Інші завдання дивись тут...

Завдання для повторення теми «ОРГАНІЗМИ Й СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ»

Перша сходинка

1. Наведи означення популяції, екосистеми.

Популяція – група особин одного виду, яка існує на території з однаковими умовами (популяція окуня в певному озері, популяція дубів в певному лісовому масиві).

Екосистема – це зв'язані в одне ціле організми і нежива природа, у якій вони мешкають (екосистема тундри, тайги, океану, пустелі, тощо).  

 

2. Укажи чинники середовища існування.

Абіотичні (освітлення, вологість ґрунту, швидкість вітру, випромінювання, вміст кисню у воді тощо), біотичні (вплив рослин, тварин, грибів, бактерій), антропогенні (діяльність людини на природу). 

 

3. Наведи означення ланцюга живлення.

Ланцюг живлення – це послідовність організмів, у якій кожний попередній організм є їжею для наступного.

 

Друга сходинка

1. Опиши складові екосистеми.

– Сонячна енергія, кругообіг неорганічних речовин (вуглець, азот, вуглекислий газ, кисень, вода та ін.);

– органічні сполуки (білки, вуглеводи, жири, гумусові речовини і т.д.); 

– середовище існування з певними чинниками (наземно-повітряне, водне, ґрунтове); 

– ланцюги живлення (для забезпечення потоку енергії та кругообігу речовин);

– продуценти (завдяки сонячній енергії з неорганічних речовин створюють органічні); 

– редуценти (розкладають органічні речовини до простих органічних та неорганічних речовин);

– консументи (споживачі органічних речовин);

 

2. Схарактеризуй чинники середовища існування.

Абіотичні (кліматичні, ґрунтові, ландшафтні, фізичні), біотичні (фітогенні, мікро біогенні, зоогенні, мікогенні), антропогенний чинник (вплив людини на середовище).

 

3. Наведи приклади організмів, які є продуцентами, консументами та редуцентами.

Продуценти (трави, дерева, водорості, хламідомонада, евглена зелена).

Консументи (заєць, коза, синиця, орел, вовк, тюлень, інфузорія).

Редуценти (бактерії, цвілеві гриби, падальні мухи, дощові черв'яки, скарабей священний).

 

Третя сходинка

1. Схарактеризуй роль організмів у кругообігу речовин в екосистемі.

Кругообіг речовин: в процесі фотосинтезу продуценти з неорганічних  речовин синтезуються прості органічні речовини до складу органічних речовин (передусім глюкози і крохмалю); органічні речовини споживають консументи (рослиноїдні тварини, які є джерелом поживних речовин для різноманітних хижаків); редуценти повертають неорганічні речовини екосистемі.

Кругообіг кисню та вуглекислого газу: вуглекислий газ атмосфери поглинається рослинами і в процесі фотосинтезу включається до складу простих органічних речовин (передусім глюкози і крохмалю) з виділенням кисню; у процесі дихання киснем (відбувається в мітохондріях) розкладаються складні органічні речовини до простіших й виділяється вуглекислий газ, який знову повертається в атмосферу, а клітини рослин і тварин отримують енергію. 

 

2. Проілюструй на прикладах пристосування тварин до чинників середовища.

Нестача вологи (довгий корінь верблюжої колючки, голки та соковите стебло у кактуса, забагато тепла (ящірки ховаються у тінь), дихання киснем розчиненим у воді (зябра у риб, дифузійне дихання в кишковопорожнинних, перетинки на кінцівках та куприкова залоза в гусей, ласти в моржів), життя у ґрунті (міцні передні кінцівки у крота, слабий зір), зміна пір року (міграції птахів, зміна волосяного покриву у зайців), переміщення польотом (крила, кіль, порожнисті кістки, подвійне дихання в птахів).  

 

3. Схарактеризуй на прикладі ланцюг живлення.

Рослини – миша полівка – гадюка – орел 

Зелені рослини (продуценти) завдяки енергії сонця синтезують прості органічні речовини з неорганічних. Далі йде рослиноїдні тварина миша полівка (консумент першого рівня). Гадюка (консумент другого  рівня) хижак поїдає мишей. Орел (консумент третього рівня) з'їдає гадюку. На всіх ланках ланцюга живлення консументів співпрацюють редуценти (бактерії, гриби, скарабей, падальна муха, стерв'ятники, дощові черв'яки, багатоніжки).

 

Четверта сходинка

1. Поясни значення заповідників для збереження природних екосистем.

Заповідники – державні установи, що включають частину природної території. Там заборонена будь-яка господарська діяльність, дуже обмежене відвідування, ведуться ретельні спостереження за чисельністю й умовами існування видів. Це дає змогу зберегти екосистеми від перетворення на іншу чи повного винищення (наприклад первозданний степ у заповіднику Асканія-нова).

 

2. Поясни на прикладах вплив діяльності людини на організми.

Осушення болота (зникають жаби), вирубка лісів (ліс перетворюється на поле), знищення птахів мисливцями (збільшення шкідників дерев), нафтові розливи у воді (мор риби), промислові викиди (кислотний дощ шкідливий для живих організмів), зміна теплового балансу (в період розпускання квітів заморозки), винищення тварин заради хутра, меліорація (створення штучних недовговічних екосистем), терикони (зникнення нормальної екосистеми). 

 

3. Поясни на прикладах форми співіснування організмів в угрупованнях.

Угруповання – комплекс живих організмів, що входять до складу однієї екосистеми.

Внутрішньовидове співіснування
Конкуренція Конкуренція за харчові ресурси, територію, партнера
Кооперація Родини бобрів, сім'ї бджіл, мурах, термітів, косяки риб, полювання вовчої зграї, оборонне поводження вівцебиків
Міжвидове співіснування
Коменсалізм кит – транспортний засіб для риби-причепи, дерево – домівка для лишайника, гнізда птахів – домівка для кліщів
Хижацтво заєць - жертва для вовка, козуля й лев, змія й орел, карась і щука
Конкуренція заєць і хом'як, окунь і карась,  корова і бик, пантера і ягуар по харчових ресурсах
Симбіоз бульбочкові бактерії на коренях бульби, мікориза гриба і дерева, лишайник – симбіоз гриба та водорості, рак-самітник та корал актинія
Паразитизм Внутрішній: котячий сисун і риба, печінковий сисун і корова, ціп'як свинячий і дика свиня, омела й дерево; зовнішній: воша і хутро ссавця, блоха і хутро ссавця

Інші завдання дивись тут...