Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання

1. Дайте визначення валентності. Валентність — це число зв’язків, які певний атом може утворити з іншими атомами.

 

2. Які елементи виявляють сталу валентність, а які — змінну? Значення валентностей елементів І-ІІІ груп головних підгруп збігається із номером групи, ці елементи мають постійну валентність. Хімічні елементи IV-VII груп мають змінну валентність.

Елементи зі

сталою валентністю

Елементи зі

змінною валентністю

Одновалентні:

H, K, Na, F, Li

Двовалентні:

O, Ba, Ca, Mg, Zn, Be

Тривалентні:

Al, В

Fe, Co — II, III

Pb, Sn, C — II, IV

Cu — I, II

S — II, IV, VI

As, P — III, V

Cl, Br, I — I, III, V, VII

3. Наведіть алгоритм визначення валентності в бінарних сполуках. Розгляньте його на прикладі вуглекислого газу CO2.

1. Указуємо валентність елемента з відомою (сталою) валентністю: CO2ІІ

2. Множимо число атомів цього елемента на його валентність: 2 · II = 4

3. Ділимо отримане значення на число атомів іншого елемента: 4 : 1 = IV

4. Записуємо значення валентності над символом цього елемента: CIVO2II

 

4. Наведіть алгоритм складання формул бінарних сполук за валентністю елементів. Розгляньте його на прикладі сульфур (VI) флуориду.

1. Записуємо символи елемен­тів у необхідному порядку та позначаємо їхню валентність: S FI

2. Знаходимо найменше спільне кратне (НСК) для зна­чень валентностей елементів: (VI і I)=6

3. Число атомів певного еле­мента дорівнює відношенню НСК до валентності цього елемента:

6 : VI = 1 (S)

6 : I = 6 (F)

4. Записуємо отримані індек­си після символів елементів SVIFI6

 

Завдання для засвоєння матеріалу

Вправа 1. Укажіть ряд, у якому наведені символи елементів, здатних виявляти валентність ІІ:

а) Fe, Cl, P, S

б) Н, F, K, Na

в) Мg, Ba, Ca, O

Відповідь: в)

 

Вправа 2. Моделі молекул можна представляти по-різному: кулестрижневі моделі (мал. 69а) та кулькові (мал. 69б). Розгляньте моделі молекул, визначте валентності всіх хімічних елементів і складіть хімічні формули наведених сполук.

речовини

 

вода

 

гідроген

пероксид 

метан

 

пропан

 

етанол

 

валентність

елементів

 

Н (І)

О (ІІ)

 

Н (І)

О (ІІ)

 

С (IV)

H (I)

 

С (IV)

H (I)

 

C (IV),

H (I),

O (II)

хімічна

формула

Н2О Н2О2 CH4 C3H8 C2H5ОН

Число рисок, що відходять від символу хімічного елемента в кулестрижневих моделях, і є його валентністю.

 

Вправа 3. Визначте валентність усіх елементів за графічними формулами, зображеними на малюнку 70. Складіть хімічні формули наведених сполук. 

сполуки

сульфур

(IV) 

оксид

хлор

(ІІІ)

флуорид

гідроген

пероксид

амоніак 

сульфатна

кислота

етанол

валентність

елементів

 

S (IV)

O (II)

 

C (III)

F (I)

 

H (I)

O (II)

 

N (III)

H (I)

 

H (I)

S (VI)

O (II)

C (IV)

H (I)

O (II)

хімічні

формули

SO2 CF3 H2O2 NH3 H2SO4 C2H5OH

 Число рисок, що відходять від символу хімічного елемента у графічних формулах і є його валентністю.

 

Вправа 4. Визначте валентності елементів у таких сполуках: 

а) P2O5; Р2VО5II

б) H2S; H2ISII

в) SnCl4; SnIVCl4I

г) PH3; PIIIH3I

д) Mn2O7; Mn2VIIO7II

е) Na2O. Na2IOII

 

Вправа 5. За допомогою Періодичної системи визначте всі можливі валентності, які можуть виявляти елементи. В елементів зі змінною валентністю позначте вищу й нижчу валентності. 

а) Кальцій; Ca  II

б) Сульфур;  II (найнижча), IV, VI (найвища)

в) Бром; Br  I (найнижча), III, V, VII (найвища)

г) Фосфор;  III(найнижча), V(найвища)

д) Аргентум; Ag  (I)

е) Бор. — (III)

 

Вправа 6. Складіть формули сполук, утворених елементами:

а) H і Al (III); AlH3

б) C (IV) і S (II); CS2

в) Pb (IV) і O; PbO2

г) Br (I) і Zn (II); ZnBr2

д) C (IV) і F (I); CF4

е) O і Fe (II); FeO

є) Cl (IV) і O; ClO2

ж) Cu (I) і O; Cu2O

з) Cl (I) і Au (III). AuCl3

 

Вправа 7. За малюнком 60а, с. 71, визначте валентність атомів Силіцію й Оксигену у кварці. У кварці валентність атомів Силіцію (IV) й Оксигену (II).

 

Вправа 8. Складіть графічні формули сполук із такими формулами:

а) SO3 б) SO2 в) NO г) H2S

O=S=O

   

   S

O=S=O

 

 

N=O

 

 

HSH

 

 

Вправа 9. Ферум у сполуках з Оксигеном може виявляти валентність II і III. Складіть формули цих сполук і визначте, у якій з них уміст Феруму більший (за масовою часткою).

FeIIOII, Fe2III,O3II

Mr(FeO)=Ar(Fe)+Ar(O)=56+16= 72

Mr(Fe2O3)=2Ar(Fe)+3Ar(O)=256+316= 160

w1(Fe)=Ar(Fe)/Mr(FeО)=56/72=0,778, або 77,8%

w2(Fe)=2Ar(Fe)/Mr(Fe2O3)=256/160=0,7, або 70%

70% <77,8%

Відповідь: масова частка Феруму більша у сполуці ферум (ІІ) оксид.

Інші завдання дивись тут...

  • Ян Жан
    привіт
    10 березня 2023 20:19