Інші ГДЗ дивись тут...

ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ

до підручника "Фізика 7 клас" Сиротюк В. Д.

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2015 року

ГДЗ УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

Вступ  4

Розділ 1. ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. МЕТОДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

§ 1. Що вивчає фізика   6

§ 2. Спостереження. Досліди. Науковий експеримент. Теорія   8

§ 3. Фізичні явища, процеси і тіла  10

§ 4. Фізичні величини. Вимірювання. Засоби вимірювання Лабораторна робота № 1. Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу  11

§ 5. Похибки та оцінювання точності вимірювань. Міжнародна система одиниць фізичних величин Лабораторна робота № 2. Вимірювання об'єму твердих тіл. рідин і сипких матеріалів Лабораторна робота № 3. Вимірювання розмірів малих тіл різними способами   15

§ 6. Розвиток вчення про будову речовини   19

§ 7. Будова речовини   22

§ 8. Молекули    24

§ 9. Атоми. Ядерна модель атома. Йони   26

§ 10. Рух і взаємодія молекул   28

§11. Основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини   32

§ 12. Видатні вчені-фізики. Внесок українських учених у розвиток і становлення фізики   33

§ 13. Фізика в побуті, техніці, виробництві   37

Задачі та вправи   39

Перевірте свої знання. Контрольні запитання Що я знаю і вмію робити   43 

Тестові завдання   44

Розділ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ

§ 14. Механічний рух. Відносність руху   48

§ 15. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка   50

§ 16. Траєкторія. Шлях. Переміщення   51

§ 17. Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість рівномірного прямолінійного руху   54

§ 18. Рівняння руху. Графіки рівномірного прямолінійного руху   57

§ 19. Нерівномірний прямояінійний рух. Середня швидкість нерівномірного руху   59 

Задачі та вправи   61

§ 20. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання. Швидкість матеріальної точки під час руху по колу Лабораторна робота № 4. Визначення періоду обертання та швидкості руху тіла по колу  65

§ 21. Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період коливань. Маятники Лабораторна робота № 5. Дослідження коливань нитяного маятника  69

Перевірте свої знання. Контрольні запитання Що я знаю і вмію робити   76

Тестові завдання   78

Розділ 3. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА

§ 22. Взаємодія тіл. Явище інерції   80

§ 23. Інертність тіла. Маса тіла Лабораторна робота № 6. Вимірювання маси тіл методом зважування  83

§ 24. Густина речовини Лабораторна робота № 7. Визначення густини твердих тіл і рідин   88

§ 25. Сила   94

§ 26. Сила тяжіння   95

§ 27. Сила пружності. Закон Гука. Вага тіла. Невагомість   98

§ 28. Динамометри. Вимірювання сил Лабораторна робота № 8. Дослідження пружних властивостей тіл   102

§ 29. Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання Лабораторна робота № 9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання  107

§ З0. Додавання сил. Рівнодійна сил   111

§ 31. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску   116

§ 32. Тиск рідин і газів. Закон Паскаля   121

§ 33. Гідравлічні машини   124

§ 34. Сполучені посудини  129

§ 35. Атмоорерний тиск. Барометри   132

§ 36. Манометри   138

§ 37. Рідинні насоси   139

§ 38. Виштовхувальна сила. Закон Архімеда  144

§ 39. Умови плавання тіл Лабораторна робота № 10. З'ясування умов плавання тіла   147

Перевірте свої знання. Контрольні запитання Що я знаю і вмію робити   158

Тестові завдання   161

Розділ 4. МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ

§ 40. Механічна робота   163

§ 41. Потужність   165

§ 42. Механічна енергія та її види   170

§ 43. Закон збереження та перетворення енергії в механічних процесах  175

§ 44. Машини та механізми   181

§ 45. Прості механізми  184

§ 46. Момент сили. Умови рівноваги важеля Лабораторна робота N0 11. Вивчення умови рівноваги важеля   188

§ 47. «Золоте правило» механіки. Коефіцієнт корисної дії механізмів Лабораторна робота №12. Визначення ККД похилої площини   191

Перевірте свої знання. Контрольні запитання   201

Що я знаю і вмію робити   201

Тестові завдання   204

Фізичні задачі навколо нас   206

Словник фізичних термінів   216

 Інші ГДЗ дивись тут...