Інші завдання дивись тут...

Page 73

Exercise 1

1. Which is bigger? - Хто більший?

А a gorilla

2. Which elephant has got smaller ears? - У якого слона менші вуха?

В the Asian elephant

3. Which camel has got more humps? - У якого верблюда більше горбів?

В the Boсtrian

4. How tall is a giant panda? - Який зріст великої панди?

А about 1 - 2 m

5. How much does a polar bear weigh? - Скільки важить білий ведмідь?

А about 385-410 kg

6. Which is stronger? - Хто сильніший?

А a rhino

 

Exercise 2

Which is bigger, a gorilla or a monkey? - Хто більший, а горила чи мавпа?

A gorilla is bigger than a monkey. - Горила більша за мавпу.

 

Exercise 3

A monkey is smaller than a gorilla. - Мавпа менша за горилу.

A rhino is stronger than a hippo. - Носоріг сильніший за бегемота.

The Boсtrian camel has got more humps than the Arabian. - Ботрійський верблюд має більше горбів, ніж аравійський.

 

Page 74

Exercise 1

1. The children are in Anna’s garden. Greg is reading his new dinosaur book.

Діти в саду Анни. Грег читає свою нову книгу про динозаврів.

А: My favourite dinosaur is Tyrannosaurus rex. It is really scary. What’s your favourite dinosaur?

Мій улюблений динозавр - Тиранозавр рекс. Він справді страшний. Який твій улюблений динозавр?

2. G: My favourite dinosaur is Utahraptor. It was more dangerous than T. rex.

Мій улюблений динозавр - Ютараптор. Він був небезпечніше, ніж тиранозавр рекс.

А: Yeah, but T. rex had a big brain. It was very intelligent.

Так, але Т. Рекс мав великий мозок. Він був дуже розумним.

3. T. rex had a big brain, but Troodon was more intelligent.

Т. рекс мав великий мозок, але Троодон був розумнішим.

4. А: Um...Greg, I found something. Come here.

Гм... Грег, я щось знайшла. Ходи сюди.

G: It looks like a dinosaur bone! Let’s look in my book.

Схоже на кістку динозавра! Давай заглянемо в мою книгу.

5. G: It’s a Utahraptor bone!

Це кістка Ютараптора!

А: No, it isn’t. It’s a T. rex bone!

Ні, це не так. Це кістка Т. рекса!

6. G: Look! Pudding has got a bone!

Подивися! У Пудинга кісточка!

А: They’re not dinosaur bones.

Це не кістки динозавра.

Greg's book about dinosaurs. - Книга Грега про динозаврів.

 

Page 75

Exercise 2

1. Т. rexwasmoredangerousthanUtahraptor. - Т. Рекс був небезпечнішим, ніж Ютараптор. - False

2. Utahraptorwasanintelligentdinosaur. - Ютараптор був розумним динозавром. - False

3. Anna'sfavouritedinosaurisT. rex. - Улюблений динозавр Анни - Т. Рекс. -  True

4. Т. rexwasmoreintelligentthanTroodon. - Т. рекс був розумнішим за Троодона. - False

5. Greg'sfavouritedinosaurisTroodon. - Улюблений динозавр Грега - Троодон. - False

6. Thebonesaredinosaurbones. - Кістки - це кістки динозавра. - False

 

Exercise 3

Stegosaurus - big, heavy, long, strong.

Troodon - intelligent, small, short, thin.

T. rex - dangerous, intelligent, scary, heavy, big, long, tall, heavy.

 

Exercise 4

Troodon was smaller than T. rex. - Троодон був меншим за T. Рекс.

Troodon had a bigger brain than Stegosaurus. - Троодон мав більший мозок, ніж стегозавр.

Troodon was more intelligent than Stegosaurus. - Троодон був розумніший за стегозавра.

Т. rex was more dangerous than Troodon. - Т. Рекс був небезпечніший за Тродона.

Troodon was an intelligent dinosaur than Utahraptor. - Троодон був розумнішим динозавром, ніж Ютараптор.

 

Page 76

Exercise 1

Everyday heroes

Повсякденні герої

My name’s Denzel. I live in the USA. I’m the biggest fan of basketball. It is one of the most popular sports in my country. This is my hero. He is a basketball player. His name is Steve Serio and he is from the USA. He is the fastest in his team.

Мене звати Дензел. Я живу в США. Я найбільший фанат баскетболу. Це один із найпопулярніших видів спорту в моїй країні. Це мій герой. Він баскетболіст. Його звати Стів Серіо, він із США. Він найшвидший у своїй команді.

My name’s Chen. I live in Lanzhou, in China. In Lanzhou you can see the Yellow River. It is one of the longest rivers in the world. My hero is Chad Pregracke. He is from Mississippi, USA. He helps clean rivers. He helped clean the Mississippi River and made it a cleaner place for the fish. He loves the environment and I love the environment too. I want to help clean the Yellow River in my city.

Мене звуть Чень. Я живу в Ланьчжоу, Китай. У Ланьчжоу можна побачити Хуанхе. Це одна з найдовших річок світу. Мій герой — Чед Преграке. Він з Міссісіпі, США. Він допомагає очищати річки. Він допоміг очистити річку Міссісіпі та зробив її чистішим місцем для риби. Він любить довкілля, і я теж люблю довкілля. Я хочу допомогти очистити Хуанхе у своєму місті.

My name’s Alia. I am from India. I am the youngest in my family. I have got two older brothers. My hero is my mum. She works every day, but she cleans the house and cooks food for her family too. She is the happiest and strongest person I know. W hen I grow up I want to be like her.

Мене звати Алія. Я з Індії. Я наймолодший у своїй родині. У мене є два старші брати. Мій герой - моя мама. Вона працює кожен день, але вона також прибирає будинок і готує їжу для своєї сім'ї. Вона найщасливіша і найсильніша людина, яку я знаю. Коли я виросту, я хочу бути схожою на неї.

1. Denzel's hero is called Steve Serio. - Героя Дензела звуть Стів Cepio.

2. Chen's hero is called Chad Pregracke. - Героя Чена звуть Чад Преграке.

3. Alia's hero is her mother. - Герой Алії - її мати.

 

Page 77

Exercise 2

1. Who is Denzel's favourite hero? - Хто улюблений герой Дензела?

Denzel's hero is called Steve Serio. - Героя Дензела звуть Стів Cepio.

2. Who is Chen's favourite hero? - Хто улубленний герой Чена?

Chen's hero is called Chad Pregracke. - Героя Чена звуть Чад Преграке.

3. Does Chen want to clean the Yellow River? - Чи хоче Чен відчистити Жовту Річку?

Yes, he wants to help him clean the river. - Так, він хоче допомогти йому очистити річку.

4. Where's Alia from? - Звідки Алія?

Alia from india. - Алія з Індії.

5. Who is Alia's favourite hero? - Хто улюблений герой Алії?

Alia's hero is her mother. - Герой Алії - її мати.

 

Exercise 3

1. с;

2. а;

3. b.

 

Exercise 4

Who’s the funniest person in your family? - Хто найсмішніша людина у вашій родині?

My sister is the funniest person in my family. - Моя сестра - найвеселіша людина в моїй сім'ї.

Who’s the youngest person in your family? - Хто наймолодший у вашій родині?

My brother is the youngest person in my family. - Мій брат - наймолодша людина в моїй сім'ї.

Who’s the oldest person in your family? - Хто найстарший у вашій родині?

My grandfather is the oldest person in my family. - Мій дідусь – найстарший у моїй родині.

Who’s the most intelligent person in your family? - Хто найрозумніша людина у вашій родині?

My mother is the most intelligent person in my family. - Моя мама найрозумніша людина в моїй родині.

Who’s the shortest person in your family? - Хто найнижчий у вашій родині?

My sister is the shortest person in my family. - Моя сестра - найнижча людина в моїй родині.

Who’s the tallest person in your family? - Хто найвищий у вашій родині?

My father is the tallest person in my family. - Мій батько найвища людина в моїй родині.

 

Page 78

Exercise 1

I like playing basketball because it’s fun. - Мені подобається грати в баскетбол, тому що це весело.

I hate playing basketball because it’s hard. - Я ненавиджу грати в баскетбол, тому що це важко.

I enjoy playing football because it’s easy. - Мені подобається грати у футбол, тому що це легко.

I don't like playing football because it’s boring. - Я не люблю грати у футбол, тому що це нудно.

I love skiing because it’s exciting. - Я люблю кататися на лижах, тому що це захоплююче.

I hate skiing because it’s hard. - Я ненавиджу кататися на лижах, тому що це важко.

 

Page 79

Exercise 1

Му hero is Viktor Tsyhankov. He is a famous football player. He is Ukrainian. He can run really fast. He plays for a Ukrainian football team. I think he's the best player in the world!

- Мій герой - Віктор Циганков. Він відомий футболіст. Він українець. Він може бігати дуже швидко. Виступає за збірну України з футболу. Я думаю, що він найкращий гравець світу!

 

Exercise 2

1. Name: Viktor Tsyhankov

2. Sport: Football

3. Nationality: Ukrainian

4. Alex thinks: He's the best player in the world

 

Page 80-81

Exercise 1

1. Alice and Matt were at school last Monday. They wanted to write an article on the environment. 'Let's write about Longwood Forest for the school newspaper,' said Matt. 'Great!' said Alice.

Еліс і Мет були в школі минулого понеділка. Вони хотіли написати статтю про екологію. «Давайте напишемо про Лонгвудський ліс для шкільної газети», — сказав Мет. «Чудово!», — сказала Аліса.

2. The children went to Longwood Forest. 'Look at those people!' said Matt. 'Oh, no! What are they doing?' asked Alice. 'We are cutting down the trees! We want to build the biggest shopping centre in the city!' said the man.

Діти пішли в ліс Лонгвуд. «Погляньте на цих людей!», — сказав Метт. «О ні! Що вони роблять?», — запитала Аліса. «Ми вирубуємо дерева! Ми хочемо побудувати найбільший торговий центр у місті!», — сказав чоловік.

3. 'Matt, take a photo!' said Alice. 'OK! Let's go back to school!' said Matt.

«Мет, сфотографуй!», —  сказала Аліса. «ОК! Повертаємося до школи!», —  сказав Метт.

4. The children wrote an article for the school newspaper. 'SAVE THE FOREST!' said Matt. 'I like it,' said Alice.

Діти написали статтю для шкільної газети. «ЗБЕРЕЖІТЬ ЛІС!», —  сказав Метт. «Мені подобається», — сказала Аліса.

5. They gave the newspaper to students and their parents.

Вони подарували газету учням та їх батькам.

6. One student's father worked for a big newspaper. 'I like this article. We can help too! Let's put it in our newspaper,' said Mr Harper.

Батько одного студента працював у великій газеті. «Мені подобається ця стаття. Ми теж можемо допомогти! Давайте опублікуємо це в нашій газеті», — сказав містер Гарпер.

7. People read the newspaper and wanted to help. 'Look at all these people, Alice. Now we can save the forest. We can all be heroes,' said Matt.

Люди читали газету і хотіли допомогти. «Поглянь на всіх цих людей, Еліс. Тепер ми можемо врятувати ліс. Ми всі можемо бути героями», — сказав Метт.

8. In the end, they didn't make a big shopping centre and they didn't cut down any more trees. People saved Longwood Forest and protected the environment.

Зрештою, великого торгового центру не зробили і дерева більше не вирубували. Люди врятували Лонгвудський ліс і захистили навколишнє середовище.

Alice and Matt saved the forest. – Еліс і Мет врятували ліс.

 

Page 82

Exercise 1

Slow - Повільний

Pillow - Подушка

Cow - Корова

Town - Місто

 

Exercise 2

In the town of Small Bay -  У містечку Смол Бей

In the town of Small Bay - У містечку Смол Бей

It’s a sunny day. - Cонячний день.

A cow is near the tree - Біля дерева корова

What does it see?- Що воно бачить?

In the town of Small Bay - У містечку Смол Бей

Two boys are playing. - Два хлопчики грають.

Theyrethrowingpillows - Вони кидають подушки

Out of the windows. - З вікон.

Every day they play, play, play - Кожен день вони грають, грають, грають

In the town of Small Bay.- У містечку Смол Бей.

1. throwing, pillows, windows

2. town, cow

 

Page 83

Exercise 1

1. This animal is the tallest in the world. - Ця тварина є найвищою в світі. -  a.

2. This animal is black and white. - Ця тварина чорно-біла. - d.

3. You need a small ball to play this sport. - Для гри в цей вид спорту вам потрібен маленький м’яч. - e.

4. This sport is dangerous. - Цей вид спорту небезпечний. -  b.

5. This animal is bigger than a monkey. - Ця тварина більша за мавпу. - c.

 

Exercise 2

1. d;

2. c;

3. b;

4. a

 

Exercise 3

1. What’s your favourite sport? - Який твій улюблений вид спорту?

My favorite sport is volleyball. - Мій улюблений вид спорту – волейбол.

2. Do you like cycling? - Чи подобається тобі їзда на велосипеді?

No, I don’t. – Ні.

3. What’s the most dangerous sport? - Який вид спорту найнебезпечніший?

Hockey is the most dangerous sport. - Хокей – найбільш небезпечний вид спорту.

4. Who’s your hero? - Хто твій герой?

My hero is Viktor Tsyhankov. – Мій герой – Віктор Циганков.

5. What’s the easiest sport? - Який вид спорту найлегший?

The easiest sport is swimming. - Найпростіший вид спорту – плавання.

 

Page 84

Exercise 1

1. gorilla - горила

2. panda - панда

3. rhino - носоріг

4. polar bear – полярний ведмідь

5. dinosaur - динозавр

 

Exercise 2

1. heavy - важкий

2. intelligent - розумний

3. popular - популярний

4. young - молодий

5. old - старий

6. easy - легко

7. hard - важко

 

Exercise 3

1. baseball - бейсбол;

2. ice hockey - хокей;

3. cricket - крикет;

4. tennis - теніс;

5. cycling - їзда на велосипеді.

 

Exercise 4

1. weigh - зважувати

2. write - писати

3. cut down - рубати

4. protect - захистити

5. build - будувати

 

Exercise 5

1. metre - метр

2. kilogram - кілограм

3. bone - кістка

4. hero - герой

5. environment - навколишнє середовище

 

Exercise 6

1. Gorillas are bigger than monkeys. - Горили більші за мавп.

2. Troodon was more intelligent than Stegosaurus. - Троодон був розумнішим за стегозавра.

3. Giraffes are the tallest animals in the world. - Жирафи - найвищі тварини в світі.

4. I like playing tennis because it’s exciting. - Мені подобається грати в теніс, тому що це захоплююче.

 

Page 85

Exercise 1

NATURE IS HOME

ПРИРОДА ЦЕ ДІМ

Ukraine is one of the most beautiful countries. One of the most exciting places to visit is Lake Svitiaz. It is the biggest lake in Ukraine. You can also see lots of mountains. The highest mountain in Ukraine is Mount Hoverla. It is in the Carpathian Mountains. Are there any deserts in Ukraine? Well, yes, there is one. Oleshky Sands is the only desert in Ukraine, and you need to visit it. There, you can also find many sand dunes, and a forest too!

Україна одна з найкрасивіших країн. Одним із найцікавіших місць для відвідування є озеро Світязь. Це найбільше озеро в Україні. Ви також можете побачити багато гір. Найвища гора України - гора Говерла. Це в Карпатах. Чи є в Україні пустелі? Ну так, є один. Олешківські піски – єдина пустеля в Україні, і відвідати її потрібно обов’язково. Там ви також можете знайти багато піщаних дюн, а також ліс!

Australia is one of the biggest countries in the world. One of the most famous lakes in Australia is Lake Hillier. It is pink. Australia also has an island called Kangaroo Island. Kangaroos live there. You can see sand dunes in Australia too, at the Simpson Desert. There, the sand is red!

Австралія - одна з найбільших країн світу. Одне з найвідоміших озер Австралії - озеро Хілліер. Він рожевий. В Австралії також є острів під назвою Острів Кенгуру. Там живуть кенгуру. Ви також можете побачити піщані дюни в Австралії, в пустелі Сімпсона. Там пісок червоний!

Ukraine - Lake Svitiaz, Mount Hoverla, Oleshky Sands

Україна - озеро Світязь, гора Говерла, Олешки піски

Australia - Lake Hillier, Kangaroo Island, Simpson Desert

Австралія - озеро Хіллієр, острів Кенгуру, пустеля Сімпсона

 

Exercise 2

1. Which is the biggest lake in Ukraine? - Яке найбільше озеро України?

Lake Svitiaz. - Озеро Світязь.

2. WhereisMountHoverla? - Де знаходиться гора Говерла?

In the Carpatians Mountains. – У Карпатах.

3. What’s amazing about Lake Hillier? - Чим дивовижне озеро Хіллієр?

It is pink. - Воно рожеве.

4. Where do kangaroos live? - Де живуть кенгуру?

In Kangaroo Island. - На Остріві Кенгуру.

5. Where can you find sand dunes? - Де можна знайти піщані дюни?

Simpson Desert. - Пустеля Сімпсона.

 

Exercise 3

Hoverla is the highest mountain of the Ukrainian Carpathians and the highest point of Ukraine, its height is 2,061 metres above sea level.

 

Page 86

Exercise 1

Earthquakes are when the rocks, or tectonic plates, under the surface of the Earth hit each other. Earthquakes usually don’t take more than one minute, but they are dangerous.

Землетруси – це коли скелі або тектонічні плити під поверхнею Землі стикаються одна з одною. Зазвичай землетруси тривають не більше однієї хвилини, але вони небезпечні.

There are many volcanoes around the world.The lava from volcanoes is hot. It is very dangerous. There’s usually a big earthquake before a volcano erupts. A volcano, which was and still is very dangerous, is Vesuvius, in Italy. It erupted in 79 CE and destroyed the cities of Pompeii and Herculaneum.

У світі багато вулканів. Лава з вулканів гаряча. Це дуже небезпечно. Зазвичай перед виверженням вулкана відбувається сильний землетрус. Вулкан, який був і залишається дуже небезпечним, це Везувій в Італії. Він вибухнув у 79 році нашої ери і знищив міста Помпеї та Геркуланум.

Sometimes earthquakes happen underwater, and they can cause very big waves. The waves travel towards land very quickly. When they hit land, they cause floods and sometimes destroy cities. They are called tsunamis.

Іноді землетруси відбуваються під водою, і вони можуть викликати дуже великі хвилі. Хвилі рухаються до землі дуже швидко. Коли вони потрапляють на землю, вони викликають повені, а іноді й руйнують міста. Їх називають цунамі.

Earthquakes are when the rocks, or tectonic plates, under the surface of the Earth hit each other.

The lava from volcanoes is hot. It is very dangerous. There’s usually a big earthquake before a volcano erupts.

Tsunamis are waves travel towards land very quickly. When they hit land, they cause floods and sometimes destroy cities.

 

Exercise 2

1. They usually don’t take more than one minute. - Зазвичай вони займають не більше однієї хвилини. - c.

2. They can cause floods. - Вони можуть викликати повені. - a.

3. They can destroy cities. - Вони можуть руйнувати міста. a,b,c.

4. Lava comes out of them. - З них виходить лава. - b.

Інші завдання дивись тут...