Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА (ФРОНТАЛЬНА)
Завдання 1. Напишіть рівняння взаємодії літію, натрію з киснем з огляду на те, що останній утворює пероксид складу R202. Назвіть утворені продукти і дані впишіть у таблицю.

Рівняння реакції    Назва
Li + O2 =Li2O Літій оксид
2Na + O2 =Na2O2    
Натрій пероксид

Завдання 2. Напишіть рівняння взаємодії лужних металів з хлором та водою.

Рівняння реакції з хлором    Рівняння реакції з водою
2Li + Сl2 = 2LiCl  2Li + 2Н2O = 2LiOH+H2
2Na + Сl2 = 2NaCl    2Na + 2Н2О = 2NaOH + H2
2К + Сl2 = 2KCl  
2К + 2Н2O = 2KOH + H2

Завдання 3. Зробіть висновок про взаємодію лужних металів з киснем, неметалами і водою. Лужні метали активно взаємодіють з киснем, утворюючи оксиди, з неметалами, утворюючи солі, і з водою, утворюючи луги і виділяючи водень.

 

Завдання 4. У воді масою 150 г розчинили натрій сульфат масою 50 г. Обчисліть масову частку речовини у розчині.

Відомо: m(води)=150 г; m(речовини)=50 г.

Знайти: w(речовини) -?

Розв'язання:

І спосіб

1. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(речовини)+m(води)=50 г+150 г=200 г.

2. Знаходимо масову частку речовини (натрій сульфатув розчині за формулою: 

w(речовини)=(m(речовини)/m(розчину))100%

w(речовини)=(50 г/200 г)100%0,25100%=25%.

ІІ спосіб

1. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(речовини)+m(води)=50 г + 150 г= 200 г.

2. Визначаємо масу речовини (натрій сульфату), що міститься  у 100 г розчину, тобто, масову частку. Для цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 200 г розчину - 50 г речовини

у 100 г розчину - х г речовини

200 г / 100 г = 50 г / х г, 

тому х г  200 г = 50 г  100 г, 

х = (50 г  100 г) : 200 г

х = 25 г, тому w(речовини)=25%

Відповідь: 25% або 0,25.


САМОСТІЙНА РОБОТА (ФРОНТАЛЬНА)
Завдання 1. Напишіть рівняння взаємодії фтору, хлору та брому з воднем. Назвіть утворені продукти і дані впишіть у таблицю.

Рівняння реакції Назва
F2 + H2 = 2HF    Фторидна кислота
Сl2 + Н2 = 2HCl   Хлоридна кислота
Вг2 + Н2 = 2HBr    
Бромідна кислота

Завдання 2. Напишіть рівняння взаємодії відомих вам галогенів з кальцієм. Назвіть утворені сполуки.

а) Ca + Cl2 = CaCl2.  Кальцій хлорид.
б) Сa +  Br2 = CaBr2.  Кальцій бромід.
в) Ca + I2 = CaI2.  Кальцій йодид.

Завдання 3. Обчисліть масу йоду у спиртовому розчині масою 25 г з масовою часткою речовини 5%, який використовують як дезінфікуючий засіб.

Відомо: m(розчину)=25 г; w(йоду)=5%.

Знайти: m(йоду)-?

Розв'язування:

Знаходимо масу речовини (йоду) в розчині за формулою: 

m(речовини)=(w(речовини)•m(розчину))/100%

m(йоду)=(5%•25 г):100%=1,25 г.

Відповідь: у спиртовому розчині йоду масою 25 г з масовою часткою речовини 5% міститься йод масою 1,25 г.

 

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

І рівень

Вправа 1.  Виділіть металічні елементи з даного переліку символів: С, S, NaFe, H, К , , Cl, Mg, N, ZnНg, Si, RbСа.

У довгому варіанті Періодичної системи є ламана лінія, проведена від Бору до Астату, ліворуч від неї перебувають металічні елементи, а праворуч - неметалічні.

 

Вправа 2. Напишіть формули простих речовин, утворених галогенами, назвіть їх та прочитайте формули.

Формули

Назви простих 

речовин

Читання

формул

F2

фтор

Флуор-2

Cl2,

хлор

Хлор-2 

Br2,

бром

Бром-2

I2.

йод

Йод-2

Вправа 3.  Укажіть, в якому ряді сполук є тільки формули оксидів лужних елементів:

A.    ZnO, К2О, FeO.

B.    Ag2О, Cu2О,Na2О

Б. Na2О, Rb2О, Li2О

Г. K2О, Cs2О, Hg2О

Вправа 4. Напишіть рівняння взаємодії натрію і калію з воднем.

2Na + H2 = 2NaH (натрій гідрид) 2К + H2 = 2КH (калій гідрид)

II рівень

Вправа 5. Виділіть металічні (зеленого кольору) та неметалічні (сірого кольору) елементи з даного переліку символів:
Аl, Si, Zn, As, Na, Br, HCa, Cl, Cu, Ar, Xe, Ba, Si, RbAg, H, F.

У довгому варіанті Періодичної системи є ламана лінія, проведена від Бору до Астату, ліворуч від неї перебувають металічні елементи, а праворуч - неметалічні. 

 

Вправа 6. Пригадайте фізичні властивості металів і назвіть їх.

Мають металічний блиск, пластичні (ковкі), теплопровідні, електропровідні.

 

Вправа 7. Напишіть формули оксидів відомих вам металічних елементів та назвіть їх.

K2O  - калій оксид,

BaO - барій оксид,

CaO - кальцій оксид,

Al2O3 - алюміній оксид,

Fe2O3 - ферум (ІІІ) оксид.

 

Вправа 8. Напишіть рівняння реакцій між попарно взятими речовинами:

І варіант ІІ варіант
Li2О + Н2О = 2LiOH   
2Na + Br2 = 2NaBr (натрій бромід)
2Na + 2Н2О = 2NaOH + H2
Na2О + Н2О = 2NaOH
2К + 2Н2О = 2KOH + H2
2Li + Сl2 = 2LiCl (літій хлорид)

ІІІ рівень

Вправа 9. Установіть відповідність між реагентами і продуктами реакцій. Укажіть суму коефіцієнтів.

A. Na + О2 —>

Б. К2О + Н2О —>
B. Li + Н2O —>

Г. Na + F2 —>

1. КOН
2. Na2O
3. NaF

4. Na2O2
5. LiOH + H2

А 4 4
Б 1 4
В 5 7
Г 3 5

А. 2Na + O2 = Na2O2, 2 +1+1=4

Б. K2O + H2O = 2KOH, 1+1+2=4

В. 2Li + 2H2O = 2LiOH + H2, 2+2+2+1=7

Г. 2Na + F2 = 2NaF, 2+1+2=5

IV рівень

Вправа 12. У воді об'ємом 135 мл розчинили цукор масою 15 г. Обчисліть масову частку речовини у розчині.

 

Запис умови  Розв'язування
Відомо:

V(води)=135 мл;

m(цукру)=15 г.

w(цукру) - ?

І спосіб

1. Знаходимо масу води за формулою: m = Vρ,

де густина води ρ=1 г/мл.

m(води) = 135 мл  1 г/мл = 135 г. 

Бачимо, що для води об'єм відповідає масі,

тому ця дія не є обов'язковою. 

2. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(цукру)+m(води)=

= 15 г + 135 г = 150 г.

2. Знаходимо масову частку речовини (цукру

в розчині за формулою: 

w(речовини)=(m(речовини)/m(розчину))100%

w(цукру)=(15 г/150 г) 100%0,1100%=10%.

ІІ спосіб

1. Знаходимо масу води за формулою: m = Vρ,

де густина води ρ=1 г/мл.

m(води) = 135 мл  1 г/мл = 135 г. 

Бачимо, що для води об'єм відповідає масі,

тому ця дія не є обов'язковою. 

2. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(цукру)+m(води)=

= 15 г + 135 г = 150 г.

3. Визначаємо масу речовини (цукру), що

міститься  у 100 г розчину, тобто, масову

частку. Для цього складаємо пропорцію і

розв'язуємо її:

у 150 г розчину - 15 г цукру

у 100 г розчину - х г цукру

150 г / 100 г = 15 г / х г, 

тому х г  150 г = 15 г  100 г, 

х = (15 г  100 г) : 150 г

х = 10 г, тому w(цукру)=10%

Відповідь: 10% або 0,1.

Інші завдання дивись тут...