Інші завдання дивись тут...  

§ 1. Звуки і букви. Абетка (алфавіт)

Вправа 1.1. Послухайте вірш.

КРАСИВА ОСІНЬ ВИШИВАЄ КЛЕНИ

Красива осінь вишиває клени 

червоним, жовтим, срібним, золотим. 

А листя просить: — Виший нас зеленим! 

Ми ще побудем, ще не облетим.      (Ліна Костенко.)

1.2. Що робила осінь? Про що попросило листя в осені?

Осінь фарбувала листя у жовтий колір. Листя просило в осені залишити його зеленими.

1.3. Назвіть звуки у слові осінь.

[о с' і н']

 

Вправа 2.1. Прочитай і відгадай загадку.

ХТО ВОНА? 

Дуже я потрібна всім — і дорослим, і малим. 

Всіх я розуму учу, хоч сама завжди мовчу.     (Грицько Бойко)

Відгадка: книга.

2.2. Виразно вимов слово-відгадку. Назви всі звуки в цьому слові. Склади звукову модель слова книга.

[к н и г а]

2.3. Перевір правильність виконання завдання: [ – – ●'| – ●]

 

Вправа 3.1. Прочитай вірш. Розкажи, до чого закликає поет.

Учіться, любі дітки, думайте, читайте!

Як та бджілка меду з квітки, розуму збирайте.  (Юрій Федькович)

Поет закликає читати книжки.

3.2. Спиши перший рядок вірша.

Учіться, любі дітки, думайте, читайте!

3.3. Знайди слова, які відповідають звуковим моделям 

[ = ●'| – – ●] [ = ●'| = ●].  Чітко вимов кожен звук у цих словах.

Дітки [ д' і т к и], любі [ л' у б' і].

 

Вправа Вправа 4.1. Склади слова з таких звуків: [ш], [о], [л], [а], [к];  [у], [к], [о], [р]; [у], [е], [ч], [н].

4.2. Запиши утворені слова.

Школа, урок, учень

4.3. Послідовно назви звуки в утворених словах.

[ш к о л а], [у р о к], [у ч е н']

 

Вправа 5.1. Прочитайте прислів'я. Поясніть одне одному, як ви розумієте їх зміст.

Земля багата — народ багатий.

Земля — наша мати, усіх годує.

5.2. Запишіть одне прислів'я (на вибір).

Земля — наша мати, усіх годує.

5.3. Вимовте звуки у записаних словах.

Земля [з е м л' а]  багата [б а г а т а]  – народ [н а р о д] багатий [б а г а т и й].

 

Вправа 6.1. Прочитай текст.

СТРІЧКИ ДЛЯ БЕРІЗОК

Прийшла до беріз осінь. Принесла їм золотисті стрічки. Вплела їх берізкам у зелені коси.

Вийшло із-за хмар сонце. Подивилося воно на берези і не впізнало їх: у зелених косах — золотисті стрічки. Сміється сонечко, а берези сумують (За Василем Сухомлинським).

6.2 Запиши перші три речення. Чому берези сумували?

Прийшла до беріз осінь. Принесла їм золотисті стрічки. Вплела їх берізкам у зелені коси.

Берези сумували тому, що листя пожовкло і скоро опаде.

6.3. Послідовно вимов звуки у виділених словах. Склади їх звукові моделі.

Осінь    [о с' і н']           [●'| = ● =]

стрічки  [с т р' і ч к и]    [– – = ●'| – – ●]  

їх        [й і х]               [= ●' –]

 

Вправа 7. 1. Прочитай і відгадай загадку.

На неї птах сідає,

вона його гойдає.

А г на б змініть —

звірятком стане вмить.

7.2. Запиши відгадки. 

Гілка, білка

7.3. Вимов звуки в словах-відгадках.

Гілка [г' і л к а], білка [б' і л к а]           

 

Вправа 8.1. Добери до поданих слів такі, що відрізняються першим звуком.

Клин, калина, чайка, колос, пічка, шибка, парта, балка.

Млин, малина, майка, голос, річка, рибка, карта, галка.

8.2. Запиши слова за зразком, підкресли букви, якими вони відрізняються. Усно склади речення з двома словами. Зразок: калина - малина.

Клин - млин, калина - малина, чайка - майка, колос - голос, пічка - річка, шибка - рибка, парта - карта, балка - галка.

Зацвіла у лузі червона калина. Ягоди малини солодкі й соковиті.

Мороз розмалював шибки чарівними узорами. Ловись, рибко, велика і мала! 

Вправа 9.1. Прочитайте. Поясніть, що наплутав автор. Виправте помилки.

 БУКВИ ПОЖАРТУВАЛИ 

Рік пішов гуляти в сад, 

не дійшов, бо повз назад.

* * *

Лисичка знає назубок

смачненьку казку «Колосок».

* * *

Соловей затьохкав швидко, 

як побачив гарну клітку.                (Ігор Січовик) 

9.2. Запишіть слова за зразком.

Зразок. Рік — рак.

Рік – рак, «Колосок» - «Колобок» , клітку – квітку.

9.3. Послідовно вимовте звуки у записаних словах.

[р' і к] - [р а к],  [к о л о с о к] - [к о л о б о к],   [к л' і т к у] - [к в' і т к у]                                                                  

 

Хвилинка спілкування

— Яка цікава наша мова! От є такі слова, які читаються однаково і зліва направо, і справа наліво: зараз, дід, корок, біб.

— А я знаю слова, які вимовляєш, а чуєш інше слово: банка-банка-банка. Кабан!

Продовжіть розмову...

 

Вправа 10.1. Прочитай слова. Вилучи один звук так, щоб вийшло інше слово.

Косар, страва, рукав, перон, умова.

Коса, трава, рука, перо, мова.

10.2.Запиши утворені слова. Послідовно вимов усі звуки.

Коса [к о с а], трава [т р а в а], рука [р у к а], перо [п е р о], мова [м о в а].

10.3. Усно склади речення зі словом мова.

Мова – велике багатство для людини. Я уважно вивчаю рідну мову.

Українська мова дуже милозвучна.

                                                                             Інші завдання дивись тут...