Інші завдання дивись тут...

Page 35

Exercise 1

1. To make a mummy, ancient Egyptians tookout the body's... - a. stomach and brain - 1. Щоб зробити мумію, стародавні єгиптяни діставали з тіла... - а. шлунок і мозок

2. Mummies dried for ... days, - a. 40 - 2. Муміє сушили протягом ... днів, - а. 40

3. Ancient Egyptians wrapped mummies in ... - b. bandages. - 3. Давні єгиптяни загортали мумії в ... - б. бинти.

4. Sometimes Egyptians painted ... on mummies, - a. a face - 4. Іноді єгиптяни малювали ... на муміях, - а. обличчя

5. Egyptians put mummies in ... - b. pyramids. - 5. Єгиптяни клали мумії в ... - б. піраміди.

6. Egyptians also made mummies of ... - a. cats. - 6. Єгиптяни також робили мумії ... - а. котів.

 

Exercise 2

The Egyptians took out the body’s stomach and brain to make a mummy. - Єгиптяни вийняли шлунок і мозок тіла, щоб зробити мумію.

Ancient Egyptians wrapped mummies in bandages. - Стародавні єгиптяни загортали мумії в бинти.

Sometimes Egyptians painted a face on mummies. - Іноді єгиптяни малювали обличчя на муміях.

Egyptians also made mummies of cats. - Єгиптяни також робили мумії кішок.

 

Page 36

Exercise 1

1. Hey, Greg. What’s that? - Привіт, Грег. Що це?

It’s my crystal ball. - Це моя кришталева куля.

Really? What can it do? - Справді? Що вона може зробити?

2. I can see what you did yesterday. - Я можу бачити, що ти робила вчора.

That’s silly. Let me see! - Це безглуздо. Дайте мені побачити!

3. Did you wake up at ten o’clock yesterday? - Ти прокинулася вчора о десятій годині?

Yes… I did. - Так.

4. And did you do your project on Egypt? - А ти робила свій проект про Єгипет?

Yes - Так.

I like the pyramids you drew. - Мені подобаються піраміди, які ти намалювала.

5. And did your brother teach you how to play a computer game? - А брат навчив тебе грати в комп’ютерну гру?

Yes. How do you know everything? - Так. Звідки ти все знаєш?

6. Tony? Were you here before? - Тоні? Ти був тут раніше?

Ummm… yeah. - Гмм... так.

Tony told you! Oh, you guys. - Тоні сказав тобі! Ой, хлопці.

What are Anna and Greg doing?

They play with the crystal ball.

 

Page 37

Exercise 2

1. Did Anna see the past in the crystal ball? - No, she didn’t. - Чи бачила Анна минуле у кришталевій кулі? -Ні.

2. Did she wake up at ten o’clock yesterday? - Yes, she did. - Вона прокинулася вчора о десятій годині? - Так вона зробила.

3. Did she draw? - Yes, she did. - Вона малювала? - Так.

4. Did Greg teach her how to play a computer game? - No, he didn’t. - Чи Грег навчив її грати в комп’ютерну гру? -Ні.

 

Exercise 3

1. Did Tanya dry her hair? - No, she didn't. - Таня висушила волосся? - Ні.

2. Did Mike wrap a present? - No, he didn't. - Майк упакував подарунок? - Нi.

3. Did Betty do her homework? - Yes, she did. - Чи Бетті зробила домашнє завдання? - Так.

4. Did Karen draw a birthday card? - No, she didn't. - Карен намалювала листівку на день народження? - Ні.

5. Did John teach his dog how to jump? - Yes, he did. - Чи Джон навчив свою собаку стрибати? - Так.

 

Exercise 4

Did Anna wake up at nine o’clock yesterday? - No, she didn’t. She woke up at ten o’clock. - Вона прокинулася вчора о дев’ятій годині? - Ні.

Did she draw pyramids? - Yes, she did. - Вона малювала піраміди? - Так.

Did brother teach her how to play a computer game? - Yes, he did. - Чи брат навчив її грати в комп’ютерну гру? - Так.

Did Tony see the past in the crystal ball? - No, he didn’t. - Чи бачив Тоні минуле у кришталевій кулі? -Ні.

 

Exercise 5

I woke up at seven o’clock yesterday. - Я прокинувся вчора о сьомій.

I played a computer games with my friend yesterday. - Я вчора грав у комп'ютерні ігри зі своїм другом.

 

Page 38

Exercise 1

In Ancient Egypt, Tutankhamun, an 18-year-old king, died. They put his body in a tomb. Inside the tomb there were treasures and a curse…

Go into the tomb and die!

In 1922, two Englishmen, Howard Carter and Lord Carnarvon, went to the Valley of the Kings. On 4th November, one of Carter's men found something...

У Стародавньому Єгипті помер 18-річний цар Тутанхамон. Вони поклали його тіло в гробницю. Всередині гробниці були скарби і прокляття...

Іди в гробницю і помри!

У 1922 році двоє англійців Говард Картер і лорд Карнарвон вирушили в Долину царів. 4 листопада один із людей Картера знайшов щось...

1. Look, sir! - Дивіться, сер!

Yes! At last. - Так! Нарешті.

2. Howard Carter and Lord Carnarvon opened the tomb. - Говард Картер і лорд Карнарвон відкрили гробницю.

The curse, sir! The curse! - Прокляття, сер! Прокляття!

3. Inside the tomb there were chairs, boxes of food, treasures and gold. - Усередині гробниці були стільці, ящики з їжею, скарбами та золотом.

4. The mummy of Tutankhamun was there, too. - Була там і мумія Тутанхамона.

He died 3000 years ago! - Він помер 3000 років тому!

5. But Lord Carnarvon never saw the treasures. A mosquito bit him and he died. Was it the curse? -  Але лорд Карнарвон ніколи не бачив скарбів. Його вкусив комар і він помер. Це було прокляття?

 

Page 39

Exercise 2

1. Who opened the tomb? - Howard Carter and Lord Carnarvon opened the tomb. - Хто відкрив могилу? - Говард Картер і лорд Карнарвон відкрили гробницю.

2. How old was Tutankhamun when he died? - He was 18. - Скільки років було Тутанхамону, коли він помер? - Йому було 18.

3. What was inside the tomb? - Chairs, boxes of food, treasures, gold and the mummy of Tutankhamun were in the tomb. - Що було всередині гробниці? - У гробниці були стільці, ящики з їжею, скарби, золото і мумія Тутанхамона.

4. Did Lord Carnarvon see the treasures? - No, he didn’t. He died. - Чи бачив лорд Карнарвон скарби? - Ні, не зробив. Він помер.

5. How did Lord Carnarvon die? - A mosquito bit him and he died. - Як помер лорд Карнарвон? – Його комар вкусив і він помер.

 

Exercise 3

How did she die? - Як вона померла?

A snake bit her. - Її вкусила змія.

How old was she? - Скільки їй було років?

22. - 22.

ItsShukura. - Це Шукура.

Yes, thatsright. - Так, правильно.

How did he die? - Як він помер?

A snake bit him. - Його вкусила змія.

How old was he? - Скільки йому було років?

24. - 24.

It’s Keket. - Це Кекет.

Yes, that’s right. - Так, правильно.

How did he die? - Як він помер?

A mosquito bit him. - Його вкусив комар.

How old was he? - Скільки йому було років?

12. - 12.

It’s Tum. - Це Тум.

Yes, that’s right. - Так, правильно.

How did she die? - Як вона померла?

A mosquito bit her. - Її вкусив комар.

How old was she? - Скільки їй було років?

14. - 14.

It’s Heru. - Це Херу.

Yes, that’s right. - Так, правильно.

 

Page 40

Exercise 1

1. There are two deserts in Egypt. - Present - У Єгипті дві пустелі.

2. Egyptians speak Arabic. - Present - Єгиптяни розмовляють арабською.

3. Egyptians made cat mummies. - Past - Єгиптяни робили мумії котів.

4. The Nile River is in Egypt. -  Present - Річка Ніл знаходиться в Єгипті.

5. Egyptian camels have got one hump. - Present - Єгипетські верблюди мають один горб.

6. Egyptians play football. - Present - Єгиптяни грають у футбол.

7. Egyptians taught monkeys to pick fruit from trees. - Past - Єгиптяни навчили мавп збирати плоди з дерев.

8. The weather in Egypt is very hot. - Present - Погода в Єгипті дуже спекотна.

9. Egyptians wore wigs at celebrations. - Past - Єгиптяни носили перуки на святах.

 

Exercise 2

- Egyptians made cat mummies. - Єгиптяни робили мумії котів.

- Past - Минулий

- Yes, thatsright. - Так, правильно.

 

Page 41

Exercise 1

Hello John,

How are you? Last month, my family and I went on a trip to Egypt. It was very hot and sunny there. We rode camels to the Pyramids of Giza. They were very big. I took a lot of photos. We saw mummies at the museum. They were scary, but they were interesting too! I liked the mummies' treasures! Egypt was fun!

Kevin

Привіт Джон,

Як справи? Минулого місяця ми з родиною поїхали в подорож до Єгипту. Там було дуже жарко і сонячно. Ми каталися на верблюдах до пірамід Гізи. Вони були дуже великі. Я зробив багато фотографій. Ми бачили мумії в музеї. Було страшно, але й цікаво! Мені сподобалися скарби мумій! В Єгипті було весело!

Кевін

What Kevin liked about his trip to Egypt.

Kevin liked the mummy's treasures. - Кевіну сподобались скарби мумії.

 

Exercise 2

1. Kevin saw museum. - Кевін побачив музей.

2. He rode camels. - Він їздив на верблюдах.

3. He saw mummies at the museum. - Він бачив мумії в музеї.

4. Kevin took a lot of photos. - Кевін зробив багато фотографій.

 

Exercise 3

Hello Olga,

This summer I went with my family to the cultural capital of Ukraine - Lviv. It was very beautiful there. We walked a lot and visited various interesting museums. It was rainy, but it didn't spoil my experience. We visited one of the most beautiful theaters in the world. I really enjoyed this trip!

Olena

Привіт Ольга,

Цього літа я з родиною їздила до культурної столиці України – Львова. Там було дуже красиво. Ми багато гуляли та відвідували різні цікаві музеї. Був дощ, але це не зіпсувало мої враження. Ми побували в одному з найкрасивіших театрів світу. Мені дуже сподобалася ця подорож!

Олена

 

Page 42-43

Exercise 1

1. It's Thursday morning. Archie is talking to his friend Valerie. They are at school. 'OK, children. Please get on the bus,' says their teacher, Mrs Harper.

Ранок четверга. Арчі розмовляє зі своїм другом Валері. Вони в школі. «Добре, діти. Будь ласка, сідайте в автобус», — каже їхня вчителька місіс Гарпер.

2. Archie and his classmates are at the museum now. Mrs Harper is showing the children a mummy. This mummy is from Egypt,' says Mrs Harper. 'He was a prince.' 'Wow!' says Archie. 'What was his name?' 'Prince Nebi,' says Mrs Harper.

Арчі та його однокласники зараз у музеї. Місіс Харпер показує дітям мумію. «Ця мумія з Єгипту», — каже місіс Гарпер. «Він був принцом». «Ого!» каже Арчі. «Як його звали?» «Принц Небі», — каже місіс Гарпер.

3. 'How did he die, Mrs Harper?' asks Valerie. 'A snake bit him,' says Mrs Harper. 'Oh, how sad,' says Valerie. 'How old was he when he died?' asks Archie. 'He was 12 years old,' says Mrs Harper.

«Як він помер, місіс Гарпер? », - питає Валерій. «Його вкусила змія», - каже місіс Гарпер. «Ой, як сумно», — каже Валері. «Скільки йому було років, коли він помер?», - запитує Арчі. «Йому було 12 років», - каже місіс Гарпер.

4. The prince always wore a special ring. When he died, his family put the ring in his tomb. Look! This is the ring,' says Mrs Harper.

«Принц завжди носив особливий перстень. Коли він помер, його родина поклала перстень у його могилу. Подивіться! Це каблучка», — каже місіс Гарпер.

5. 'Look, Archie. I have got a ring too. It's beautiful. My dad bought it for my birthday,' says Valerie. 'Wow!' says Archie.

«Дивись, Арчі. У мене теж є каблучка. Це красиво. Мій тато купив його на день народження», — розповідає Валері. «Ого!», - каже Арчі.

Where did Archie’s class go on Thursday morning? - Куди пішов клас Арчі в четвер вранці?

Archie's class went to the museum on Thursday morning. - Клас Арчі пішов в музеї в четвер вранці.

 

Page 44

Exercise 1

Watched - Дивився.

Walked - Ходив.

Smelled - Пахнув.

Listened - Слухав.

Invented - Винайдений.

Painted - Пофарбований.

 

Exercise 2

In the past people liked this city. - У минулому людям подобалося це місто.

They talked about it, it was pretty. - Вони говорили про це, це було гарно.

They lived here in this place, - Вони жили тут, у цьому місці,

Invented things, painted their face. - Вигадували речі, малювали їм обличчя.

They fished in the river, played in the sun. - На річці ловили рибу, гралися на сонечку.

They always had lots of fun. - Їм завжди було дуже весело.

liked, talked, lived, invented, painted, fished, played.

 

Page 45

Exercise 1

1. Egyptians ... the body in bandages, - b. wrapped - Єгиптяни обмотували тіло бинтами.

2. People ... Spanish in Colombia today, - a.speak - Сьогодні в Колумбії люди розмовляють іспанською.

3. Egyptian camels ... one hump, - a. have got - Єгипетські верблюди мають один горб.

4. We ... the football game on TV last night, - b. watched - Вчора ввечері ми дивилися футбольний матч по телевізору.

5. Helenalways ... postcardswhenshegoesonatrip, - a. buys - Хелен завжди купує листівки, коли їде в подорож.

6. Andy... Mary how to play his new computer game yesterday. - b. taught - Вчора Енді навчив Мері грати в його нову комп’ютерну гру.

 

Exercise 2

1. Paul usually takes photos of animals. - True - Пол зазвичай фотографує тварин.

2. Last year he went to Canada. - True - Минулого року він поїхав до Канади.

3. He wanted to take photos of treasures. - False - Він хотів сфотографувати скарби.

4. Paul only saw frogs. - True - Павло бачив лише жаб.

5. When it started raining, he went into a cave. - True - Коли почався дощ, він пішов у печеру.

6. When he woke up, he saw a bear. - True - Прокинувшись, він побачив ведмедя.

 

Exercise 3

What did you do yesterday? - Що ти робив вчора?

I woke up at nine o’clock.- Я прокинувся о дев'ятій.

What do you do on Saturday? - Що ти робиш у суботу?

I do a project. - Я роблю проект.

What don't you do on Monday? - Що ти не робиш у понеділок?

I don't ride my bike. - Я не їжджу на велосипеді.

What do you do on Friday? - Що ти робиш у п'ятницю?

I buy new clothes. - Я купую новий одяг.

What didn't you do yesterday? - Що ти не робив учора?

I didn't play football. - Я не грав у футбол.

 

Page 46

Exercise 1

1. pyramid - піраміда

2. treasure - скарби

3. gold - золото

4. tomb - могила

5. camel - верблюд

6. desert - пустеля

7. wig - перука

8. mummy - мумія

9. bandages - бинти

10. mosquito - москіти

11. celebration - святкування

12. classmates - однокласники

13. prince - принц

14. ring - каблучка

 

Exercise 2

1. stomach - шлунок

2. body - тіло

3. brain - мозок

4. face - обличчя

5. hump - горб

 

Exercise 3

1. dry - Сухшити

2. do a project - Роботи проект

3. draw - Малювати

4. wake up - Просинатись

5. die - Помирати

6. bite - Кусати

7. wrap - Обгортати

8. teach - Вчити

9. speak - Розмовляти

 

Exercise 4

Egypt - Egyptian

Єгипт - Єгиптянин

 

Exercise 5

1. AncientEgyptianswrappedmummiesinbandages. - Стародавні єгиптяни замотували мумії в бинт.

2. - DidAlexwakeupattenoclockyesterday? - Yes, hedid. - Олексій прокинувся вчора о десятій годині? - Так, він зробив.

3. - How did he die? - A mosquito bit him. - Як він помер? - Його вкусив комар.

Інші завдання дивись тут...