Інші завдання дивись тут...

Page 61

Exercise 1

Road Safety - Безпека руху

We’re in the car with Joe and Jules - Ми в машині з Джо та Джулз

Let’s be safe and follow the rales! - Бережімося та стежимо за хрипами!

Fasten your seat belt. - Пристебніть ремінь безпеки.

Be careful, Joe! - Будь обережний, Джо!

Don’t stick your head - Не сунь голову

Out of the window! - З вікна!

We’re on our bikes with Joe and Jules - Ми на наших велосипедах з Джо та Джулз

Let’s be safe and follow the rules! - Бережімося та дотримуймося правил!

Keep both hands - Тримайте обидві руки

on the handlebars. - на кермі.

Wear a helmet. - Носіть шолом.

Watch out for cars! - Стережіться автомобілів!

We’re outside with Joe and Jules - Ми надворі з Джо та Джулз

Let’s be safe and follow the rules! - Бережімося та дотримуймося правил!

Walk on the pavement - Ходити по бруківці

Be careful, Katherine! - Будь обережна, Кетрін!

Look both ways - Подивіться в обидві сторони

Then cross at the crossing. - Потім перетнути на перехресті.

Fasten your seat belt. - Пристебніть ремінь безпеки.

Don’t stick your head out of the window! - Не висувай голову у вікно!

Keep both hands on the handlebars. - Тримайте обидві руки на кермі.

Walk on the pavement. - Ходи по тротуару.

Look both ways then cross at the crossing. - Подивіться в обидва боки, а потім перейдіть на перехресті.

 

Exercise 2

Fastenyourseatbelt. – Пристебніть ремінь безпеки.

Don’t stick your head out of the window! – Не висувай голову з вікна!

Look both ways then cross at the crossing. – Подивіться в обидва боки, а потім перейдіть на перехресті.

Don’t stick your hands out of the window! – Не висувай руки з вікна!

 

Exercise 3

1. Fasten your seat belt. – Пристебніть ремінь безпеки.

2. Don’t stick your head out of the window! – Не висувай голову з вікна!

3. Look both ways then cross at the crossing. – Подивіться в обидва боки, а потім перейдіть на перехресті.

4. Don’t stick your hands out of the window! – Не висувай руки з вікна!

 

Page 62

Exercise 1

1. Good morning, class. Let’s go on a school trip. Where, Mrs Holden? Let’s visit the zoo. Yes! – Доброго ранку, клас. Йдемо на шкільну екскурсію. Куди, місіс Холден? Давайте відвідаємо зоопарк. Так!

2. Wow! How do we get there? By bus. – Вау! Як ми туди потрапимо? Автобусом.

3. How long does it take by bus? It takes about 40 minutes, Greg. Yeah! – Скільки часу їхати автобусом? Це займає близько 40 хвилин, Грег. Так!

4. What time does the bus arrive at the bus stop? The bus arrives at the bus stop at 10.05 in the morning. – О котрій годині автобус прибуває на зупинку? Автобус прибуває на зупинку о 10.05 ранку.

5. What time does the bus leave the bus stop? The bus leaves at 10.10 in the morning. It’s 9.50. So, come on! – О котрій годині автобус відправляється від зупинки? Автобус відправляється о 10.10 ранку. Зараз 9.50. Отже, давай!

6. Is that all, Greg? Yes. Thank you, Mrs Holden. Let’s go then. – Це все, Грег? Так. Дякую, місіс Холден. Тоді ходімо.

Сhildren want to visit the zoo. – Діти хочуть відвідати зоопарк.

 

Page 63

Exercise 2

1. How can the children get to the zoo? - Як дітям потрапити в зоопарк?

A. By bus. - A. Автобусом.

2. What time does the bus arrive at the bus stop? - О котрій годині автобус прибуває на зупинку?

B. It arrives at 10.05. - B. Прибуває о 10.05.

3. What time does the bus leave the bus stop? - О котрій годині автобус відходить від зупинки?

B. It leaves at 10.10. - В. Відправляється о 10.10.

 

Exercise 3

1. The party is at- Вечірка о 5.30.

b 5.30.

2. It takes …minutes to get there by bus. - Поїздка на автобусі займе 15 хвилин.

a 15

3. The bus leaves at … - Автобус відправляється о 5.15.

a 5.15.

 

Exercise 4

What time does the bus arrive? - О котрій годині прибуває автобус?

It arrives at 10.15. – Він прибуває о 10.15

What time does the bus leave? - О котрій годині відбуває автобус?

It leave at 10.30. – Він відбуває о 10.30.

What time does the train arrive? – О котрій годині прибуває поїзд?

It arrives at 9.45. – Прибуває о 9.45.

What time does the train leave? - О котрій годині відбуває поїзд?

It leave at 10.05. – Він відбуває о 10.05.

What time does the plain arrive? – О котрій годині прибуває літак?

It arrives at 11.20. – Прибуває об 11.20.

What time does the plain leave? - О котрій годині відбуває літак?

It leave at 11.50. – Він відбуває о 11.50.

 

Exercise 5

I go to school by bus. It takes twenty minutes. – Я їду до школи автобусом. Це займає двадцять хвилин.

I go to school on foot. It takes five minutes. – Я ходжу до школи пішки. Це займає п’ять хвилин.

 

Page 64

Exercise 1

Different means of transport - Різні види транспорту

(l) A tuk-tuk looks like а -  (l) Тук-тук виглядає як

motorbike with three wheels. - мотоцикл з трьома колесами.

The driver sits in the front, and - Водій сидить попереду, і

two to three people can sit in - можуть сидіти дві-три людини

the back. Many tourists take - позаду. Багато туристів беруть

tuk-tuks in Thailand. Riding - тук-туки в Таїланді. Верхова їзда

in tuk-tuks is fun, and it’s - на тук-туках весело, і це

exciting too! - теж захоплююче!

(2) Gondolas are long boats. In -  (2) Гондоли — це довгі човни. в

the past, people used them in - минулому, люди використовували їх у

Venice, Italy, to get from one - Венеції, Італії, щоб добратись від одного

place to another. Gondolas are - місця до іншому. Гондоли є

very slow. Riding in a gondola - дуже повільні. Катання в гондолі

isn’t very comfortable, but - не дуже зручне, але

tourists love it! - туристам подобається!

(3) People ride snow mobiles on - (3) Люди катаються на снігоходах на

snow. Snow mobiles haven’t - снігу. Снігоходів немає

got wheels. They have got - колес. Вони мають

skis. They can go very fast. - лижі. Вони можуть йти дуже швидко.

Snow mobile drivers wear a - Водії снігоходів носять

helmet and very warm clothes. - шолом і дуже теплий одяг.

It can get very cold on a - Може бути дуже холодно на

snow mobile! - снігоході!

1. b;

2. a;

3. c.

 

Page 65

Exercise 2

1. It has got wheels. - Має колеса. - b

2. It’s a kind of boat. - Це свого роду човен. - a

3. It hasn’t got wheels. - У нього немає коліс. - c

4. It’s slow. – Це повільне. - а

5. Drivers wear warm clothes. – Водії одягнені в теплий одяг. - с

6. Touriststakeit. – Туристи любять цей вид транспорту. - b

 

Exercise 3

1. a (plane);

2. c (boat);

3. d (train);

4. b (bike).

 

Exercise 4

Travelling by gondola is slow. – Подорож на гондолі повільна.

Go to school is fun. – Ходити до школи - це весело.

Traveling by bike is comfortable. – Подорожувати на велосипеді комфортно.

Play the guitar is exciting. – Грати на гітарі цікаво.

Traveling by snowmobile is fun. – Подорожувати на снігоході весело.

 

Exercise 5

Riding a motorbike is exciting. - Їзда на мотоциклі – це захоплююче.

Traveling by train is exciting. - Подорожувати поїздом - це захоплююче.

Traveling by car is comfortable. - Подорожувати на машині комфортно.

 

Page 66

Exercise 1

1. - Hello. - 1. - Привіт.

- Hello. Can I help you? - Привіт. Чи можу я вам допомогти?

- I’d like a ticket for Lviv, please. - Мені, будь ласка, квиток до Львова.

2. What time does the train leave? - 2. О котрій годині відправляється поїзд?

The train for Lviv leaves in twenty minutes. - Потяг до Львова відправляється за двадцять хвилин.

3. Is the ticket expensive? - 3. Чи дорогий квиток?

Yes, it is. It’s fifty hryvnias and twenty kopiyok. - Так. Це п’ятдесят гривень двадцять копійок.

Wow, that’s expensive. OK. One ticket, please. - Вау, це дорого. Добре. Будь ласка, один квиток.

Here you go. Bye. - Ось. До побачення

Thank you. Bye. - Дякую. До побачення.

 

Page 67

Exercise 1

1. Useanemptycartonofjuiceanddecorateitsoitresemblesaboat. - Використовуй порожню коробку з-під соку та прикрась її так, щоб вона нагадувала човен.

2. Draw a plane on a piece of paper. Colour it in and glue some glitter on it. - Накресли на аркуші паперу площину. Розфарбуй її та наклей на неї блискітки.

3. Draw a train on a piece of paper. Colour it in and decorate it. - На аркуші паперу намалюй поїзд. Розфарбуй його та прикрась.

4. Use an egg carton and glue some wheels onto it. Then glue pictures of people inside. - Використовуй коробку для яєць і приклей на неї колеса. Потім приклей всередину зображення людей.

 

Exercise 2

My favourite means of transport is the bus. Tickets for the bus are cheap. I take the bus to school every day. - Мій улюблений транспорт – автобус. Квитки на автобус дешеві. Я щодня їду автобусом до школи.

 

Page 68-69

Exercise 1

There is a treasure hunt at school. Zoe, Lucy, Dylan and Tony are a team. 'Go to my classroom and find a clue. The clues can help you find the treasure,' says Mrjones.

У школі йде пошук скарбів. Зої, Люсі, Ділан і Тоні - це команда. «Іди в мій клас і знайди підказку. Підказки можуть допомогти вам знайти скарб», - каже Мрйонес.

Lucy sees a clue on the board: There is a zebra in this room, but it hasn't got teeth. What colour is it? 'Zebra? Oh, look! Cross at the zebra crossing! The zebra crossing! The stripes are white! Mrs White's room! Let's go there!' says Zoe.

Люсі бачить підказку на дошці: у цій кімнаті є зебра, але вона не має зубів. Який це колір? «Зебра? О, подивіться! Хрест на зебрі! Зебра! Смужки білі! Кімната місіс Вайт! Пішли туди!», -  каже Зої.

In Mrs White's classroom, Dylan reads a clue on the board: 'What time does the school bus leave from school? Go to this room. Riding them is fun! Hmmm... the school bus leaves at 1.55,' says Dylan. 'No, Dylan. It leaves at two o'clock! It's classroom 2. Let's go to classroom 2!' says Zoe.

У класі місіс Уайт Ділан читає підказку на дошці: «О котрій годині відправляється шкільний автобус зі школи?». Іди в цю кімнату. Їхати весело! Хм... шкільний автобус відправляється о 1.55, — каже Ділан. «Ні, Ділане. Вирушає о другій годині! Це клас 2. Ходімо до класу 2!», - каже Зої.

In classroom 2, Lucy sees a picture of a tuk-tuk. 'Riding in tuk-tuks is fun!' she says. 'Look! Another clue! Find the black and white horses in the red and yellow room.' says Tony. 'It's the art classroom. The walls are red and yellow! Let's go!' says Zoe.

У класі 2 Люсі бачить зображення тук-тука. «Їздити на тук-туках — це весело!», - вона каже. «Дивіться! Ще одна підказка! Знайдіть чорно-білих коней у червоно-жовтій кімнаті», - каже Тоні. «Це клас мистецтва. Стіни червоно-жовті! Ходімо!», - каже Зої.

'Black and white horses.... Chess!' says Dylan. 'Here's a clue: There's a mouse in this room, but it hasn't got ears,'says Tony. 'It's the computer mouse,' says Dylan.

«Коні чорно-білі... Шахи!», - каже Ділан. «Ось підказка: у цій кімнаті є миша, але вона не має вух», - каже Тоні. «Це комп’ютерна миша», - каже Ділан.

'Wow! Look! The treasure is tickets to the zoo!' says Zoe. The children are happy.

'Ого! Подивіться! Скарб — це квитки в зоопарк!», - каже Зої. Діти щасливі.

The treasure is tickets to the zoo. - Cкарб це квитки до зоопарку.

 

Page 70

Exercise 1

Down - Вниз

Brown - Коричневий

Mouse - Миша

House - Будинок

 

Exercise 2

Thebrownhouse - Коричневий будинок

Inasmalltown - У маленькому містечку

There is a brown house. - Є коричневий будинок.

A cow is on the house, - У хаті корова,

And it can't get down. - І не може спуститися.

It can't get down! - Воно не може впасти!

brown, house, town, cow, down

 

Page 71

Exercise 1

1. Alwayslookbothwaysandthencrossatthe crossing. - Завжди дивіться в обидві сторони, а потім переходьте на переході.

2. Don't stick your hand out of the window. - Не висуйте руку з вікна.

3. Tom went to work by taxi because there were no buses.- Том їхав на роботу на таксі, бо автобусів не було.

4. Always fasten your seatbelt in the car. - Завжди пристібайте ремінь безпеки в автомобілі.

5. Kate rides her bike to school. She always keeps both hands on the Handlebar and wears a helmet.- Кейт їде на велосипеді до школи. Вона завжди тримає обидві руки на кермі і носить шолом.

6. Walk on the pavement! - Ходи по тротуару.

 

Exercise 2

1. Ittakesabout 50 minutestogettoAshevilleForest. - До Ешвільського лісу можна дістатися приблизно за 50 хвилин. - False

2. Thetrainleavesat 09.20 inthemorning. - Поїзд відправляється о 09.20 ранку. - False

3. ItarrivesatAshevilleForestat 10.45. - Він прибуває в Ешвільський ліс о 10.45. - True

4. The ticket is £4.00.- Квиток коштує 4.00 фунтів стерлінгів. - False

 

Exercise 3

1. - How do you get to school? - Як ти добираєшся до школи?

- By bus. - Автобусом.

2. - How long does it take? - Скільки часу це займає?

- It takes about 10 minutes. - Це займає близько 10 хвилин.

3. - What time do you arrive at school? - О котрій годині ти приходиш до школи?

- I arrived at school at 9.00. - Я прийшов до школи о 9.00.

4. - What time do you leave? - О котрій годині ви їдете?

- I leaves at 13.50. - Виїжджаю о 13.50.

 

Page 72

Exercise 1

1. fastenyourseatbelt- пристебніть ремінь безпеки

2. stick your hand out of the window - висунути руку з вікна

3. leave - відбувати

4. arrive - прибувати

 

Exercise 2

1. ticket - квиток

2. slow - повільно

3. cheap - дешево

4. expensive - дорогий

5. exciting - захоплююче

6. warm - теплий

 

Exercise 3

1. ticket - квиток

2. helmet - шолом

3. handlebars - кермо

4. pavement - тротуар

5. zebracrossing - пішохідний перехід

6. busstop - автобусна зупинка

7. treasurehunt - полювання за скарбами

8. team - команда

9. clue - підказка

10. classroom - класна кімната

11. snowmobile - снігохід

12. motorbike - мотоцикл

13. wheel - колесо

14. driver - водій

15. taxi - таксі

16. stripes - смужки

17. pounds - фунт

18. реnсе - пені

 

Exercise 4

1. - How does she get there? - Як вона дістатися туди?

- On foot. - Пішки.

2. - How long does it take by bus? - Скільки часу це займає автобусом?

- It takes forty minutes. - Це займає сорок хвилин.

3. Travelling by motorbike is exciting. - Подорожувати на мотоциклі - це захоплююче.

4. - How much is it? - Скільки це коштує?

- It's three pounds and fifty pence. - Три фунти і п'ятдесят пенсів.

- How much are they? - Скільки їх?

- They're seven pounds. - Їх сім фунтів.

Інші завдання дивись тут...