що ти ніколи не робиш?

I never play football. - Я ніколи не граю в футбол.

 

Page 20

Exercise 1

1. Ukraine - Ukrainian – Україна - українець

2. theUK - British – Велика Британія - британець

3. theUSA - American – США - американець

4. Brazil - Brazilian – Бразилія - бразилець

5. China - Chinese – Китай - китаєць

6. Mexico - Mexican – Мексика - мексиканець

7. Korea - Korean – Корея - кореєць

 

Exercise 2

1. ice-skatingrink - ковзанка

2. ice-skate - ковзани

3. play chess - грати в шахи

4. goshopping - йти за покупками

5. playfootball - грати в футбол

6. exercise - тренуватися

7. skateboard - скейтборд

8. playcomputer games - грати в комп'ютерні ігри

9. see - дивитися

 

Exercise 3

1. city - велике місто

2. town - маленьке містечко

3. village - село

4. new - новий

5. scared - наляканий

6. children - діти

 

Exercise 4

1. - Where are you from? - Звідки ти?

- I’m from Mexico. I’m Mexican. I live in Puebla. It’s a big city. - Я з Мексики. Я мексиканець. Я живу в Пуеблі. Це велике місто.

2. I usually go shopping at the weekend. – Я зазвичай ходжу по магазинах у вихідні.

3. They are skateboarding. - Вони катаються на скейтборді.

Інші завдання дивись тут...