Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання

1. У який спосіб можна визначити кількісний склад речовин? За хімічною формулою. Вказуючи кількість атомів кожного хімічного елемента, що входить до складу речовини, ми описуємо її кількісний склад.

 

2. Як обчислюється масова частка елемента в речовині? Наведіть формулу для її обчислення.

де w(E) — масова частка хімічного елемента E, виражена в частках одиниці;

n — число атомів елемента E, позначене індексом у формулі сполуки;

Ar — відносна атомна маса елемента E;

Mr — відносна молекулярна маса речовини.

 

3. Який фізичний зміст має масова частка елемента в речовині? Фізичний зміст масової частки полягає в тому, що вона показує масу атомів даного елемента в 100 г речовини. 

 

4. Виберіть правильні твердження:

а) за хімічною формулою можна дізнатися, які хімічні елементи містяться у складі речовини;

б) за хімічною формулою можна дізнатися співвідношення атомів різних елементів у речовині;

в) за хімічною формулою можна дізнатися, скільки атомів кожного елемента міститься у складі молекули речовини;

г) за хімічною формулою можна дізнатися форму молекули речовини.

 

5. Виберіть правильну відповідь. Масова частка елемента в речовині показує:

а) у скільки разів маса одного атома більша за масу молекули;
б) масу атомів даного хімічного елемента в 100 г речовини;

в) відношення маси атомів даного хімічного елемента до молекулярної маси;
г) скільки атомів кожного елемента міститься у складі молекули.

 

Завдання для засвоєння матеріалу
Вправа 1. Обчисліть масові частки всіх елементів у сполуках із такими хімічними формулами:

а) NO2; б) PbCl2; в) Na2CO3; г) H2SO4; д) Ba3(PO4)2.

а) Mr(NO2) = Ar(N)+2Ar(O)=14+216=46

w(N)= Ar(N)/Mr(NO2)=14/46=0,304 або 30,4%

Масову частку Оксигену можна знайти так:

w(О)= 1 - ω(N) = 1 - 0,304 =0,696 або 69,6%

або так:

w(О)= 100% - ω(N) = 100% - 30,4% =69,6%

чи так:

w(О)= 2Ar(О)/Mr(NO2) = 216 / 46 = 0,696

Відповідь: w(N)=0,304 або 30,4%; w(О)=0,696 або 69,6%.

б) Mr(PbCl2) = Ar(Pb)+2Ar(Cl) = 207 + 235,5 = 278

w(Pb)= Ar(Pb)/Mr(PbCl2) = 207 / 278 = 0,745 або 74,5%

w(Cl)= 1 - w(Pb) = 1 - 0,745 =0,255 або 25,5%

Відповідь: w(Pb)=0,745 або 74,5%; w(Cl)=0,255 або 25,5%.

Аналогічно визначаємо у решти сполуках. 

в) 43,4 %, 11,3 % і 45,3 %;

г) 2 %, 32,7 % і 65,3 %;

д) 68,4 %, 10,3 % і 21,3 %. 

 

Вправа 2. Формула глюкози C6H12O6, формула сахарози C12H22O11. У якій речовині масова частка Оксигену більша?

Обчислимо відносні молекулярні маси глюкози і сахарози:

Mr6Н12O6)=6Ar(С)+12Ar(Н)+6Ar(O)=612+121+616= 180

Mr12Н22O11)=12Ar(С)+22Ar(Н)+11Ar(O)=1222+221+1116= 342

w1(О)=6Ar(О)/Mr6Н12О6)=616/180=0,533 або 53,3%

w2(О)=11Ar(О)/Mr12Н22О11)=1116/342=0,515 або 51,5%

51,5% <53,3%

Відповідь: масова частка Оксигену більша у глюкозі.

 

Вправа 3. Обчисліть масу атомів Гідрогену, що містяться в амоніаку NH3 масою 10 г.

Розв’язання:

Обчислимо масову частку Гідрогену в амоніаку NH3:

Mr(NH3)=Ar(N)+3Ar(H)=14+31=17

w(H)=3Ar(H)/Mr(NH3)=31/17=0,176 або 17,6%

Масова частка елемента показує частину маси речовини, що при­падає на цей елемент. Обчислимо масу атомів Гідрогену в амоніаку масою 10 г:

m(H)=w(Н)m(NH3)=0,17610 г=1,76 г

Відповідь: m(H) = 1,76 г.

 

Вправа 4. Маса води на Землі оцінюється такою, що приблизно дорівнює 1,45•1018 тонн. Обчисліть, яка маса атомів Гідрогену й Оксигену міститься в цій масі води.

Розв’язання:

Обчислимо масову частку Гідрогену і Оксигену у воді Н2О:

Mr(H2О)=2Ar(H)+Ar(O)=21+16=18

w(H)=2Ar(H)/Mr(H2О)=21/18=0,111 або 11,1%

w(О)=Ar(О)/Mr(H2О)=16/18=0,889 або 88,9%

Масова частка елемента показує частину маси речовини, що при­падає на цей елемент. Обчислимо масу атомів Гідрогену у воді масою 1,451018 т:

m(H)=w(Н)m(H2О)=0,1111,451018 т=0,160951018 т1,611017 т

m(О)=w(О)m(H2О)=0,8891,451018 г=1,289051018 г1,291018 т

Відповідь: m(H)=1,611017 т, m(О)=1,291018 т.

Інші завдання дивись тут...