Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання

1. Сформулюйте закон збереження маси речовин і обґрунтуйте його з  позиції понять про атоми та молекули. Маса речовин, що вступили в хімічну реакцію, дорівнює масі речовин, що утворилися в результаті реакції. У результаті хімічних реакцій одні речовини перетворюються на інші: атоми, з яких складаються початкові речовини, не зникають, не з’являються і не перетворюються з одного виду на інший, а тільки перегруповуються, утворюючи молекули нових речовин. 

 

2. Чому при горінні свічки її маса поступово зменшується? Горіння свічки — це хімічна реакція, що відбувається з утворенням газуватих продуктів реакції: виділяється вуглекислий газ і випаровується водяна пара.

Чи не суперечить це закону збереження маси? Ні, не суперечить. Утворюються газоподібні продукти реакції і тому здається, що речовина зникає. Якщо реакцію проводити в закритій посудині, то продуктам реакції нема куди зникати.

 

3. Який запис називають рівнянням хімічної реакції? Запис хімічної реакції за допомогою формул та коефіцієнтів, називають рівнянням хімічної реакції.

 

4. Яке значення має коефіцієнт у рівнянні реакції та індекс у хімічній формулі? У чому полягає відмінність між коефіцієнтом та індексом? Індекс показує число атомів елемента (або груп атомів) у складі молекули. Коефіцієнт показує число молекул, окремих атомів або формульних одиниць, які вступають в реакцію і утворюються в результаті реакції. 

 

Завдання для засвоєння матеріалу

Вправа 1. Поясніть, що означають записи:

а) 2H, O, 4Fe, 3Ca, 5N;

Два атоми Гідрогену, один атом Оксигену, чотири атоми Феруму, три атоми Кальцію, п'ять атомів Нітрогену.

б) O2, 5O2, 6O, O3, 2O3

Одна молекула кисню, п'ять молекул кисню, шість атомів Оксигену, одна молекула озону, дві молекули озону.

в) 3H2O, 5H2, 2CO2, 5С, 3О2.

Три молекули води, п'ять молекул водню, дві молекули вуглекислого газу, п'ять атомів Карбону (або вуглецю), три молекули кисню.

 

Вправа 2. Розгляньте схематичне зображення хімічної реакції утворення амоніаку. Запишіть для неї рівняння, якщо синіми кульками позначені атоми Нітрогену, а червоними — Гідрогену.

N2 + 3H2 = 2NH3

 

Вправа 3. Доберіть коефіцієнти. У разі потреби позначте виділення газу або нерозчинної речовини відповідними символами.

а) S + O2 = SO2

   Fe + S = FeS

   N2 + 3F2 = 2NF3

б) 2Al + 3Br2 = 2AlBr3

   3Pb + 2O2 = Pb3O4

   4FeO + O2 = 2Fe2O3

в) 2SO2 + O2 = 2SO3

    4Li + O2 = 2Li2O

    4Fe + 3O2 = 2Fe2O3

г) 2BaO22BaO + O2

   2H2O2 = 2H2O + O2

   2N2O5 = 4NO2 + O2

д) Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2

   2C2H6 + 7O2 = 4CO26H2O

    PbCl2 + Na2S = PbS + 2NaCl

е) Al(OH)3 + 3HCl = AlCl3 + 3H2O

   2H2S + SO2 = 3S + 2H2O

   P2O5 + 3H2O = 2H3PO4

 

Вправа 4. Складіть рівняння реакцій:

а) унаслідок взаємодії водню H2 і кисню O2 утворюється вода H2O;

2H2 + O2 = 2H2

б) залізо Fe у вологому повітрі вкривається іржею, основною складовою якої є речовина з формулою Fe(OH)3;

4Fe + 3O2 + 6H2O = 4Fe(OH)3

в) унаслідок розкладу сахарози C12H22O11 утворюються вугілля C і вода H2O.

C12H22O11 = 12C + 11H2O

 

Вправа 5. На малюнку 88 представлено схему хімічної реакції взаємодії літію з  водою. Складіть рівняння цієї реакції.

2Li + 2H2O = 2LiOH + H2

 

Вправа 6. На малюнку 89 (с. 121) наведено моделі речовин. Складіть рівняння реакції натрію з хлором.

2Na + Cl2 = 2NaCl

 

Вправа 7. У результаті взаємодії сірки S масою 16 г із залізом Fe утворилося 44 г ферум (II) сульфіду FeS. Обчисліть масу використаного заліза.

Відомо: m(S)=16 г, m(FeS)=44 г

Знайти: m(Fe)-?

Розв'язування:

За законом збереження маси речовин, маса речовин до реакції дорівнює масі речовин після

реакції: m(S)+m(Fe)=m(FeS), звідси

m(Fe)=m(FeS)-m(S)=44 г - 16 г=28 г

Відповідь: m(Fe)=28 г

 

Вправа 8. Унаслідок взаємодії метану масою 8 г із киснем масою 32 г утворився вуглекислий газ масою 22 г. Обчисліть, яка маса води утворилася в результаті цієї реакції.

Відомо: m(CH4)=8 г, m(O2)=32 г, m(CO2)=22 г

Знайти: m(Н2О)-?

Розв'язування:

За законом збереження маси речовин, маса речовин до реакції дорівнює масі речовин після реакції: m(CH4)+m(O2)=m(CO2)+m(H2O), звідси

m(H2O)=m(CH4)+m(O2)-m(CO2)=8 г + 32 г - 22 г=18 г

Відповідь: m(Н2О)=18 г

 

Вправа 9. Складіть рівняння реакцій утворення з простих речовин таких сполук:

а) ферум (II) оксид FeO;

2Fe + O2 = 2FeO

б) аргентум (I) сульфід Ag2S;

2Ag + S = Ag2S

в) кальцій фосфід Ca3P2;

3Ca + 2P = Ca3P2

г) алюміній оксид Al2O3;

4Al + 3O2 = 2Al2O3

д) фосфор (V) оксид P2O5

4P + 5O2 = 2P2O5

Інші завдання дивись тут...

  • Рузя
    А чому наприклад 5Н2 це 5 молекул, а не 20 атомів? ----> Бо Н2 - це формула водню (молекулярної сполуки), молекула якої складається з двох атомів Гідрогену, а на кількість молекул вказує коефіцієнт 5. Аналогічно кажемо про молекулу води (молекулярна сполука), а не про атоми води.
    30 січня 2021 12:48