Інші завдання дивись тут...

§ 2. СПОСТЕРЕЖЕННЯ. ДОСЛІДИ. НАУКОВИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ. ТЕОРІЯ.

Процес розвитку знань: спостереження, досліди, науковий експеримент, теорія (абстрактне мислення), практика.

ЗАПИТАННЯ ДО ВИВЧЕНОГО

1. Як людина здобуває знання про навколишній світ?

Знання про навколишній світ людина здобуває із власних спостережень (на морозі вода замерзає, а на плиті - закипає, магніт притягує залізні предмети, стрілка компаса завжди вказує на північ, зірване з дерев листя падає на землю, після ночі настає день, якщо доторкнутися до полум'я свічки, то можна обпектися, при нагріванні рідини в посудинах розширюються, від усіх предметів у сонячний день утворюються тіні ).

2. Чим відрізняються досліди від спостережень?

Дослід  - це метод вивчення природи. Спостереження дають змогу встановлювати ті чи інші факти, за певних умов робити узагальнення фактів, формулювати загальні висновки та перевіряються дослідами . Досліди відрізняються від спостережень тим, що їх виконують у штучно створених умовах, за наперед продуманим планом, за допомогою приладів та вимірювання. Шляхом дослідів було сформульовано фізичні поняття: тверді, рідкі і газоподібні тіла, механічний рух, падіння тіл тощо; уведено фізичні величини для характеристики властивостей фізичних об'єктів: швидкість руху тіла, маса і об'єм тіла, густина речовини, сила, тиск газу тощо; сформульовано емпіричні (отримані з дослідів) закони.  

3. Яку роль відіграє у вивченні природи експериментальний метод?

Експеримент – цілеспрямоване дослідження фізичних тіл і явищ у спеціально створених (штучних умовах). Метод, який дає змогу одержати нові знання за допомогою проведення досліду (експерименту), називають експериментальним.  Експериментальний метод є одним з основних способів отримання наукових знань про природу . До експериментальних методів можна віднести навчальні досліди у школі, а також наукові експерименти (такому експерименту передує обґрунтована гіпотеза, яка визначає мету і зміст експерименту, проводяться вимірювання у строго визначених умовах, дані вимірювань точно обробляються, завершується оцінкою похибки отриманого результату, узагальнюються дані дослідів у теорії). Теорія (з грец. наукове пізнання, дослідження; використання цього терміна правомірне тільки в застосуванні до науки) узагальнює дані дослідів у процесі мислення, збагачує їх і формує нові, більш глибокі знання. З іншої сторони експеримент часто проводиться для того, щоб підтвердити або спростувати теорію (тобто експериментальний метод тісно поєднаний з теорією).

Інші завдання дивись тут...