Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА

І рівень

Завдання 1. Вставте пропущені слова, щоб вираз став завершеним.
1. У періодах, із зростанням заряду ядра атома, металічні властивості елементів послаблюються, а неметалічні   посилюються.
2. Плавна зміна властивостей елементів у малих періодах пояснюється плавним нагромадженням електронів на    зовнішньому енергетичному рівні.
3. Оксиди та гідроксиди, утворені елементами одного періоду змінюють поступово властивості: від основних через амфотерні до кислотних.
4. У головних підгрупах на зовнішньому енергетичному рівні кількість електронів відповідає номеру групи.
5. Для металічних елементів головних підгруп зверху донизу металічні властивості посилюються.
6. Для неметалічних елементів головних підгруп зверху донизу неметалічні властивості послаблюються.
На проміжку N - О - F неметалічні  властивості посилюються

II рівень

Завдання 2. На проміжку Сl — Br — І неметалічні властивості елементів послаблюються, тому що зростають радіуси   атомів.

 

Завдання 3. У елементів Be, Mg, Са на зовнішньому енергетичному рівні є два електрони.

 

Завдання 4. Вища валентність елементів головної підгрупи III групи за Оксигеном - три.   

 

Завдання 5. У летких сполуках з Гідрогеном елементів третього періоду валентність за Гідрогеном спадає від чотири до один.

 

Завдання 6.  Напишіть формули основних оксидів, утворених елементами 2 періоду: Li2O, BeO.

III та IV рівні

Завдання 7. Дайте загальну характеристику галогенів з погляду теорії про будову атома, використовуючи періодичну систему. Заповніть таблицю.

Про-

тон-

не

чис-

ло

 

Хіміч-

ний

сим-

вол

 

 

Схеми  будови

 атомів

           

      

       

 

Фор-

мули 

прос-

тих

речо-

вин

Формули

сполук з 

Гідроге-

ном

 

 

Зміна

влас-

тивос-

тей

 

 

Формули
вищих
оксидів

 

 

 

Зміна

влас-

тивос-

тей

 

 

 9  F

 ))    

27              

 F2  HF  пос-  F2O7  пос-
 17  Cl

 )))    

287             

 Cl2  HCl  лаб-  Cl2O7  лаб-
 35  Br

 )) )   )       

28 18 7 

 Br2  HBr  люю-  Br2O7  люю-
 53  I

 ))  )  )  )     

28 18 18 7

 I2  HI

 ться

 I2O7

 ться


                
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Вправа 1. Визначте, використовуючи періодичну систему, який з елементів має таку будову атома:
І варіант                                           II варіант

•) ) )  
2 8 2

Атом елемента має три

енергетичні рівні (елемент

3 періоду), на останньому

рівні якого міститься 2

електрони (елемент ІІ

групи), тому це Магній Мg

 •) ) ) )
 2 8 8 1

Атом елемента має чотири

енергетичні рівні (елемент

4 періоду), на останньому

рівні якого міститься 1

електрон (елемент І групи),

тому це Калій К

Напишіть рівняння реакцій, що характеризують властивості цих елементів.

2Mg+O2=2MgO 

Mg+2H2O=Mg(OH)2+H2

4K+O2=2K2

2K+2H2O=2KOH+H2

Вправа 2. Складіть електронні формули будови електронних оболонок атомів:

І варіант                                           II варіант

Аl, Si, Р, S

 

Al 1s22s22p63s23p1

 

Si 1s22s22p63s23p2

 

P 1s22s22p63s23p3

       

S 1s2s22p63s23p4  

С, N, О, F

 

С 1s22s22p2

 

N 1s22s22p3

 

O 1s22s22p4

       

F 1s22s22p5 

Охарактеризуйте зміну властивостей цих елементів.

Плавне нагромадження електронів на зовнішньому енергетичному рівні спричиняє плавну зміну металічних властивостейі елементів на неметалічні.                                                                                      
Вправа 3. Розв'яжіть задачі.

І рівень

Задача 1. Обчисліть масову частку Нітрогену у леткій сполуці з Гідрогеном.

Відомо: сполука NH3  

Знайти: w(N)-? 

Розв'язування:

Mr(NH3)=Ar(N)+3Ar(H)=14+3∙1=17

w(N)=Ar(N)/Mr(NH3)=14/17=0,82 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 82% 

Відповідь: 0,82 або 82%.

             II рівень

Задача 2. Масова частка Гідрогену у леткій сполуці чотиривалентного елемента - 25%. Обчисліть, який це елемент.

Дано: летка сполука ЕH4w(H)=25% або 0,25. 

Знайти: елемент Е-? 

Розв'язування:

Відносну молекулярну масу сполуки знаходимо з формули масової частки елемента у сполуці:

w(елемента)=nAr(елемента)/Mr(сполуки)

w(H)=4Ar(H)/Mr(ЕH4), звідси

Mr(ЕH4)=4Ar(H)/w(H)=41/0,25=16

Відносну атомну масу елемента знаходимо з формули обчислення відносної молекулярної маси сполуки:

Mr(ЕH4)=Ar(Е)+4Ar(H), звідси

Ar(Е)=Mr(ЕH4)-4Ar(H)=16-41=12

Значення валентності неметалічних елементів у сполуках з Гідрогеном становить різницю між числом 8 і номером групи, у якій розміщений елемент. Валентність елемента у сполуці IV, тому 8-x=4, x=8-4=4, тобто шуканий елемент розміщується у IV групі. Знайдену відносну атомну масу має елемент IV групи - Карбон. 

Відповідь: Карбон С.

                                                                                       IIІ рівень

Задача 3. Для миття порцелянового посуду, скла, кришталю використовують розчин харчової соди. Рекомендується у воді об'ємом 1 л розчинити соду масою 15 г. Обчисліть масову частку речовини в такому розчині.

Відомо: V(води)=1 л =1000 мл; m(NaCl)=15 г.

Знайти: w(NaCl)-? 

Розв'язування:

І спосіб

1. Знаходимо масу води за формулою: m=Vρ, де густина води 

ρ(води)=1 г/мл.

m(води)=1000 мл1 г/мл=1000 г. Бачимо, що для води об'єм відповідає масі, тому ця дія не є обов'язкова. 

2. Знаходимо масу розчину.

m(розчину)=m(води)+m(NaCl)=1000 г+15 г=1015 г

3. Знаходимо масову частку речовини в розчині за формулою: 

w(речовини)=(m(речовини)/m(розчину))100%

w(NaCl)=(15 г/1015 г)100%=0,0148100%=1,48%.

ІІ спосіб

1. Знаходимо масу води за формулою: m=Vρ, де густина води 

ρ(води)=1 г/мл.

m(води)=1000 мл1 г/мл=1000 г. Бачимо, що для води об'єм відповідає масі, тому ця дія не є обов'язкова. 

2. Знаходимо масу розчину.

m(розчину)=m(води)+m(речовини) =1000 г+15 г=1015 г

3. Визначаємо масу речовини, що міститься у 100 г розчину, тобто, масову частку речовини. Для цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 1015 г розчину - 15 г речовини NaCl

у 100 г розчину - х г речовини NaCl

1015 г / 100 г = 15 г / х г, 

тому х г  1015 г = 15 г  100 г, 

х = (15 г  100 г) : 1015 г = 1,48 г, 

тому  w(NaCl)=1,48%

Відповідь: w(NaCl)=1,48%

 IV рівень

Задача 4. Волосся людини має білкову природу. До його складу входять: Карбон - 49,6%, Оксиген - 23,2%, Нітроген - 16,8%, Гідроген - 6,4% і Сульфур - 4%. Обчисліть маси кожного елемента у волоссі людини масою 140 г.

Відомо: m(волосся)=140 г; w(C)=49,6%, w(О)=23,2%,

w(N)=16,8%, w(Н)=6,4%, w(S)=4%

Знайти: m(С)-? m(О)-? m(N)-? m(H)-? m(S)-?

Розв'язування:

Із формули w(елемента)=(m(елемента)/m(сполуки))100% знаходимо

m(елемента)=w(елемента)m(сполуки):100%

m(С)=w(С)m(волосся)/100%=49,6%140 г:100%=69,44 г

m(О)=w(О)m(волосся)/100%=23,2%140 г:100%=32,48 г

m(N)=w(N)m(волосся)/100%=16,8%140 г:100%=23,52 г

m(Н)=w(Н)m(волосся)/100%=6,4%140 г:100%=8,96 г

m(S)=w(S)m(волосся)/100%=4%140 г:100%=5,6 г

Відповідь: m(С)=69,44 г; m(О)=32,48 г; m(N)=23,52 г;

m(Н)=8,96 г; m(S)=5,6 г.

Інші завдання дивись тут...