Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання
1. Дайте визначення суміші. Суміш – це системи, що складаються з двох і більше компонентів.
Які суміші називаються однорідними, а які — неоднорідними? Однорідні суміші – це суміші, в яких компоненти  не можна виявити спостереженням. Неоднорідні  суміші – це суміші, компоненти яких можна виявити спостереженням (розгледіти візуально або за допомогою збільшувальних приладів).
Наведіть приклади.

Однорідні суміші: повітря, столовий оцет, джерельна вода.

Неоднорідні суміші: пісок і вода, граніт, річкова вода, молоко.

 

2. Чи існують у природі абсолютно чисті речовини? Алмаз, гірський кришталь, самородне золото, самородна сірка.

 

3. Чи змінюються властивості речовин у суміші? Ні.

Чому? Суміш утворюється простим змішуванням кількох речовин, які можна розділити  фізичними методами.

 

4. Як відрізнити чисту речовину від суміші речовин? У цьому випадку нам допоможуть  знання про фізичні властивості речовин. Хоча кожна речовина надає своїх властивостей суміші, але ніколи суміш не має таких самих властивостей, як кожна з чистих речовин окремо. Тому достатньо виміряти деякі фізичні властивості суміші і порівняти результат із даними довідника для чистих речовин. Якщо є відхилення від довідкових даних, то досліджувана речовина не є чистою речовиною, а сумішшю. Наприклад, розчин солі кипить при вищій температурі, ніж вода.

 

Завдання для засвоєння матеріалу
Вправа 1. Чим відрізняються суміші від чистих речовин? Виберіть правильні відповіді:
а) чисті речовини утворені однаковими молекулами, а суміші — різними;
б) чисті речовини утворені різними молекулами, а суміші — однаковими;
в) у суміші речовини змінюють свої властивості;
г) унаслідок змішування властивості компонентів суміші не змінюються;
д) у властивостях суміші виявляються властивості її окремих компонентів.

Відповідь: а),г),д)

 

Вправа 2. Випишіть окремо назви сумішей і чистих речовин: кисень, річкова вода, водопровідна вода, мінеральна вода, дистильована вода, кухонна сіль, повітря, цукор, бензин, кров, зубна паста, золото, попіл.

Суміші
Чисті речовини

Річкова вода

Водопровідна вода
Мінеральна вода
Повітря
Бензин
Кров
Зубна паста
Попіл

Кисень
Дистильована  вода
Кухонна сіль
Цукор
Золото

 

 

Вправа 3. Однорідна чи неоднорідна суміш утворюється внаслідок змішування:
а) одеколону та води; Однорідна
б) борошна та води; Неоднорідна
в) меду та чаю; Однорідна
г) піску та каміння; Неоднорідна
д) бензину та води? Неоднорідна

 

Вправа 4. Чому не вдається виділити жир зі свіжого молока фільтруванням? Бо краплини жиру настільки малого розміру (їх можна побачити під мікроскопом), що легко проходять крізь пори фільтру.

Жир зі свіжого молока можна виділити методом відстоювання, оскільки крапельки жиру легші за воду і спливають на поверхню, утворюючи вершки.

 

Вправа 5. Наведіть не менше п’яти прикладів однорідних і неоднорідних сумішей, які трапляються вам у повсякденному житті.

Однорідні: чай, кава, скло, столовий оцет, повітря.

Неоднорідні: водопровідна вода, мінеральна вода, молоко, пральний порошок, газований напій.


Вправа 6. Які методи розділення сумішей вам відомі? На яких властивостях речовин вони ґрунтуються? Наведіть приклади сумішей, які можна розділити цими методами. Свою відповідь оформте у вигляді таблиці:

Тип
суміші
Метод розді-
лення

Короткий

опис

методу

На яких

власти-

востях

речовин
ґрунтується

метод

Приклад
сумішей

Неоднорідна

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Відстоювання

 

 

 

 

 

 

 

1. Суміш

залишають

на деякий

час для

відстоювання

 

 

 

 

1. Тверда

речовина,

що прак-

тично не

розчиняється

у воді; дві

рідини,що не

змішуються

між собою

1. Пісок і

вода;

каламутна

вода;
вода і олія

 

 

 

 

Неоднорідна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Фільтрування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Суміш

пропускають

крізь фільтр.

Молекули
води 
дрібніші

за будь-які

тверді час-

тинки і легко

проходять

крізь пори у

фільтрі, а

тверді частин-

ки, розмір

яких більший

за розмір пор,

затримуються

фільтром

2. Суміші

рідини і

нерозчинної

в ній твердої

речовини.

Частинки в

рідині дуже

подрібнені й

майже не

осідають

 

 

 

 

 

 

 

2. Вода і

крейда;
вода і

дерев’яні

ошурки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неоднорідна

 

 

 

 

 

3.

Дія магніту

 

 

 

 

3. До суміші

підносять

магніт

 

 

 

3. Магнітні

властивості

однієї з

речовин

суміші

 

3. Пісок і

залізні

ошурки;

деревні і

залізні

ошурки

Однорідна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Випарювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Розчин

випарюють

у порцеляно-

вій чашці.

Вода випа-

ровується,

а розчинна

тверда

речовина

залишається 

на стінках

чашки.

1. Розчинна

тверда

речовина у

леткій рідині

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Вода і

цукор;
сіль і

вода

 

 

 

 

 

 

 

 

Однорідна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Перегонка

(дистиляція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Суміш

поміщають у

колбу і

нагрівають.

Рідина, що

кипить
при нижчій

температурі,

випаровується
першою, і її

випари по-

трапляють у

холодильник,

там конден-

суються (пере-

творюються на

рідину), і в

приймач стікає

краплями чис-

та рідина.

2. Суміші

летких

речовин,

що мають

різну

температуру

кипіння

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Спирт і

вода

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вправа 7. У який спосіб можна розділити суміші:

а) води та бензину; Відстоюванням (неоднорідна суміш двох рідин, що не змішуються між собою: у верхньому шарі легша рідина - бензин, у нижньому - важча вода).

б) цукру та піску; Фільтруванням (неоднорідна суміш твердої нерозчинної речовини (пісок) і рідини (вода з розчиненим цукром)) і випарюванням (однорідна суміш розчиненої речовини цукру)

в) піску та тирси; Відстоюванням (неоднорідна суміш твердих нерозчинних речовин: тирса - легша речовина - спливе на поверхню,а пісок - важча речовина - осяде на дно).

г) борошна та ошурок; Дією магніту (Ошурки, маючи магнітні властивості, притягуються магнітом)

д) крохмалю та цукру? Відстоюванням (неоднорідна суміш твердої нерозчинної речовини (крохмалю) і рідини (вода з розчиненим цукром) і випарюванням (однорідна суміш розчиненої речовини - цукру).

 

Вправа 8. Наведіть приклад використання методу відстоювання у побуті. Після кип'ятіння води перед споживанням даємо їй відстоятися, щоб тверді нерозчинні у воді речовини осіли на дно посудини.

 

Вправа 9*. Що являє собою питна вода? Дізнайтесь, як вода потрапляє до вашої домівки. Чи можна вважати водопровідну воду чистою? Ні, не можна, бо вона містить домішки інших речовин. Чи може в природі існувати чиста вода? Джерельна вода. Поговоріть з дорослими та дізнайтесь, яких заходів можна вжити, щоб поліпшити якість питної води. Користуватися фільтрами, кип'ятити і відстоювати питну воду.

 Інші завдання дивись тут...