Інші завдання дивись тут...

Початковий рівень 

Вправа 1 Прочитайте формули речовин і охарактеризуйте їхній якісний і кількісний склад: 

N2 "ен-2" (молекула складається з двох атомів Нітрогену)

SO3 "ес-о-3"(молекула складається з одного атома Сульфуру і трьох атомів Оксигену)

НРО3 "аш-пе-о-з" (молекула складається з одного атома Гідрогену, атома Фосфору і трьох атомів Оксигену)

Mg(NO3)2 "магній-ен-о-3-двічі" (молекула складається з одного атома Магнію, двох атомів Нітрогену і шести атомів Оксигену)

 

Вправа 2 Що означають такі записи:

ЗNO2три молекули NO2

4НСl — чотири молекули HCl

8Zn — вісім атомів Zn

2S — сім молекул H2S

 

Середній рівень

Вправа 3 Напишіть формули речовин, які читають так: 

"пе-два-о-три"  P2O3

"ен-два-о-п’ять"  N2O5

"аш-два-силіцій-о-три"  H2SiO

"аш-три-пе-о-чотири"  H3PO4

"хром-ен-о-три-тричі"  Cr(NO3)3

 

Вправа 4 Встановіть співвідношення атомів у таких речовинах:

А) ВаSО4

n(Ba):n(S):n(O)=1:1:4

Б) Са3(РO4)2

n(Ca):n(P):n(O)=3:2:8

 

Достатній рівень

Вправа 5 Напишіть формули:

A) озону (молекула складається з трьох атомів Оксиґену); О3

Б) карбонатної кислоти (молекула складається з двох атомів Гідроґену, одного атома Карбону і трьох атомів Оксиґену); H2CO3

B) натрій ортофосфату, формульна одиниця якого складається з трьох атомів Натрію, одного атома Фосфору і чотирьох атомів Оксиґену. Na3PO4

Знайдіть співвідношення атомів хімічних елементів в останніх двох речовинах.

Б) n(H):n(C):n(O)=2:1:3 

В) n(Na):n(P):n(O)=3:1:4

 

Вправа 6 Порівняйте склад чадного газу СО і вуглекислого газу СО2.

Молекула чадного газу СО складається з одного атома Карбону і одного атома Оксигену.

Молекула вуглекислого газа СО2 складається з одного атома Карбону і двох атомів Оксигену.

 

Високий рівень

Вправа 7 Визначте масове співвідношення елементів в алюміній сульфаті Аl2(SO4)3.

m(Al):m(S):m(O)=(Ar(Al)•2):(Ar(S)•3):(Ar(O)•12)=(27•2):(32•3):(16•12)=

=54:96:192=9:16:32

 

Додаткове завдання

Вправа 8 Напишіть формулу речовини, якщо співвідношення атомів:

А) Бору та Оксиґену у її молекулі дорівнює 2:3.  B2O3

Б) Хлору та Оксиґену у її молекулі дорівнює 2:7.  Cl2O7

 

Вправа 9 Напишіть формулу речовини, якщо масове співвідношення Кальцію, Сульфуру і Оксиґену у її формульній одиниці становить 5:4:8.

Відомо: m(Ca):m(S):m(O)=5:4:8

Знайти: формулу CaxSyOz?

Розв'язування:

m(Са):m(S):m(O)=(Ar(Са)•x):(Ar(S)•у):(Ar(O)•z)=(40•x):(32•y):(16•z)=

=40x:32y:16z

Підставивши значення, дане в умові задачі, одержимо:

5:4:8=40x:32y:16z, звідси

x:y:z=5/40 : 4/32 : 8/16=0,125:0,125:0,5

Зведемо до найближчих цілих чисел співвідношення, помноживши його на 4, одержимо:

x:y:z=(0,125•4):(0,125•4):(0,5•4)=1:1:4, отже, формула речовини СaSO4

Відповідь: СaSO4

Інші завдання дивись тут...