Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА (ФРОНТАЛЬНА)

Завдання 1. Нарисуйте s- i p- орбіталі та розташування р-орбіталей у просторі.

Які форми мають s- і р- орбіталі? S-орбіталь має форму кулі (сферичну), р-орбіталь має форму об'ємної вісімки (гантелі, причому ядро атома міститься у місці звуження гантелі).

Розташування р-орбіталей у просторі: вздовж осей х, у, z, тому їх ще називають Рх-, Ру-, Рz-орбіталями.

 

САМОСТІЙНА РОБОТА

І рівень

Завдання 1. Позначте елемент 3 періоду, який на зовнішньому енергетичному рівні має чотири електрони:
А. С.   Б. О.   В. Si.   Г. P.    

Число електронів зовнішнього енергетичного рівня для елементів головних підгруп співпадає з номером групи. 

 

Завдання 2. Позначте елемент 2 періоду головної підгрупи V групи:
А. V.    Б. N.   В. Р.   Г.S.    


Завдання 3. Позначте вищий оксид елемента 2 періоду:
A. CO2   Б. Р2О3.    В. SiO2     Г.Р2О5.

Завдання 4. Позначте вищу валентність Алюмінію за Оксигеном:
А. 4.    Б. 5.    В. 8.    Г. 3.    

Вища валентність дорівнює номеру групи, в якій розміщений елемент.

 

Завдання 5. Позначте формулу леткої сполуки неметалічного елемента з Гідрогеном 3 періоду:
А. СН4.   Б. NH3.    В. РН3.     Г.Н2О.

Фосфор Р є елементом 3 періоду.


Завдання 6. Укажіть максимальне число електронів на 2р-підрівні:
А. 2.    Б. 12.    В. 8.    Г. 6.

II рівень

Завдання 7. Позначте елемент, що має завершений енергетичний рівень:
А. Аr.   Б. Аg.    В. Аu.    Г. As. 

Інертні елементи мають завершений енергетичний рівень. 

 

Завдання 8. Позначте два ВИЩИХ ОКСИДИ 2 і 3 періодів:
А. СО2.   Б. Р2О3.   В. SO3   Г. N2О.

 

Завдання 9. Позначте формулу леткої сполуки неметалічного елемента з Гідрогеном 2 періоду:
А. СН4.   Б. РН3.   В. НСІ.   H2S.

Карбон С є елементом 2 періоду.

Завдання 10. Позначте максимальне число електронів на одній s-орбіталі:

А. лише 1.     Б. 2 з антипаралельними спінами.    В. 8.

III рівень

Завдання 11. Позначте назву орбіталі гантелеподібної форми:

А. s-орбіталь.     Б.р-орбіталь.    В. d-орбіталь.   Г.f-орбіталь.

Завдання 12. Укажіть відповідність між елементом, номером періоду та номером групи:

А. Не. 1. 2.  I. VII.
Б. Мg. 2. 1. II. VIII.
B. F. 3. 3. III. II.

Відповідь:

А. 
2.  ІІ.
Б. 
3. ІІІ.
В. 1. І.

IV рівень

Завдання 13. Укажіть відповідність між елементом, номером періоду та електронною формулою:

A. С. 1. 4. І. 1s22s22p63s23p1.
Б. Аl. 2. 2.  II. 1s22s22p63s23p64s2.
B. Ca. 3. 3. III. 1s22s22p2

Відповідь:

А. 2. ІІІ.
Б. 
3.  І.
В. 
1.  ІІ.

Завдання 14. Напишіть формули вищих оксидів і гідратів оксидів елементів, поданих у завданні 13. 

Символ

елемента

Вищий оксид

 

Гідрати

оксидів

С

Al

Ca

СО2

Al2O3

CaO

Н2СО3

Al(OH)3

Ca(OH)2

Обчисліть масову частку Алюмінію в алюміній гідроксиді.

Mr(Al(OH)3)=Ar(Al)+3Ar(O)+3Ar(H)=27+316+31=78

w(Al)=Ar(Al)/Mr(Al(OH)3)=27 / 78 = 0,346 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 34,6%

Відповідь: w(Al)=0,346 або 34,6%

 


ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Вправа 1. Заповніть таблицю відповідними формулами.

елемента

Хімічний

символ

Формула
простої
речовини 
Формула
вищого
оксиду
Формула
гідрату
оксиду
Формула
леткої
сполуки

Характер

оксиду та

гідроксиду

 3  Li  Li  Li2O  LiOH  -  основний
 7  N  N2  N2O5  HNO3  NH3  кислотний
 12  Mg Mg  MgO  Mg(OH)2  -  основний
 15  P  P  P2O5  H3PO4  PH3  кислотний

Леткі сполуки з Гідрогеном утворюють тільки неметалічні елементи.

 

Вправа 2. Зобразіть будову електронних оболонок вказаних елементів електронними формулами й електронними графічними формулами і дані впишіть у таблицю.

еле-

мен-

та 

Електронна

формула

Графічна електронна формула

Число

елект-

ронів

на зов-

нішньо-

му рівні

Бракує

елект-

ронів

до за-

вершен-

ня рівня

4  1s22s2

 

 2  6
6  1s22s22p2  

 4  4
9  1s22s22p5  

 7  1
11  1s22s22p63s1  

 1  7

Завершеним рівнем вважається такий зовнішній енергетичний рівень, на якому міститься 8 електронів.  

 

Вправа 3. Впишіть у вільні квадратики символи елементів 3 періоду, нарисуйте орбіталі s- і р-електронів та порядок їх заповнення, напишіть електронні формули. Порівняйте ваші результати з порядком заповнення зовнішнього енергетичного рівня для елементів 2 періоду. Зробіть висновки.
Заповнення комірок третього періоду аналогічне заповненому другому періоду (див. стор.29). Відмінності: у кожній комірці замість 2 пишете 3, бо є три енергетичні рівні, елементи другого періоду послідовно замініть елементами третього періоду: Li->Na, Be->Mg, B->Al, C->Si, N->P, O->S, F->Cl, Ne->Ar, решта все однакове.

ВИСНОВКИ. В елементів третього періоду з’являється додатковий третій енергетичний рівень, заповнення якого електронами аналогічне елементам другому періоду.

 

Вправа 4. Елементи А і Б знаходяться, відповідно, у І та VII групах періодичної системи Сполука АБ відома як харчовий продукт. Два інші - В і Г - елементи 2 періоду, які утворюють два оксиди. Перша сполука ВГ - отруйний газ, а друга - газ, що не підтримує горіння. Назвіть елементи А, Б, В, Г. Напишіть формули згаданих сполук і дайте їм назви.

А - Na (Натрій)  Б - Cl (Хлор) 

  АБ - NaCl (натрій хлорид)

 

В - C (Карбон)  Г - О (Оксиген)   

  ВГ - СО (чадний газ),

       СО2 (вуглекислий газ)

Інші завдання дивись тут...