Інші завдання дивись тут...

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Варіант 1

1. Які з наведених частин велосипеда, що спускається з гори, перебувають у русі від­носно його рами?

А педалі під час їх обертання

Б педалі під час «вільного ходу» велосипеда

В осі коліс

Г ланцюг під час обертання педалей

2. Відносно яких тіл пасажир, який сидить у рухомому вагоні, перебуває у спокої?

А вагона

Б Землі

В інших пасажирів, які сидять у вагоні

Г коліс вагона

3. Пасажирський поїзд за кожні півгодини долав відстань 60 км, за 15 хв - 30 км, за 1 хв - 2 км. Який це рух?

А рівномірний (на всіх ділянках швидкість 2км/хв.)

Б нерівномірний

В криволінійний

Г рух по колу

Дано:

l1 = 60 км

t1 = 30 хв

l2 = 30 км

t2 = 15 хв

l3 = 2 км

t3 = 1 хв

v1 - ?

v2 - ?

v3 - ?

За формулою знаходження швидкості v1 = l1:t1 = 60км:30хв = 2км/хв,  v2=l2:t2= 30км:15хв = 2км/хв,  v3 = l3:t3 = 2км:1хв = 2км/хв.

4. Один літак летить зі швидкістю 540 км/год, а другий - 13О м/с. У якого літака швид­кість руху більша?

А у першого  (v1 = 540000/3600 = 150м/с, v2 = 130м/с)

Б у другого

В однакова

5. Автомобіль проїхав відстань 2 км зі швидкістю 20 м/с, а потім 4,5 км - зі швидкістю 15 м/с. Яка середня швидкість руху автомобіля на всій ділянці шляху?

А 17 м/с

Б 16.35 м/с

В 16,25 м/с

Г 16,00 м/с

Дано:

l1 = 2км = 2000м

v1 = 20 м/c

l2 = 4,5 км = 4500м

v2 = 15 м/с

vc - ?

За формулою середньої швидкості vc = (l1 + l2) : t, де t = t1 + t2 = l1 : v1 + l2 : v2, підставляємо t = 2000м : 20м/с + 4500м : 15м/с = 100с + 300с = 400 с, тоді vc = (2000м + 4500м) : 400с = 16,25 м/с

6. Тіло за 5 с робить 20 обертів. Який період обертання тіла?

А 0,20 с

Б 4 с

В 0,25 с

Г 100 с

Дано:

t = 4c

N = 20

T - ?

За формулою періоду обертання T = t : N, після підстановки T = 5c: 20 = 0,25 c

7. Чи залежить період коливань маятника від довжини нитки?

А залежить    (період коливань маятника залежить від його довжини)

Б не залежить

В залежить тільки в певних випадках

8. Перший маятник має довжину 2 м. а другий - 4 м. Період коливань якого маятника більший?

А першого

Б другого  (що довший маятник, то більший період його коливань)

В однакові

Варіант 2

1. Яблуко, що лежить на столі вагона рухомого поїзда, рухається відносно...

А пасажира, який іде по вагону

Б тепловоза

В Землі

Г пасажира, який сидить у вагоні

2. Яке з наведених тіл перебуває в спокої відносно Землі в даний момент часу?

А гусениці трактора, що стикаються із землею під час його руху

Б верхні частини гусениць рухомого трактора

В Сонце

Г осі велосипедних коліс під час руху

3. Автомобіль за півгодини подолав 30 км, причому за перші 15 хв - 20 км, а за наступ­ні - 10 км. Який це рух?

А рівномірний

Б нерівномірний

В криволінійний

Г рух по колу

Дано:

l1 = 20 км

t1 = 15 хв

l2 = 10 км

t2 = 15 хв

v1 - ?

v2 - ?

За формулою знаходження швидкості v1 = l1:t1 = 20км:15хв = 1,3км/хв,  v2=l2:t2= 10км:15хв = 0,6км/хв.

 

4. Один автомобіль рухається зі швидкістю 72 км/год, а другий - 25 м/с. У якого з авто­мобілів швидкість руху більша?

А у першого

Б у другого (72км/год = 72000м/3600с = 20 м/с)

В однакова

5. Спідометр автомобіля впродовж 0,2 год показував швидкість 60 км/год, а потім упро­довж 0,1 год - 80 км/грд і знову впродовж 0,2 год - 40 км/год. Визначте середню швид­кість руху автомобіля на всьому шляху.

А 60 км/год

Б 62 км/год

В 59.5 км/год

Г правильної відповіді тут немає

Дано:

t1 = 0,2год

v1 = 60 км/год

t2 = 0,1 год

v2 = 80 км/год

t3 = 0,2 год

v3 = 40 км/год

vc - ?

За формулою середньої швидкості vc = l:t = (l1 + l2 + l3) : (t1 + t2 + t3) , де l1 = v1t1; l2=v2t2 ; l3 = v3t3, підставляємо l = 0,2год • 60км/год + 0,1 год • 80км/год + 0,2год • 40км/год = 12км + 8км + 8км = 28км, тоді vc = 28 км : (0,2 год + 0,1 год + 0,2 год) = 28км : 0,5 год = 56 км/год

6. Яка частота обертання тіла, якщо воно за 10 с робить 100 обертів?

А 100 Гц

Б 10 Гц

В 1 Гц

Г правильної відповіді тут немає

Дано:

t= 10с

N= 100

n - ?

За формулою частоти обертання n = N:t маємо n = 100 : 10 с = 10 (1/с=Гц)  

7. Чи залежить період коливань маятника від частоти коливань?

А залежить  (період коливань обернено пропорційний до частоти коливань)

Б не залежить

В залежить тільки в певних випадках

8. Перший маятник коливається із частотою 5 Гц, а другий - 2 Гц. Який з маятників довший?

А перший

Б обидва

В другий

Дано

ѵ1 = 5 Гц

ѵ2 = 2 Гц

Т1 - ?

Т2 - ?

За формулою знаходження періоду оберту Т1 = t1: ѵ1, T2 = t2:ѵ2, після підстановки маємо Т1 = 1:5 = 0,2с, Т2 = 1:2 = 0,5с, оскільки, що більший період коливань, то більша довжина маятника, робимо висновок, що другий маятник довший.

Інші завдання дивись тут...