Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Як ти розумієш поняття «відносна атомна маса»? Відносна атомна маса — це фізична величина, що визначається відношенням маси атома елемента до 1/12 маси атома Карбону.

 

Вправа 2 Поясни, що спільного мають і чим відрізняються поняття «маса атома» і «відносна атомна маса». 

Маса атома  це фізична величина, що показує абсолютну масу атома, вимірюється в кг (г).

Відносна атомна маса — це фізична величина, що показує, в скільки разів маса певного атома більша, ніж маса 1/12 маси атома Карбону і є безрозмірною величиною, бо отримується діленням величин однакової розмірності.

Значення відносної атомної маси і маси атома, вираженої в а.о.м., чисельно збігаються.

 

Вправа 3 Знайди в Періодичній системі елемент з відносною атомною масою 56, зазнач символ і назву цього елемента. Fe Ферум

У скільки разів атом цього елемента важчий за атом Силіцію?

І спосіб

Ar(Fe):Ar(Si)=56:28=2

ІІ спосіб

ma(Fe)=Ar(Fe) • 1 а.о.м.=56 • 1,6610-24 г=92,9610-24 г

ma(Si)=Ar(Si) • 1 а.о.м.=28 • 1,6610-24 г=46,4810-24 г

ma(Fe):ma(Fe)=92,9610-24 г : 46,4810-24 г=2

Відповідь:  у 2 рази

 

Вправа 4 Випиши точні значення відносних атомних мас і округли їх:

Оксиген Ar(O)=15,999≈16

Кальцій Ar(Ca)=40,908≈40

Хлор Ar(Cl)=35,463≈35,5

Манган Ar(Mn)=54,938≈55

Нітроген Ar(N)=14,007≈14

Плюмбум  Ar(Pb)=207,2≈207

 

Вправа 5 Порівняй відносні атомні маси елементів Купруму, Карбону, Сульфуру, Гідрогену, Брому. Запиши символи цих елементів у порядку зростання їхніх відносних атомних мас.

Ar(Cu)=64, Ar(C)=12, Ar(S)=32, Ar(H)=1, Ar(Br)=80

Відповідь: H,C,S,Cu,Br

 

Додаткові завдання

Вправа 6 Заповни таблицю:

Назва

хімічного

елемента

Символ

хімічного

елемента

Вимова

символу

 

Відносна

атомна

маса

Гідроген Н Аш 1
Карбон С Це 12
Фосфор P Пе 31
Цинк Zn Цинк 65

Вправа 7 Знайди в Періодичній системі елементи з найменшою і найбільшою відносною атомною масою.

Ar(H)=1 i Ar(Ds)=271

 

Вправа 8* Відомо, що 1 см3 водню містить стільки атомів Гідрогену, скільки 1 см3 кисню містить атомів Оксигену. Густина водню дорівнює 0,09 г/см3, а густина кисню — 1,43 г/см3. Обчисли, у скільки разів маса атома Гідрогену менша від маси атома Оксигену.

Відомо: V1=V2=1 см3ρ1=1,43 г/см3ρ2=0,09 г/см3

Знайти: у скільки разів маса атома Н менша від маси атома О-?

Розв'язання

І спосіб

ρ1:ρ2=1,43 г/см3 : 0,09 г/см3=15,816

ІІ спосіб

ma(О)=V1ρ1=1 cм• 1,43 г/см3=1,43 г

ma(H)=V2ρ2=1 cм• 0,09 г/см3=0,09 г

mа(О):mа(Н)=1,43 г : 0,09 г = 15,816

Відповідь: у 16 разів

Інші завдання дивись тут...