Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Схарактеризуй хімічні властивості кисню. Відповідь ілюструй рівняннями реакцій.

1. Кисень реагує з неметалами:

4P + 5O2 = 2P2O5

2. Кисень реагує з металами:

3Fe + 2O2 = Fe3O4

Залізну ожарину (окалину) Fe3O4 розглядають як подвійний оксид Феруму (ІІ) і Феруму (ІІІ), або FeО•Fe2О3, де валентність одного атома Феруму — 2, а двох інших атомів Феруму — 3.

3. Кисень реагує із складними речовинами:

CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O

 

Вправа 2 Напиши формули оксидів металічних елементів, які мають валентність 1, 2, 3. Зазнач назви цих сполук.

K2O калій оксид

MgO магній оксид

Al2O3 алюміній оксид

 

Вправа 3 Напиши рівняння реакцій окиснення простих речовин з утворенням оксидів таких елементів: Купруму (ІІ), Вольфраму (VІ), Літію (І), Селену (ІV), Ванадію (V).

2Сu + O2 = 2CuO

2W + 3O2 = 2WO3

4Li + O2 = 2Li2O

Se + O2 = SeO2

4V + 5O2 = 2V2O5

 

Вправа 4 Чим відрізняється горіння речовин на повітрі та в кисні? Чому?

Кисень підтримує горіння, тому речовини краще горять в кисні, а не на повітрі, бо в процесі горіння речовин бере участь лише 1/5 об’єму повітря, адже кисень становить в ньому близько 20% за об'ємом, а інші його складові не підтримують горіння.

 

Вправа 5 Порівняй швидке й повільне окиснення. Що спільного й відмінного між ними?

Спільне: це процеси взаємодії з киснем.

Відмінне: швидкість процесу та зовнішні ознаки, оскільки різняться умови перебігу цих реакцій.

Швидке окиснення (горіння) супроводжується виділенням великої кількості теплоти і появою полум'я, а повільне —  відбувається повільно та не супроводжується полум'ям.  

Наведи приклади. Горіння — процес швидкого окиснення, а дихання і гниття — повільного окиснення.

 

Вправа 6 У яких випадках процеси повільного окиснення корисні, а в яких — небажані, а то й шкідливі?Наведи приклади.

Корисні: процеси дихання в живих організмах, гниття гною для отримання органічних добрив. 

Шкідливі: псування продуктів, корозія металів, гниття насіння в зерносховищах.   

 

Додаткові завдання

Вправа 8 Обчисли масові частки елементів у бор (ІІІ) оксиді.

Mr(B2O3)=2Ar(B)+3Ar(O)=211+316=70

w(B)=2Ar(B)/Mr(B2O3)=211:70=0,314, або 31,4%

w(О)=3Ar(O)/Mr(B2O3)=316:70=0,686, або 68,6%

Інший варіант розрахунку масової частки Оксигену:

w(O)=1-w(B)=1-0,314=0,686

або

w(O)=100%-w(B)=100%-31,4%=68,6%

Відповідь: w(B)=31,4%; w(O)=68,6%

 

Вправа 9* Аналізом установлено, що в цинковій руді масова частка цинк сульфіду ZnS становить 38,8%. Яку масу цинку можна добути з 1 т руди (втратами виробництва знехтувати)?

Відомо: w(ZnS)=38,8%, m(руди)=1 т

Знайти: m(Zn)-?

Розв'язування

І спосіб

1. З формули обчислення масової частки ZnS в сполуці руди знаходимо масу:

m(ZnS)=m(руди)w(ZnS):100%=1 т • 38,8% : 100%=0,388 т=388 кг

2. З формули обчислення масової частки елемента в сполуці знаходимо масову частку елемента.

Mr(Zn)=Ar(Zn)=65, Mr(ZnS)=Ar(Zn)+Ar(S)=65+32=97

w(Zn)=Ar(Zn):M(ZnS)=65:97=0,67

3. формули обчислення масової частки елемента в сполуці знаходимо масу елемента:

m(Zn)=w(Zn)m(ZnS)=0,67•388 кг=260 кг

ІІ спосіб

1. Масу ZnS знаходимо за допомогою пропорції. Те, що масова частка ZnS cтановить 38,8% означає, що

у 100 г руди міститься 38,8 г ZnS, а

в 1000000 г руди  х г ZnS

100 г / 1000000 г = 38,8 г / х г, звідси за властивістю пропорції маємо:

х г • 100 г = 38,8 г  1000000 г, тому

х = 38,8 г  1000000 г : 100 г= 388000 г=388 кг

2. Знаходимо відносні молекулярні маси сполук.

Mr(Zn)=Ar(Zn)=65,

Mr(ZnS)=Ar(Zn)+Ar(S)=65+32=97

3. Прирівняємо дві формули обчислення масової частки елемента в сполуці і виразимо масу цинку:

w(Zn)=Ar(Zn)/M(ZnS) і w(Zn)=m(Zn)/m(ZnS), тому

Ar(Zn)/M(ZnS)=m(Zn)/m(ZnS), звідси за властивістю пропорції маємо:

m(Zn)M(ZnS)=Ar(Zn)m(ZnS), тому

m(Zn)=Ar(Zn)•m(ZnS):M(ZnS)=65•388 кг : 97=260 кг

Відповідь: 260 кг

 

Вправа 10* Ферум оксид масою 40 г містить 28 г Феруму і 12 г Оксигену. Яка формула цього оксиду?

Відомо: m(FexOy)=40 г, m(Fe)=28 г, m(O)=12 г 

Знайти: формулу FexOy-?

Розв'язування

1. Знаходимо масові частки Феруму і Оксигену в сполуці.

w(Fe)=m(Fe):m(FexOy)=28 г : 40 г=0,7, або 70%

w(О)=m(О):m(FexOy)=12 г : 40 г=0,3, або 30%

2. Знаходимо співвідношення атомів Феруму і Оксигену у сполуці як ділення числових значень масових часток хімічних елементів, які входять до складу даної сполуки, на їхні відносні атомні маси:

х:у=w(Fe)/Ar(Fe) : w(O)/Ar(O)=70/56 : 30/16=1,25:1,875

Якщо відношення між атомами виражене не цілими числами, тоді обираємо найменше із знайдених чисел (1,25), приймаємо його за одиницю і ділимо на нього решту чисел: 

х:у=1,25/1,25 : 1,875/1,25 = 1:1,5

Приводимо до цілих чисел, домножуючи на 2: 

х:у=(12):(1,52)=2:3

Відповідь: Fe2O3

 

Вправа 11* Унаслідок спалювання в кисні невідомого тривалентного металу масою 5,4 г утворився його оксид масою 10,2 г. Визнач металічний елемент.

Відомо: тривалентний метал Е, m(E)=5,4 г, m(Е2O3)=10,2 г

Знайти: метал Е-?

Розв'язування

1. Позначимо відносну атомну масу елемента Е через х, тобто Ar(E)=x.

Mr2О3)=2Ar(Е)+3Ar(О)=2х+316=2х+48

2. Прирівняємо дві формули обчислення масової частки елемента в сполуці і підставимо відповідні значення:

w(Е)=2Ar(Е)/M(Е2О3) і w(Е)=m(Е)/m(Е2О3), тому

2Ar(Е)/M(Е2О3)=m(Е)/m(Е2О3), маємо

2х/(2х+48)=5,4/10,2

Отримали алгебраїчне рівняння і розв'язуємо його.

5,4(2х+48)=2х10,2

10,8х + 259,2=20,4х

20,4х-10,8х=259,2

9,6х=259,2

х=259,2:9,6

х=27, тобто Ar(E)=27  шуканим металічним елементом є Алюміній Al.

Відповідь: Аl

Інші завдання дивись тут...