Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання
1. Дайте визначення простим і складним речовинам. Речовина, утворена одним хімічним елементом, є простою. Речовина, яку утворюють декілька хімічних елементів, є складною.

 

2. На які групи речовин поділяють прості і складні речовини? Прості речовини поділяються на метали і неметали, а складні ― на органічні та неорганічні речовини. 

За якими фізичними властивостями відрізняються прості речовини? 

Метали за звичайних умов тверді (крім ртуті), мають металічний блиск, пластичні (ковкі), сріблясто-білого кольору або сірого кольору (крім міді та золота), добре проводять електричний струм й тепло.

Неметали за звичайних умов газоподібні та тверді речовини (лише бром ― рідина), не мають металічного блиску (крім графіту і йоду), крихкі, мають різний колір (наприклад, сірка ― жовтий, графіт ― чорний), не проводять або погано проводять електричний струм (крім графіту) й тепло.  

 

3. Які елементи утворюють метали, а які — неметали? Металічні елементи утворюють метали, а неметалічні ― неметали.

4. Наведіть приклади простих речовин молекулярної і атомної будови. 

Молекулярної: водень Н2, кисень О2, озон О3, хлор Сl2, азот N2, бром Br2.

Атомної: залізо Fe, алюміній Al, срібло Ag, золото Au, олово Sn, свинець Рb, гелій Не, аргон Ar.   

 

5. У чому полягає різниця між поняттями:

а) «хімічний елемент» і «проста речовина»; 

Хімічний елемент  це певний вид атомів, тобто поняття застосовується для класифікації атомів, а проста речовина ― метал чи неметал ― утворена цим певним видом атомів, тобто хімічним елементом, тому проста речовина є формою існування хімічного елемента у вільному стані. Хімічний елемент може утворювати не одну, а декілька простих речовин — алотропних модифікацій, які відрізняються одна від одної за будовою або складом молекул. Наприклад, атоми Карбону утворюють декілька простих речовин: алмаз, графіт, карбін, фулерен, які відрізняються за розташуванням атомів один щодо одного, а атоми Оксигену утворюють дві алотропні модифікації: кисень (O2) і озон (O3), які відрізняються за складом молекул. 

б) «проста речовина» і «складна речовина»;

Проста речовина утворена одним хімічних елементом, а складна ― декількома.

в) «складна речовина» і «суміш речовин»? 

Складна речовина (хімічна сполука) описується хімічною формулою, має постійний склад, а прості речовини, з яких утворена хімічна сполука, не зберігають свої властивості, фізично неподільні. Суміш речовин не можна описати хімічною формулою, має змінний склад, компоненти суміші зберігають свої властивості, можна розділити фізичними методами. 

 

6. Які речовини належать до органічних, а які — до неорганічних? Неорганічні речовини можуть складатися з атомів будь-яких хімічних елементів, а у складі органічних сполук обов’язково є атоми Карбону.

Наведіть приклади. 

Органічні речовини: метан CH4, сахароза C12H22O11глюкоза C6H12O6 етиловий спирт C2H5OH, оцтова кислота СH3COOH. 

Неорганічні речовини: кухонна сіль NaCl , крейда CaCO3, водень H2, вуглекислий газ СО2, кисень О2, хлор Cl2.

 

Завдання для засвоєння матеріалу
Вправа 1. Виберіть фізичні властивості, характерні для алюмінію:

а) твердий;
б) газуватий;

в) блискучий;

г) крихкий;

д) пластичний;

е) добре проводить електричний струм;

є) не проводить електричного струму;
ж) швидко нагрівається.

Відповідь: а), в), д), є), ж)

 

Вправа 2. Із наведеного переліку випишіть назви неметалічних елементів: Гідроген, Аурум, Йод, Плюмбум, Аргентум, Сульфур, Меркурій.

Відповідь: ГідрогенЙод, Сульфур. 


Вправа 3. Випишіть окремо формули простих і складних речовин: Fe2O3, Mg, H2, NaHCO3, Au, Cl2, Na, Cu(OH)2, He, Cu, NaCl, S8. Підкресліть символи, які позначають прості речовини — метали.

Формули простих речовин формули складних речовин
Mg, H2, Au, Cl2, Na, He, Cu, S8 Fe2O3, NaHCO3, Cu(OH)2, NaCl

Вправа 4. Наведіть по п’ять прикладів металічних і неметалічних елементів.

Металічні елементи Неметалічні елементи

Кальцій Ca,

Ферум Fe,

Алюміній Al,

Аурум Au,

Купрум Cu 

Гідроген H,

Оксиген O,

Нітроген N,

Фосфор P,

Гелій He

Вправа 5. Обчисліть масову частку Натрію в кухонній солі (NaCl) і харчовій соді (NaНCO3). У якій із цих складних речовин уміст Натрію більший?

Mr(NaCl)=Ar(Na)+Ar(Cl)=23+35,5=58,5

Mr(NaHCO3)=Ar(Na)+Ar(Н)+Ar(C)+3Ar(O)=23+1+12+316=84

w1(Na)=Ar(Na)/Mr(NaCl)=23/58,5=0,393, або 39,3%

w2(Na)=Ar(Na)/Mr(NaHCО3)=23/84=0,274, або 27,4%

27,4% <39,3%

Відповідь: масова частка Натрію більша у кухонній солі (NaCl).

 

Вправа 6. Як можна довести, що целюлоза (основна речовина, з якої складається деревина) та сахароза є органічними речовинами? Целюлоза та сахароза обвуглюються при нагріванні, тому є органічними речовинами.

 

Вправа 7. На малюнку 68 зображені моделі простих і складних речовин, а також їх сумішей. Для кожного випадку a) — e) визначте, моделі яких речовин (простих чи складних) зображені, запишіть хімічні формули цих речовин. Визначте, у якому випадку зображена суміш речовин, складіть хімічні формули речовин у суміші.

а) проста речовина  кисень О2;

б) суміш двох простих речовин: кисню О2 і водню Н2;

в) проста речовина  вуглець С;

г) складна речовина  вуглекислий газ СО2;

д) складна речовина  метан СН4;

є) суміш простої і складної речовин: кисню О2 і води Н2О

 

Вправа 8. Малахіт (речовина зеленого кольору) під час нагрівання розкладається на купрум (ІІ) оксид CuO (порошок чорного кольору), воду H2і вуглекислий газ CO2. Чи є малахіт сумішшю купрум (ІІ) оксиду, води та вуглекислого газу? Суміші зберігають властивості компонентів, тому малахіт мав би бути чорним, а він є зеленого кольору. Отже, малахіт  це хімічна сполука, яка розклалася в результаті нагрівання на різні складні речовини. З яких хімічних елементів складається малахіт? Купрум Сu, Оксиген O, Гідроген H, Карбон C.

 

Вправа 9. Речовина хлор Cl2 є дуже отруйним газом, але водночас атоми Хлору містяться у складі кухонної солі NaCl, яку ми вживаємо щодня. Чи не має в цьому суперечності? Ні, нема. Відповідь поясніть. Хімічні сполуки не зберігають властивостей простих речовин, з яких вони утворені. Якщо ж хлор і натрій прореагують один з одним, утвориться нова сполука кухонна сіль з формулою NaCl. Ця сполука вже не виявляє властивостей ані хлору, ані натрію, вона має свої властивості.

 

Вправа 10*. У природі трапляється 89 хімічних елементів, проте простих речовин налічується близько 600. Як можна пояснити цей факт? Алотропією, тобто здатністю деяких хімічних елементів існувати у вигляді кількох простих речовин різної будови, фізичними і хімічними властивостями. 

Наведіть належні приклади. Атоми Оксигену утворюють дві прості речовини: кисень О2 та озон О3. Атоми Карбону утворюють декілька простих речовин: алмаз, графіт, сажа, карбін, фулерен. 

Чим можна пояснити існування значно більшої кількості складних речовин порівняно з кількістю простих речовин? Речовини утворюються за рахунок комбінацій з атомів хімічних елементів. Очевидно, що таких комбінацій утворюється значно більше з атомів різних хімічних елементів складної речовини, ніж з атомів одного хімічного елемента простої речовини.

Інші завдання дивись тут...