Загрузка...

Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання
1. Зі скількох періодів і груп складається сучасна Періодична система? У довгому варіанті періодичної системи є  7 періодів і 18 груп., а в короткому – 7 періодів і 8 груп.

 

2. Що називають періодом і групою Періодичної системи? Періоди — горизонтальні ряди елементів періодичної системи. Групи — вертикальні ряди елементів періодичної системи.

 

3. Які періоди Періодичної системи називають малими, а які — великими? Перші три періоди називають малими (в них міститься невелике число елементів: у першому періоді  по 2 елементи, а в другому і третьому — по 8 елементів), решту періодів називають великими (у  четвертому і п’ятому періодах містяться по 18 елементів, а у шостому і сьомому — по 32 елементи).

 

4. Наведіть приклади групових назв хімічних елементів. Група лужних елементів, лужноземельних елементів, галогенів, інертних елементів.

 

5. Скільки елементів міститься в перших трьох періодах Періодичної системи? Виберіть правильну відповідь:

а) 10; б) 18; в) 24; г) 63.

Завдання для засвоєння матеріалу
Вправа 1. Запишіть символи та назви елементів другого періоду Періодичної системи.
Li Літій, Be Берилій,  B Бор,  C Карбон,  N Нітроген,  O Оксиген,  F Флуор,  Ne Неон.

 

Вправа 2. Скільки елементів міститься:
а) у третьому періоді;  Вісім.
б) п’ятому періоді? Вісімнадцять.

 

Вправа 3. Запишіть символи наведених елементів і опишіть їхнє місце в Періодичній системі: Гідроген, Карбон, Фосфор, Ферум, Аргентум.
Р (Гідроген)  має порядковий номер 1, розміщений у першому  періоді, першій групі.
С (Карбон) має порядковий номер 6, розміщений у другому періоді, четвертій  групі.
Р (Фосфор) має порядковий номер 15, розміщений у третьому періоді, п‘ятій групі.
Fe (Ферум ) має порядковий номер 26, розміщений у четвертому періоді, сьомій групі.
Ag ( Аргентум) має порядковий номер 47, розміщений в п’ятому періоді, першій групі.

 

Вправа 4. Як за допомогою Періодичної системи визначити заряд ядра атома? На заряд ядра атома вказує порядковий номер елемента.
Визначте заряд ядер в атомів Карбону, Нітрогену, Хлору та Кальцію.
Карбон +6, Нітроген +7, Хлор + 17, Кальцій +20.

 

Вправа 5. Укажіть у Періодичній системі елемент із зарядом ядра +79. Запишіть його символ, назву. У якому періоді (великому чи малому) він розташований? Скільки електронів міститься в атомі цього елемента?

Au Аурум, розташований у великому шостому періоді, в атомі цього елемента міститься  79 електронів.

 

Вправа 6*. Знайдіть у додатковій літературі приклади елементів, які добуті вченими штучно і не існують у природі. Укажіть їхні порядкові номери та назви. За походженням елементи класифікують на природні та штучні, які добуті внаслідок перебігу ядерних реакцій. Так, елементи з протонним числом більше 94 — штучні. Наприклад, Америцій (№95), Енштейній (№99).

Інші завдання дивись тут...

 

Загрузка...