Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання
1. Дайте визначення поняттям «відносна атомна маса», «відносна молекулярна маса». Що в даному випадку означає слово «відносна»? Відносна атомна маса Ar– це відношення маси атома даного елемента до 1/12 маси атома Карбону.
Відносна молекулярна маса Mr показує у скільки разів маса молекул більша за 1/12 маси атома Карбону.
Слово «відносна» в даному випадку означає, що маса атома чи молекули визначена порівнянням з атомною одиницею  маси, бо
відносний, той що визначається у зіставленні із чим-небудь.

2. Виберіть правильну відповідь. Атомну одиницю маси використовують:
а) для обчислення відносної атомної маси елементів; б) як одиницю вимірювання атомної та молекулярної маси; в) для обчислення мас усіх маленьких частинок; г) для обчислення мас великих тіл.

 

3. Виберіть правильну відповідь. Атомна одиниця маси дорівнює:
а) 1/12 маси атома Оксигену; б) 1/12 маси атома Карбону; в) масі електрона, помноженій на 12; г) 1,66
10–24 г.

 

4. Чому масу атомів рідко виражають у грамах? Бо маса атома  настільки мала, що виражати її у грамах або кілограмах дуже незручно.

 

5. Що спільного і чим відрізняються такі поняття:
а) «маса атома» і «відносна атомна маса»; 

Спільним є те, що атом, як кожна матеріальна частинка, має масу.

Відрізняються ці поняття наступним. Маса атома - фізична величина, що вимірюється у грамах, а відносна атомна маса - це маса атома у порівнянні з 1/12 маси атома Карбону, тому маса атома — має одиниці вимірювання, а відносна атомна маса — величина безрозмірна, бо отримується діленням величин однакової розмірності.

б) «відносна молекулярна маса» і «маса молекули»;

Спільним є те, що молекула, як кожна матеріальна частинка, має масу.

Відрізняються ці поняття наступним. Маса молекули - фізична величина, що вимірюється у грамах, а відносна атомна маса - це маса молекули у порівнянні з 1/12 маси атома Карбону, тому маса молекули — має одиниці вимірювання, а відносна молекулярна маса — величина безрозмірна, бо отримується діленням величин однакової розмірності.

в) «відносна молекулярна маса» і «відносна атомна маса»?

Спільним є те, що слово «відносна» в даному випадку означає, що маса атома і маса молекули визначена порівнянням з атомною одиницею маси і обидві величини є безрозмірними.

Відмінним є те, що мова йде про масу молекули і масу атома.

 

Завдання для засвоєння матеріалу
Вправа 1. Укажіть у Періодичній системі та випишіть символи і відносні атомні маси (з округленням до цілих чисел) хімічних елементів:
Алюмінію Ar(Al)=27
Флуору Ar(F)=19
Цинку Ar(Zn)=65
Аргентуму Ar(Ag)=108
Стануму Ar(Sn)=119.

Вправа 2. Обчисліть, атом якого елемента важчий і у скільки разів:
а) Нітроген і Гелій; 

Важчий Нітроген у 3,5 разів, бо Ar(N):Ar(He)=14:4=3,5
б) Оксиген і Сульфур; 

Важчий Сульфур у 2 рази, бо Ar(S):Ar(О)=32:16=2
 в) Ферум і Силіцій;

Важчий Ферум у 2 рази, бо Ar(Fe):Ar(Si)=56:28=2
г) Сульфур і Купрум.

Важчий Купрум у 2 рази, бо Ar(Cu):Ar(S)=64:32=2

Вправа 3. Обчисліть, скільки атомних одиниць маси міститься в 1 г речовини.

І спосіб.

Оскільки  1 а.о.м.=1,66 •10-24 г, то у 1 г = 1 а.о.м./1,66 •10-24 = 0,602 •1024 а.о.м.

ІІ спосіб.

У 1,66 •10-24 г міститься  1 а.о.м.
У 1 г міститься х а.о.м.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

1,66 •10-24 г / 1 г = 1 а.о.м. / х а.о.м.

х = 1 а.о.м. :  1,66 •10-24

х = 0,602 •1024 а.о.м.

Відповідь: приблизно 0,602 •1024 а.о.м.

 

Вправа 4. Скільки атомів Оксигену мають таку саму масу, як один атом Купруму?

Чотири атоми Оксигену, бо Ar(Cu)=64, Ar(O)=16.

Позначимо кількість атомів Оксигену через х,

складемо рівняння і розв'яжемо його.

х 16 = 64

х = 64:16

х = 4

 

Вправа 5. Обчисліть відносні молекулярні (формульні) маси таких речовин: хлор Cl2, сульфатна кислота H2SO4,
сахароза C12H22O11, мідь Cu, гіпс CaSO4, крейда CaCO3, малахіт (CuOH)2CO3.
Mr(Cl2)=235,5=71

Mr(H2SO4)=2Ar(H)+Ar(S)+4Ar(O)=21+32+416=98

Mr(C12H22O11)=12Ar(C)+22Ar(H)+11Ar(O)=1212+221+1116=342

Mr(Cu)=Ar(Cu)=64

Mr(CaSO4)=Ar(Ca)+Ar(S)+4Ar(O)=40+32+416=136

Mr(CaCO3)=Ar(Ca)+Ar(C)+3Ar(O)=40+12+316=100

Mr((CuOH)2CO3)=2Ar(Cu)+5Ar(O)+2Ar(H)+Ar(C)=265+516+21+12=224

 

Вправа 6. Обчисліть, що важче: п’ять молекул води H2O чи три молекули вуглекислого газу CO2.

Важчі три молекули вуглекислого газу CO2

Одна молекула води Mr(Н2О)=2Ar(Н)+Ar(О)=21+16=18,

а п'ять молекул 5Mr(Н2О)=518=90

Одна молекула вуглекислого газу Mr(СО2)=Ar(С)+2Ar(О)=12+216=44,

а три молекули 3Mr(СО2)=344=132

132 > 90

 

Вправа 7. У «перекису водню (гідроген пероксиді)» на один атом Оксигену припадає один атом Гідрогену. Визначте хімічну формулу перекису водню, якщо його молекулярна маса дорівнює 34.
Дано: Mr(НxОx)=34

Знайти: формулу НxОx-?

Розв'язання:
За означенням Mr(НxОx)=хAr(Н)+хAr(О)=х1+х16, за умовою задачі Mr(НxОx)=34. Прирівняємо ліві і праві частини рівностей, отримаємо алгебраїчне рівняння:

х1+х16=34

х(1+16)=34

х17=34

х=34:17

х=2

Отже, формула Н2О2

 

Вправа 8. Речовина пірит складається з атомів Феруму та Сульфуру і має відносну формульну масу 120. Визначте хімічну формулу цієї речовини.

Дано: Mr(FeSx)=120

Знайти: формулу FeSx-?

Розв'язання:
За означенням Mr(FeSx)=Ar(Fe)+хAr(S)=56+х32, за умовою задачі Mr(FeSx)=120. Прирівняємо ліві і праві частини рівностей, отримаємо алгебраїчне рівняння:

56+х32=120

х32=120 - 56

х32=64

х=64:32

х=2

Отже, формула FeS2

 

Вправа 9. Визначте відносні атомні маси поданих елементів, використовуючи маси їхніх атомів. Відповідь порівняйте зі значеннями, указаними в Періодичній системі.
а) Платини, якщо маса її атомів 3,24 • 10–25 кг;
Ar(Pt)=195

Нагадаємо, що 1/12ma(C))=1,662•10-24 г.

Ar(Pt)=ma(Pt)/(1/12ma(C))=3,24•10-25•103 г /1,662•10-24 г=194,94=195

б) Урану, якщо маса його атомів 3,95 • 10–22 г. Ar(U)=238

Нагадаємо, що 1/12ma(C))=1,662•10-24 г.

Ar(U)=ma(U)/(1/12ma(C))=3,95•10-22 г/1,662•10-24 г=237,6=238

 

Вправа 10. Формула жасмоналю, що має запах квітів жасмину, C6H5CHC(C5H11)CHO. Обчисліть його відносну молекулярну масу.

Mr(C6H5CHC(C5H11)CHO)=14Ar(C)+18Ar(H)+Ar(O)=1412+181+16=202

 

Вправа 11. Обчисліть масу молекули сахарози C12H22O11 у грамах. визначте, скільки молекул сахарози міститься у зразку цукру масою 1 г.

Mr(C12H22O11)=12Ar(C)+22Ar(H)+11Ar(O)=1212+221+1116=342

Знаючи відносну молекулярну масу, можна обчислити абсолютну масу молекули речовини у грамах.
З формули Mr(молекули)=m(молекули)/1 а.о.м. знаходимо

m(молекули)=Mr(молекули)1 а.о.м., де 1 а.о.м.=1/12ma(C))=1,662•10-24 г.
m(C12H22O11)=Mr(C12H22O11)1 а.о.м.=3421,662•10-24 г=568,404•10-24 г=0,568•10-21 г

Кількість молекул сахарози, що міститься у зразку цукру масою 1 г зможете визначити у 2 семестрі 8 класу

 

Вправа 12*. Як у XVII–XIX століттях визначали відносну атомну масу (атомну вагу)? Маси яких елементів були взяті за основу для визначення відносних атомних мас? Масf найлегшого елемента Гідрогену. Чому в сучасній хімії для визначення відносних атомних мас використовується карбонова одиниця? Бо 1/12 маси атома Карбону чисельно дорівнює масі атома Гідрогену 1,66•10–24 г.

Інші завдання дивись тут...