Інші завдання дивись тут...

Початковий рівень 

Вправа 1 Дайте визначення понять «відносна молекулярна маса», «відносна формульна маса».

Відносна молекулярна маса (Мr) — це відношення маси молекули до 1/12 маси атома Карбону.

Відносна формульна маса (Мг) — це відношення маси формульної одиниці до 1/12 маси атома Карбону.

 

Вправа 2 Як обчислюють відносну молекулярну масу (відносну формульну масу) за хімічною формулою речовини?  

Відносна молекулярна маса (чи відносна формульна маса) дорівнює сумі відносних атомних мас хімічних елементів, які містяться у молекулі (чи формульній одиниці), з урахуванням числа атомів кожного елемента.

 

Середній рівень

Вправа 3 Обчисліть відносну молекулярну масу:

а) хлору Сl2;

Мг(Cl2)=2Аr(Cl)=2•35,5=71 

б) гідроґен сульфіду Н2S;

Мг2S )=2Аr(Н)+Аr(S)=2•1+32=34 

в) нітратної кислоти НNO3.

Мг(НNO3)=Ar(H)+Ar(N)+3Аr(O)=1+14+3•16=63

 

Вправа 4 Молекула глюкози складається із 6 томів Карбону, 12 атомів Гідроґену та 6 атомів Оксиґену. Напишіть її формулу й обчисліть її відносну молекулярну масу.

Мг(C6H12O6)=6Ar(C)+12Ar(H)+6Аr(O)=612+121+6•16=180

 

Достатній рівень

Вправа 5 У скільки разів молекула вуглекислого газу СO2 важча за молекулу водню Н2?

Mr(СO2)=Ar(C)+2Ar(O)=12+216=44, Mr(H2)=2Ar(H)=2

Mr(СO2):Mr(H2)=44:2=22

Відповідь: у 22 рази важча

 

Вправа 6 Обчисліть відносну формульну масу кальцій ортофосфату Са3(РO4)2.

Мг(Ca3(PO4)2)=3Ar(Ca)+2Ar(P)+8Аr(O)=340+231+8•16=310

 

Високий рівень

Вправа 7 У гідроґен пероксиді на один атом Оксиґену припадає один атом Гідроґену. Встановіть формулу гідроґен пероксиду, якщо відомо, що його відносна молекулярна маса становить 34.

Відомо: сполука НхОхМr(HxОx)=34

Знайти: формулу-?

Розв'язування

МrxОx)=xAr(H)+xAr(O)=1•x+16х=17х

Складаємо алгебраїчне рівняння і розв'язуємо його:

17x = 34, звідси х=34:17=2

Відповідь: формула пероксиду Н2О2

 

Вправа 8 Відносна молекулярна маса сполуки Алюмінію із Сульфуром становить 150. Відомо, що в молекулі речовини міститься два атоми Алюмінію. Яка формула невідомої сполуки?

Відомо: сполука Al2SхМr(Al2Sx)=150

Знайти: формулу-?

Розв'язування

Мr(Al2Sx)=2Ar(Al)+xAr(S)=2•27+x32=54+32x

Складаємо алгебраїчне рівняння і розв'язуємо його:

54 + 32x = 150, звідси х=(150-54):32=3

Відповідь: формула сполуки Al2S3

 

Вправа 9 Не виконуючи обчислень, розмістіть речовини у порядку зростання їхніх відносних молекулярних мас: К23, К2S, К24. Відповідь поясніть. Речовини різняться кількістю атомів Оксигену й, відповідно, їх треба розмістити в порядку збільшення кількості атомів Оксигену.

Відповідь: K2S, K2SO3, K2SO4

 

Додаткові завдання

Вправа 10 Напишіть формулу сульфатної кислоти, якщо відомо, що її відносна молекулярна маса становить 98, а відношення мас атомів Гідроґену, Сульфуру та Оксиґену у її молекулі дорівнює 1:16:32.

Відомо: m(H):m(S):m(O)=1:16:32, Mr(HхSуOz)=98

Знайти: формулу HxSyOz?

Розв'язування:

1. Обчислюємо суму масових частин Гідроґену, Сульфуру і Оксиґену:

1+16+32=49

2. Визначаємо, скільки атомних одиниць маси припадає на 1 масову частину, беручи до уваги, що відлосна молекулярна маса сульфатної кислоти становить 98, то її молекулярна маса в атомних одиницях маси дорівнює 98 а.о.м.

98 а.о.м. : 49 = 2 а.о.м.

3. Обчислюємо маси атомів:

m(Н)=1 • 2 а.о.м.=2 а.о.м.

m(S)=16 • 2 а.о.м.=32 а.о.м.

m(О)=32 • 2 а.о.м.=64 а.о.м.

4. Визначаємо кількість атомів Гідроґену, Сульфуру і Оксиґену у молекулі сульфатної кислоти:

n(Н)=m(Н):Аr(Н)=2 а.о.м. : 1 а.о.м.=2

n(S)=m(S):Аr(S)=32 а.о.м. : 32 а.о.м.=1

n(O)=m(О):Аr(О)=64 а.о.м. : 16 а.о.м.=4

Відповідь: формула сульфатної кислоти Н2SO4

 

Вправа 11 Відносна формульна маса сполуки із Оксиґеном елемента другої групи головної підгрупи дорівнює 56. Встановіть формулу невідомої сполуки.

За умовою задачі невідомий елемент Е перебуває в ІІ групі головній підгрупі, тому його валентність становить ІІ і формула сполуки із Оксиґеном — ЕО.

Відомо: cполука ЕО, Mr(EO)=56

Знайти: формулу-?

Розв'язування

Відносну атомну масу елемента Е позначимо через х, тоді 

Мr(ЕО)=х+16

Складаємо алгебраїчне рівняння і розв’язуємо його:

х+16=56

х=56-16

х=40 Таку відносну атомну масу має Кальцій, отже, формула сполуки СаО

Відповідь: СаО

Інші завдання дивись тут...